Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řešíte ve své obci špatnou kvalitu či nedostatek pitné vody?

Příjem žádostí na podporu zdrojů pitné vody je prodloužen do června 2020. Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – tp jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí.

Dotace na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody, ilustrační foto D.Kopačková
Dotace na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody, ilustrační foto D.Kopačková

Prodloužení doby pro žádosti a navýšení prostředků

Řešíte ve své obci špatnou kvalitu či nedostatek pitné vody? Požádejte o dotaci na průzkum, posílení a vybudování zdrojů pitné vody. Pro velký zájem jsme navýšili původní alokaci o dalších 150 milionů korun a prodloužili příjem žádostí o půl roku.

Zájemci o podporu na výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody mají možnost podávat žádosti až do 30. června 2021.
Další důležitou změnou ve výzvě 2/2018: Zdroje pitné vody, je navýšení prostředků o 150 milionů korun.

Výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

Na co můžete dotaci získat

 • Na výstavbu nových nebo regenerace stávajících zdrojů pitné vody (podzemních i povrchových) či na výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu.
 • Na zajištění průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Kdo může žádat

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

Nejčastější dotazy

 • Může být předmětem podpory rekonstrukce vodovodního přivaděče?
  Tyto výdaje jsou uznatelné pouze, pokud je přivaděč nefunkční nebo pokud je rekonstruován za účelem zkapacitnění. Podporu nelze získat na projekty, které řeší běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.
 • Je způsobilým výdajem výstavba nového vodovodu?
  Podpořitelná je pouze ta část, která slouží přívodu vody ze zdroje pitné vody do obce. Způsobilým výdajem není oprava stávajících rozvodů pitné vody ani budování nových rozvodů pitné vody.
 • Je možné získat podporu na vybudování nového či zkapacitnění stávajícího vodojemu?
  Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství a stávající vodojem nebo jeho absence neumožňuje zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
 • Lze v rámci této výzvy poskytnout podporu na technologii pro úpravu vody?
  Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství a stávající technologie nebo její absence neumožňuje zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.
 • Je možné získat podporu na napojení nového/regenerovaného/zkapacitněného zdroje pitné vody na stávající rozvod pitné vody, a to i v případě, kdy tento zdroj nebyl zřízen v rámci projektu?
  Ano. Pokud je to nezbytné pro zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Celá výzva č. 2/2018: Zdroje pitné vody

 
 
Reklama