Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Komentář nové vyhlášky o hygienických požadavcích na koupaliště a sauny

Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

Z pohledu energetických úspor je velmi zajímavá Příloha 11, která stanovuje intenzitu recirkulace vody pro plavecké i koupelové bazény. Požadavek na kontinuální měření intenzity recirkulace a evidování pro každý bazén zvlášť má účinnost až od 31. prosince 2015.

Vyhláška č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch upravuje:
 • pravidla pro monitorování a posuzování jakosti vody v přírodních koupalištích a kritéria jejich klasifikace a rozsah informování veřejnosti o jakosti povrchových vod ke koupání,
 • požadavky na členění, vybavení a provoz přírodních koupališť,
 • hygienické limity ukazatelů jakosti vody v umělých koupalištích a v saunách, mikroklimatické podmínky, hygienické požadavky na členění, vybavení a provoz umělých koupališť a saun a požadavky na jakost a vydatnost zdroje vody pro umělé koupaliště a sauny,
 • hygienické požadavky na úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť a saun,
 • hygienické limity mikrobiologického, parazitologického a chemického znečištění písku v pískovištích na venkovních hracích plochách.

Pojmy ve vyhlášce

Pro účely této vyhlášky se rozumí

 • plnící voda je voda, která je přiváděna do bazénu z vodního zdroje, například vodovodem pro veřejnou potřebu nebo z přírodního léčivého zdroje osvědčeného podle jiného právního předpisu^2); za plnící vodu lze považovat i upravenou vodu z vodního zdroje, která je z technologických či užitných důvodů doplněna minerálními látkami,
 • ředící voda je voda plnící, která je užívána k obměně a doplňování vody v bazénu nebo systému bazénů,
 • recirkulovaná voda je voda, která po opuštění bazénu prochází recirkulační úpravnou a po případném smíšení s ředící vodou se vrací zpět do bazénu; ředící voda musí být do systému přivedena tak, aby bezprostředně prošla recirkulační úpravnou,
 • upravená voda je voda před vstupem do bazénu, která byla upravena včetně dezinfekce a ohřevu,
 • recirkulační úpravna vody je systém technologických kroků, který zahrnuje alespoň mechanickou filtraci pro zachycení hrubých nečistot, pokud ji neobsahuje jiný stupeň úpravy, koagulaci nebo jiný technologický stupeň úpravy, odstraňující zejména koloidní látky, písková filtrace nebo filtraci na jiném vhodném médiu, dezinfekci a dopravní systém vody mezi bazénem, technologickými prvky a bazénem,
 • plavecký bazén je bazén s teplotou vody ke koupání 28°C a nižší,
 • koupelový bazén je bazén s teplotou vody ke koupání nad 2°C,
 • bazén pro kojence a batolata je bazén určený ke koupání a plavání dětí ve věku do 3 let,
 • brouzdaliště je nádrž s největší hloubkou vody ke koupání 40 cm,
 • léčebný bazén je bazén ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče, ve kterém je plnící vodou voda z vodního zdroje nebo z přírodního léčivého zdroje, sloužící k poskytování zdravotní péče, a to k léčebným, rehabilitačním nebo regeneračním účelům,
 • bazén s přírodním léčivým zdrojem je bazén, ve kterém je plnící vodou voda z přírodního léčivého zdroje a který neslouží k poskytování zdravotní péče,
 • piscinou je typ koupele, kdy je léčebný bazén umístěn přímo nad přírodním léčivým zdrojem; voda z přírodního léčivého zdroje vyvěrá přímo do bazénu.
Za bazény umělých koupališť se pro účely této vyhlášky nepovažují bazény určené pro použití vždy jen jednou osobou, které se před každým použitím čistí, dezinfikují a opětovně napouští plnící vodou.

Bazén v hotelu Panorama v Praze, foto D. Kopačková
Bazén v hotelu Panorama v Praze, foto D. Kopačková

Obsah vyhlášky

Vyhláška z velké části řeší zdroje vody, kvalitu vody, vzorkování a označování vod.

Z pohledu energetických úspor je velmi zajiímavá Příloha 11, která stanovuje intenzitu recirkulace vody pro plavecké i koupelové bazény, recirkulace je řešena i § 25, kde je především stanoveno, že technologie a kapacita recirkulační úpravny vody a její provoz musí zajišťovat splnění ukazatelů jakosti bazénové vody stanovené přílohou č. 8 vyhlášky.
Zde ještě jedno důležité upozornění. Zatímco celá vyhláška je již účinná, požadavek, že intenzita recirkulace musí být automaticky kontinuálně měřena a evidována pro každý bazén zvlášť má účinnost až od 31. prosince 2015.

Příloha 12 má přesah do dalších profesí, když stanovuje mikroklimatické požadavky, osvětlení a vnitřní ovzduší bazénové haly krytého bazénu a jeho přilehlých prostor podobně příloha 13 stanovuje mikroklimatické podmínky a osvětlení sauny.

Kolem všech bazénů musí být snadno čistitelný ochoz s protiskluzovou úpravou a s takovým spádem, aby veškerá voda při úklidu odtékala do odvodňovacích zařízení, která jsou provozně nastavena tak, aby veškerá voda odtékala do kanalizace. Okraj bazénu musí být proveden a provozně zajištěn tak, aby při úklidu ochozu nebyly nečistoty splachovány do vody bazénu ani do recirkulačního systému, přičemž za recirkulační systém se považuje i přelivný žlábek bazénu.
V úrovni hladiny bazénu musí být zřízen přelivný žlábek, který musí být upraven a dimenzován tak, aby se voda nevracela zpět do bazénu. Délka přelivného žlábku musí být nejméně dvě třetiny omočeného obvodu bazénu. U bazénů hlubších než 1,6 m musí být v hloubce 1,2 m u obvodových stěn vybudována pro uživatele bezpečná záchytná plocha v šířce minimálně 10 cm.

Bazény se speciálním určením: § 22 stanovuje specifické hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata a § 23 hygienické požadavky na brouzdaliště a § 24 hygienické požadavky na léčebné bazény.

§ 34- § 39 je věnován saunám (požadavky na prohřívárnu sauny, ochlazovnu, odpočívárnu, další požadavky na prostorové řešení sauny, mikroklimatické podmínky saun a čištění a úklid sauny).

Šatny, sprchy a WC umělých koupališť a bazénů- stavební řešení a vybavení

  Dimenzování:
 • Okamžitá kapacita návštěvníků areálu krytých umělých koupališť se stanoví jako maximálně dvojnásobek kapacity vodní plochy bazénů. Okamžitá kapacita areálu nekrytých umělých koupališť se určuje jako maximálně pětinásobek kapacity vodní plochy bazénů. Kapacita vodní plochy se stanoví tak, že v části pro neplavce činí plocha pro jednoho neplavce 3 m2 a v části pro plavce činí plocha pro jednoho plavce 5 m2. U bazénů s vodními atrakcemi se vodní plocha pro jednoho návštěvníka stanovuje individuálně. Odvození kapacity od vodní plochy bazénů se netýká umělých koupališť s výhradně koupelovými bazény nebo bazény pro kojence a batolata.
 • Kapacita šaten musí odpovídat kapacitě umělého koupaliště. Kapacita šatny sauny musí odpovídat dvojnásobku počtu míst prohřívárny (Na osobu se podle kapacity prohřívárny počítá s 1 m délky plošiny).
 • Počet sprch se řídí předpokládanou kapacitou koupaliště. U krytých umělých koupališť musí být pro příchod zachováno pořadí šatna, sprchy, bazén, pro odchod pořadí bazén, sprchy, osušovna, šatna, přičemž tyto úseky musí být stavebně odděleny.
 • U krytých umělých koupališť je nutno zajistit pro 15 návštěvníků alespoň 1 sprchu, u umělých koupališť nekrytých alespoň 1 sprchu pro 100 návštěvníků; v sauně alespoň 1 sprchu na 4 místa v prohřívárně. Sprchy umělých koupališť pro muže a ženy musí být oddělené. V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit sprchy společné.
 • Záchody se umisťují tak, aby návštěvník při návratu do bazénové haly procházel prostorem sprch. Pokud budou záchody umístěny také přímo u bazénu, musí být vybaveny sprchou. V případě malého zařízení do počtu nejvýše 6 návštěvníků je možno zřídit záchody společné.

 • Stavební řešení a materiály:
 • Podlahy a stěny šaten musí být z hladkého, snadno čistitelného materiálu.
 • Podlahy musí mít protiskluzovou úpravu a musí mít dostatečný spád směrem k odvodňovacímu systému.
 • Mezistěny musí být ukončeny alespoň 15 cm nad podlahou, rohy a kouty obvodových stěn musí být zaoblené. U nově budovaných nebo rekonstruovaných staveb musí být i rohy a kouty mezi stěnami a podlahou zaoblené.
 • Vybavení převlékacích šaten a převlékacích kabin musí být nenasákavé a snadno omyvatelné.
 • Skříňky na šaty a obuv musí být z hladkého, vlhku vzdorujícího materiálu a u šaten krytých bazénů a saun musí být dobře větratelné.
 • Stěny sprch musí být obloženy obkladačkami nebo jiným omyvatelným materiálem do výše minimálně 2 m.
 • Stropy a stěny ve sprchách musí být nad omyvatelnou částí omítnuty omítkou s protiplísňovým přípravkem.
 • Podlahy sprch a záchodů musí být ze snadno omyvatelného a snadno dezinfikovatelného materiálu s protiskluzovou úpravou, u sprch vyspádovány ve směru k odvodňovacímu systému, jehož poloha musí zabezpečit dobré podmínky pro údržbu. U nově budovaných nebo rekonstruovaných staveb musí být rohy a kouty mezi stěnami a podlahou zaoblené.

V areálu umělého koupaliště je nutno zajistit rozvod pitné vody.

English Synopsis
Comment the new Decree 238/2011 on health requirements for swimming pool and sauna

In terms of energy savings Annex 11 of the Decree is very interesting. It sets the intensity of the recirculation of water for bathing and swimming pools. The requirement for continuous measurement of the intensity of recirculation and its recording for each pool separately is effective from 31st December 2015.