Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vplyv vybraných dezinfekčných prostriedkov na domovú čistiareň (II)

Pokračovanie článku k problematike používaní čistiacich prostriedkov v domácnosti napojené na ČOV uvádza konkrétne čistiace prostriedky a ich vplyv na funkciu ČOV. Výsledky uskutočnených experimentov poukazujú na značný vplyv čistiacich prostriedkov s obsahom chlórnanu sodného na schopnosť odstraňovania organického znečistenia, ako aj na rýchlosť spotreby kyslíka. Dávka väčšia ako 0,3 l dezinfekčného prostriedku spôsobuje takmer úplné zastavenie biologických aktivít čistiarenského kalu.

EXPERIMENTÁLNE VÝSLEDKY

DOMESTOS

Jeden z najbežnejšie používaných a podľa reklám aj najúčinnejších čistiacich a dezinfekčných prostriedkov sme vybrali práve pre tieto jeho vlastnosti. Existuje niekoľko variant tohto prostriedku, ktoré majú v zásade rovnaké zloženie, líšia sa len prídavkom farbiaceho činidla a vonných prísad. Predpokladanou účinnou látkou, ktorá môže ovplyvniť aj čistiace procesy je chlórnan sodný, z ktorého uvoľňujúci sa chlór je oxidačným činidlom.

Pridanie Domestosu k aktivovanému kalu sa prejavilo výrazným poklesom rýchlosti odstraňovania organického znečistenia. Už najnižšia použitá dávka spôsobila pokles rýchlosti odstraňovania organického znečistenia o 30 % oproti referenčnému kalu. Dávka 0,3 ml/l spôsobila pravdepodobne nielen inhibíciu procesu, ale aj deštrukciu (lyzácia) buniek kalu, čím sa do priestoru rozptýlilo vnútrobunkové prostredie s vysokým obsahom organických látok.

K podobným výsledkom sme dospeli aj pri použití respirometrických a nitrifikačných testov. Už malé množstva dezinfekčného prostriedku Domestos spôsobovali výrazné spomalenie biologických aktivít aktivovaného kalu. Na Obrázku 1 je znázornená grafická závislosť vplyvu dávky prostriedku Domestos na vybrané čistiarenské procesy aktivovaného kalu (respirácia, karbonizácia a nitrifikácia).

vplyv dávky domestosu na vybrané aktivity čistiarenského kalu
Obrázok 1: Vplyv dávky Domestosu na vybrané aktivity čistiarenského kalu

Z uvedených výsledkov vyplýva, že dávka 0,1-0,3 l Domestosu, ktorá sa dostane do domovej ČOV (1 m3) spôsobí inhibíciu základných čistiarenských procesov v rozsahu 30-90%, dávka väčšia ako 0,3 l spôsobuje takmer úplné zastavenie biologických aktivít čistiarenského kalu. Je potrebné ešte podotknúť, že miera inhibície biologických procesov môže byť ovplyvnená aj od typu domovej ČOV (objemy usadzovacích nádrží), od spôsobu používania dezinfekčného prostriedku a pod.

SAVO

U nás veľmi dobre známy a často používaný prostriedok na dezinfekciu v domácnostiach je českej výroby. Účinnou látkou tohto čistiaceho prostriedku je chlórnan sodný. Sledovanie biologických aktivít kalu pri použití dezinfekčného prostriedku SAVO poukázalo na porovnateľné inhibičné účinky ako testy s Domestosom. V niektorých prípadoch boli dosiahnuté ešte vyššie miery inhibície (0,2 ml/l spôsobilo až 90% inhibíciu karbonizácie), niekde mierne nižšie. V každom prípade používanie dezinfekčného prostriedku SAVO v domácnosti s domovou ČOV prispieva k výraznému znižovaniu účinnosti čistiarenských procesov v takejto domovej ČOV.

ASANOX

Čistiaci prostriedok, ktorý svojim zložením je porovnateľný so SAVOm. Laboratórne testy poukázali na nižšie účinnosti inhibície ASANOXu predovšetkým pri nižších dávkach. Dávky v rozsahu 0,1 - 0,15 ml/l spôsobili nižšiu inhibíciu respirácie a karbonizácie (10-25%) v porovnaní so SAVOm a Domestosom (30-80%). Dávky ASANOXu nad 0,3 ml/l už spôsobovali takmer úplné inhibovanie biologických procesov čistenia.

CLOROX

Clorox patrí k bieliacim prostriedkom, ktoré sa však môžu používať aj na dezinfekčné účely. Hlavnou účinnou zložkou je chlórnan sodný. Priebeh kinetických testov bol pre tento prostriedok porovnateľný s predchádzajúcimi dezinfekčnými prostriedkami. Pri všetkých použitých dávkach boli pozorované vysoké miery inhibície, ktoré sa pre respiračné aktivity kalu pohybovali v rozsahu 50-100%, pre procesy odstraňovania organického znečistenia v rozsahu 70-80%. Aj dezinfekčný prostriedok Clorox.

BREF DUO ACTIVE

Na slovenskom trhu existuje niekoľko druhov čistiaceho prostriedku Bref, pričom v našom prípade sme vybrali Bref duo active. Čistiaci prostriedok Bref duo active mal pomerne nízky inhibičný účinok na rýchlosť odstraňovania organického znečistenia počas kinetického testu (5-15%), kým inhibícia respirometrie bola v rozsahu asi 10-40%. Je zaujímavé, že napriek tomu, že tento dezinfekčný prostriedok obsahuje chlórnan sodný jeho vplyv na jednotlivé procesy nebol tak výrazný ako predchádzajúce dezinfekčné prostriedky.

CILLIT WC DUO

Cillit WC duo patrí k čistiacim prostriedkom, ktoré neobsahujú chlórnan sodný, ale iné účinné látky. Podľa rozdelenia látok spôsobujúcich zánik mikroorganizmov by to mohli byť kyselina amidosírová (ako organická kyselina) a cetrimónium chlorid. Pre použitý rozsah dávok nebol pozorovaný významný inhibičný účinok na procesy čistenia.

DEVIL

Devil patrí podobne ako Cillit WC duo do skupiny čistiacich prostriedkov, ktoré neobsahujú chlórnan sodný. Podľa výrobcu sú účinnou látkou bližšie nedefinované antibakteriálne prísady, ako aj prítomné organické kyseliny. Kinetické a respirometrické testy poukázali na inhibičný účinok max. 20% pri najvyššej použitej dávke 0,3 ml/l.

TIRET PROFESIONAL

Tiret nie je klasickým čistiacim prostriedkom, patrí však do skupiny tých prostriedkov, ktoré sa v domácnostiach používajú v prípade upchatia odtokov. Obsahuje chlórnan sodný a hydroxid sodný ako účinné látky, pomocou ktorých rozkladá nečistoty upchávajúce odtoky. CHSK Tiretu je 37,8 g/l. Pre Tiret profesional sme zvolili vyššie dávky ako pri ostatných prostriedkoch, pretože sme vychádzali z návodu na použitie, ktorý odporúča použiť celé balenie (0,5 l) na jeden odtok. Zvolené dávky predstavovali 0,25 ml/l, 0,5 ml/l a 1 ml/l, pričom inhibícia sledovaných procesov sa pohybovala v rozsahu 20-100%.

vplyv dávky domestosu na vybrané aktivity čistiarenského kalu
Obrázok 2: Porovnanie inhibícií procesov respirometrie a odstraňovania CHSK
v kinetickom teste pre jednotlivé dezinfekčné prostriedky s dávkou 0,3 ml/l.

INÉ POUŽITÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY

V rámci sledovania inhibície procesov čistenia odpadových vôd v malých domových ČOV sme v ďalších testoch zvolili aj prostriedky v domácnostiach, ktoré za určitých okolnosti by sa mohli dostať do domovej ČOV a ovplyvniť jej prevádzku.

Ako prvý bol testovaný známy čistiaci prostriedok v domácnosti Fixinela. Tento čistiaci prostriedok s obsahom kyseliny trihydrogén fosforečnej a aniónových tenzidov však pri použití štandardných dávok neprejavoval žiadne inhibičné vplyvy na čistiace procesy, dokonca bolo pozorovaný pomerne dobrý biologický rozklad chemických zložiek prostriedku a zmierne krátkodobé zvýšenie aktivity kalu.

V domácnostiach sa používajú aj rôzne prípravky na natieranie a maľovanie. Na riedenie olejových, fermežových a syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu sa používajú riedidlá. Riedidlo S 6006 je vyrábané rôznymi výrobcami. Český výrobca udáva zloženie tohto prípravku ako 25 % toluénu a 65 % hydrogenovaného benzínu nízkovriaceho. Podľa bezpečnostného listu je táto látka ľahko rozložiteľná a na vzduchu fotochemicky oxiduje. Podľa slovenského výrobcu (Chemolak) je riedidlo S 6006 zložené zo zmesi alifatických uhľovodíkov. Zvolené dávky pre riedidlo boli o niečo vyššie ako pre čistiace prostriedky. Použili sme dávky 0,3; 0,5 a 1 ml/l. Kinetický test prebiehal aj s prídavkami riedidla podobne ako pri referenčnom kale. Rýchlosť odstraňovania organického znečistenia s prídavkom riedidla neklesla. Odstraňovanie znečistenia prebiehalo s účinnosťami, ktoré boli navzájom porovnateľné. Podobne ani respirometrické testy neukázali inhibíciu rýchlosti spotreby kyslíka mikroorganizmami.

V domácnostiach sa okrem čistiacich a dezinfekčných prostriedkov nachádza veľké množstvo látok, ktoré by mohli pôsobiť negatívne na čistiaci proces. Medzi takéto látky možno zaradiť aj lieky. Z veľmi širokej škály sme vybrali antibiotikum Rulid, ktorého účinnou zložkou je Roxithromycin. Zvolili sme dávky, ktoré by zodpovedali 1, 2 a 10 tabletám vhodeným do čistiarne. Iba najvyššia dávka spôsobila mierne zníženie aktivity biologického kalu, ktoré však v porovnaní s klasickými dezinfekčnými prostriedkami bolo zanedbateľné.

ZÁVER

Výsledky uskutočnených experimentov poukazujú na značný vplyv čistiacich prostriedkov s obsahom chlórnanu sodného na schopnosť odstraňovania organického znečistenia, ako aj na rýchlosť spotreby kyslíka. Počas testov bol sledovaný len jednorazový vplyv, pričom by mohlo byť zaujímavé aj sledovanie dlhodobejšieho vplyvu z hľadiska možnej schopnosti regenerácie kalu alebo iných zmien, ktoré by viedli k jeho adaptácii na používané nepriaznivo pôsobiace látky.

Z uvedených výsledkov vyplýva, že dávky 0,1-0,3 l dezinfekčného prostriedku, ktorá sa dostane do domovej ČOV (1 m3) môže spôsobiť inhibíciu základných čistiarenských procesov v rozsahu 30-90%, dávka väčšia ako 0,3 l spôsobuje takmer úplné zastavenie biologických aktivít čistiarenského kalu. Je potrebné ešte podotknúť, že miera inhibície biologických procesov môže byť ovplyvnená aj od typu domovej ČOV (objemy usadzovacích nádrží), od spôsobu používania dezinfekčného prostriedku a pod.

Tento článok vznikol s podporou VEGA 1/1382/04.

 
 
Reklama