Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočtový průtok vnitřního vodovodu

Interaktivní výpočet průtoku vnitřního vodovodu. Výpočtový průtok se určuje z počtu jednotlivých zařizovacích předmětů a požárních hydrantů, kde do výpočtu vstupuje jmenovitý výtok vody armatury a součinitelé současnosti odběru vody.


Zároveň s normou ČSN 75 5455 "Výpočet vnitřních vodovodů" platí i ČSN EN 806-3 "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda". Evropská norma nevylučuje použití národních norem pro dimenzování potrubí, proto má v soustavě ČSN i nadále místo národní norma pro výpočet vnitřních vodovodů. ČSN EN 806-3 uvádí zjednodušenou výpočtovou metodu pro dimenzování potrubí běžných instalací vnitřního vodovodu. Podle této normy není možné dimenzovat potrubí požárního vodovodu a cirkulační potrubí teplé vody. V České republice se podle této normy nemohou dimenzovat vodovodní přípojky. V normě nejsou podklady pro výpočet tlakových ztrát v potrubí.

Normy:
ČSN EN 806-3 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů


  Typ budovy 
Počet Výtoková armatura DN  Jmenovitý výtok 
vody
qi [l/s]
 Požadovaný přetlak 
vody
pi [MPa]
 Součinitel současnosti 
odběru vody
φi [-]
Výtokový ventil 15 0.05
Výtokový ventil 20 0.05
Výtokový ventil 25 0.05
Bidetové soupravy a baterie 15 0.05
Studánka pitná 15 0.05
Nádržkový splachovač 15 0.05
Mísící barterie vanová 15 0.05
umyvadlová 15 0.05
dřezová 15 0.05
sprchová 15 0.05
Tlakový splachovač 15 0.12
Tlakový splachovač 20 0.12
Požární hydrant 25 (D) 25 0.20
Požární hydrant 52 (C) 50 0.20
Výpočtový průtok  
Rychlost proudění v potrubí m/s
Minimální vniřtní průměr potrubí mm

Výpočtový průtok v rozvodném vodovodním potrubí závisí na:
 • druhu budovy
 • počtu a současnosti používání jednotlivých výtokových armatur
 • potřebě požární vody

Druh budovy
 1. obytné budovy
 2. ostatní budovy s převážne rovnoměrným odběrem vody (např. hotely, restaurace, obchodní domy a jesle)
 3. ostatní budovy s převážne hromadným a nárazovým odběrem vody (např. hygienická zařízení průmyslových závodů a veřejné lázně )

Postup výpočtu
 1. Při dimenzování vnitřního vodovodu, který slouží jak pro zásobování objektu, tak pro požární vodovod, se uvažuje, že při odběru požární vody nedochází k odběru vody pro zásobování objektu.
  Za výpočtový průtok v obou úsecích se uvažuje větší z obou množství.
 2. Je-li v objektu odběr vody pro technologické účely společný s rozvodem vody pro zásobování nebo požární vodovod, je nutné, aby současnost odběru byla určena technologickými podmínkami provozu.
 3. Výpočtový průtok v potrubí studené a teplé vody se určuje podle jmenovitého výtoku mísících armatur samostatně pro teplou i studenou vodu.
  V místě připojení rozvodu teplé užitkové vody na rozvod studené vody (odbočka pro ohřívání) se průtoky nesčítají!
  Výpočtový průtok v úsecích před odbočením potrubí k ohřívači TUV bude odpovídat výpočtovému průtoku, který má vyšší hodnotu (obvykle je to průtok studené vody vzhledem ke splachování WC).
 4. Jestliže je v koncovém úseku vnitřního vodovodu hodnota průtoku Qd pro budovy s převážne hromadným a nárazovým odběrem vody (typ 3) menší než hodnota jmenovitého výtoku q, potom se za výpočtový průtok použije hodnota jmenovitého výtoku q (ve výpočtu je označena zelenou barvou pokladu).
  Toto ustanovení se vztahuje i na dílčí průtoky pro skupiny zařizovacích předmětů.

Požadovaný přetlak vody pi je minimální tlak ve vodovodu před výtokovou armaturou, který je potřeba k překonání tlakové ztráty této armatury.


 
 
Reklama