Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová norma pro kreslení zdravotnětechnických instalací vstoupila v platnost

Od 3/2006 platí revize ČSN 01 3450 "Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace". Při revizi byla norma zcela přepracována. Předpokládá se zhotovování projektové dokumentace především pomocí CAD systémů.

1. Úvod

Od března 2006 platí revidovaná ČSN 01 3450 "Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace", která nahrazuje ČSN 01 3450 "Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací" z února 1994. Při revizi byla norma zcela přepracována tak, aby se zásady pro zakreslování a označování zdravotnětechnických instalací používané v ČR sjednotily se zásadami podle zavedených mezinárodních norem ISO, které se týkají zhotovování technických dokumentů, strukturování informací a zjednodušeného zobrazování potrubí. Norma stanovuje základní požadavky pro zhotovování výkresové dokumentace vnitřních vodovodů, vnitřní kanalizace, odběrných plynových zařízení a průmyslových plynovodů a lze ji použít také pro zhotovování projektů technologických rozvodů a přípojek k síti technického vybavení. Předpokládá se zhotovování projektové dokumentace především pomocí CAD systémů.

2. Požadavky na výkresy

Přednostně se mají používat výkresové listy základních formátů řady ISO-A. Skládání výkresů se provádí přednostně na formát A4 pro volné řazení do souboru (složek) dokumentů podle pravidel ČSN 01 3111.

Pro situační výkresy stavby a zobrazení instalací velkých objektů se používají měřítka 1:500, 1:200 a 1:100. Pro půdorysy, řezy a axonometrická promítání se používají měřítka 1:100, 1:50 a 1:20. Podrobnosti se zobrazují v měřítku 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 a 1:1. Měřítko základního obrazu výkresu se na výkres zapisuje samostatně. Měřítka obrazů, která jsou odlišná od měřítka základního obrazu na výkrese, se píší nad příslušnými obrazy do oblých závorek za označení obrazu. Popisové pole (dříve označované jako rohové razítko) se kreslí podle ČSN ISO 7200. Příklady popisových polí jsou uvedeny v příloze A ČSN 01 3450. O zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači pojednává ČSN EN ISO 11442-1. Doporučené uspořádání a pojmenování hladin v CAD je uvedeno v ČSN EN ISO 13567-1.

3. Zobrazování a označování

Popisy výkresů se píší kolmým písmem velké abecedy. Zkrácený popis (označení) na výkrese musí být vysvětlen ve vysvětlujícím dokumentu, např. technické specifikaci. Pokud se používá referenční označení, postupuje se dle ČSN EN 61346-1. Rozsah technických dat se určuje znakem tři tečky, např. 1 MPa...5 MPa. Předepsané délkové rozměry se kótují v milimetrech bez uvedení značky jednotky. Výškové úrovně se uvádějí v absolutních (nadmořské výšky) nebo relativních (ve vztahu k ± 0,000) hodnotách v metrech s přesností na tři desetinná místa bez uvedení značky jednotky. Výšková úroveň kanalizačního potrubí se vztahuje ke dnu potrubí. Výšková úroveň vodovodního nebo plynovodního potrubí se vztahuje k ose potrubí. Pokud je nutné stanovit přesné umístění potrubí, kótuje se jeho poloha vzhledem ke stavebním konstrukcím nebo jiným potrubím. Poloha a rozměry prostupů pro potrubí a poloha přípojky se kótují zejména v základech. Rovinné úhly se kótují ve stupních s uvedením značky jednotky. Velikost sklonu se kótuje v procentech, promilích, poměrem (např. 1:5) nebo v úhlových stupních s uvedením značky jednotky.

Kromě potrubí a tenkou čarou kresleného obrysu stavebních konstrukcí se na výkrese uvádí označení podlaží a místností, výškové úrovně podlaží označení zařizovacích předmětů a zařízení, související objekty (šachty, jímky apod.). Zjednodušený výkres stavebního objektu se kreslí podle ČSN 01 3420.

3.1 Označování potrubí

Způsob označení průměru potrubí musí být definován ve vysvětlivkách na výkrese, označení DN nebo Ø se pak u jednotlivých rozměrů nemusí uvádět. Ocelové závitové, litinové a kameninové potrubí, závitové, přírubové a litinové hrdlové armatury se označují jmenovitou světlostí vztaženou k vnitřnímu průměru DN/ID. Potrubí z ostatních materiálů se označují jmenovitou světlostí vztaženou k vnějšímu průměru DN/OD nebo značkou Ø a vnějším průměrem krát tloušťkou stěny v milimetrech (zkratka mm se neuvádí). Armatury připojované jinak než závity nebo přírubami se označují jmenovitou světlostí vztaženou k vnějšímu průměru DN/OD. Odlišné označení trubek, tvarovek a armatur se může použít jen pokud odpovídá označení těchto výrobků v technické dokumentaci (katalogu) výrobce. Za označením průměru potrubí lze za pomlčkou uvést jeho materiál, tepelnou izolaci (zkratkou TI), délku apod., např. DN/ID 150 - KAMENINA nebo Ø 25 x 4,2 - PPR, PN 20 - TI, event. DN/ID 25 - 150.

Kolena se označují úhlem ve stupních. Odbočky se označují zlomkem, kde v čitateli je uvedena jmenovitá světlost průběžného potrubí (DN/ID či DN/OD), ve jmenovateli jmenovitá světlost odbočujícího potrubí (DN/ID nebo DN/OD) a za pomlčkou úhel ve stupních (např. 110/50-67° nebo 110/110/75-87°). Redukce se označují jmenovitými světlostmi (DN/ID nebo DN/OD) ve zlomku (např. 75/110 nebo 32/25). Jiné tvarovky se označují podle technických norem výrobku nebo dokumentace (katalogu) výrobce.

Odpadní a stoupací potrubí se označují číslicemi. Svodné kanalizační potrubí lze zjednodušeně označit čísly vzestupně od přípojky k nejvzdálenějšímu odbočujícímu vedlejšímu svodnému potrubí (obr. 1).

3.2 Zobrazování zařízení

Zařizovací předměty, armatury, komponenty a jiná zařízení se ve výkresech zobrazují zjednodušeně. Zjednodušená zobrazení zařizovacích předmětů byla sjednocena s ČSN 01 3420 a jsou v ČSN 01 3450 uvedena v tabulce D.3.

3.3 Zobrazování potrubí

Potrubí se zobrazuje zjednodušeně jednou čarou vyjadřující jeho osu. Různá potrubí, např. pro dopravu různých tekutin, lze zobrazit různými typy čar (čerchovaná, čárkovaná apod.). Potrubí s různou funkcí, např. odvzdušňovací, různých tlakových pásem a pojistná, se mohou rozlišit doplňkovým označením (písmenem, číslicí apod.). Význam těchto čar musí být uveden ve vysvětlivkách na výkrese. Nová, důležitá nebo hlavní potrubí se mohou zobrazit čarami o větší tloušťce. Stávající potrubí se kreslí čarami o menší tloušťce. Materiál potrubí se rozlišuje zpravidla popisem u potrubí. Pro hrdlové spoje kanalizačního potrubí se používá pouze značka obloučku bez ohledu na materiál potrubí.


Obr. 1. Způsob číslování svodného potrubí jednotné kanalizace

Grafické značky pro kreslení potrubí a armatur v ČSN 01 3450 jsou uvedeny v tab. D.1 a D.2. Další grafické značky pro kreslení vnitřního vodovodu jsou uvedeny v ČSN EN 806-1.

4. Minimální rozsah projektové dokumentace

Vzhledem k nejasnostem, které v současné době panují o rozsahu projektové dokumentace v různých stupních projektu, byla při revizi normy zpracována informativní příloha E, jež stanovuje minimální rozsah projektové dokumentace zdravotnětechnických a plynovodních instalací a uvádí nutné podklady pro zpracování různých stupňů projektu.

Jednotlivé stupně projektové dokumentace zdravotnětechnických a plynovodních instalací mají obsahovat:

Projektová dokumentace pro územní řízení

 • technickou zprávu s bilancemi potřeby vody, plynu a odtoku odpadních vod;
 • situační výkres stavby se zakreslením přípojek, umístění fakturačních měřidel a oddělovacích zařízení a případně sítí technického vybavení v areálu nemovitosti;
 • jiné objekty, např. žumpy a zařízení pro předčištění odpadních vod.

Projektová dokumentace pro stavební řízení

 • technickou zprávu;
 • situační výkres širších vztahů, na kterém musí být patrné umístění stavby v příslušné části obce; zpravidla se jedná o podklad z katastrální mapy, kde je zřetelně vyznačena projektovaná stavba a jsou z něho patrné alespoň dvě na sebe kolmé ulice nebo komunikace;
 • přehlednou situaci stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a náležitostmi;
 • výkresy půdorysů všech podlaží, popř. i základů, se zjednodušeným zobrazením vnitřní kanalizace bez jmenovitých rozměrů potrubí, avšak s označením svodných a odpadních potrubí, zakreslením šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení;
 • výkresy půdorysů všech podlaží se zjednodušeným zobrazením vnitřního vodovodu bez jmenovitých rozměrů potrubí, avšak s označením stoupacích potrubí, zakreslením vodoměrové sestavy, čerpadel, popř. jiných zařízení;
 • výkresy půdorysů všech podlaží se zobrazením plynovodu včetně jmenovitých rozměrů potrubí, zakreslením plynoměrů, regulátorů tlaku plynu, popř. jiných zařízení.

Požadavky na další dokumenty, které zde nejsou uvedeny, musí být sděleny předem, např. ve vyjádření k předchozímu stupni projektové dokumentace.

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele

 • technickou zprávu;
 • výkaz výměr a technické specifikace prací a dodávek, pokud jsou nutné;
 • výkresovou dokumentaci v rozsahu pro stavební řízení, případně doplněnou o jmenovité rozměry potrubí.

Projektová dokumentace pro provedení stavby

 • technickou zprávu;
 • výkaz výměr (seznamy částí a materiálu), popř. rozpočet, pokud je požadován;
 • přehledný situační výkres stavby se zakótovanými a popsanými přípojkami a náležitostmi projektové dokumentace pro stavební řízení;
 • výkres rozvinutých řezů nebo podélných profilů přípojek;
 • podrobný výkres vodoměrové sestavy;
 • výkres vodoměrové šachty, pokud je navržena;
 • výkres půdorysu základů se zakreslením svodného potrubí kanalizace včetně jmenovitých rozměrů, materiálu a tvarovek, jeho polohy ve vztahu k základům, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení; do tohoto půdorysu se mohou zakreslit také jiná potrubí vedená v základech (v instalačním kanále, montážní šachtě apod.);
 • výkresy půdorysů kanalizace všech podlaží se zakreslením potrubí, s označenými odpadními potrubími, označením materiálu potrubí, jmenovitých rozměrů trub a tvarovek;
 • výkresy rozvinutých řezů svodných potrubí kanalizace včetně jmenovitých rozměrů a materiálu trub a tvarovek, hloubek dna potrubí, prostupů základy, šachet, zařízení pro předčištění odpadních vod, popř. jiných zařízení;
 • výkresy rozvinutých řezů odpadních a připojovacích kanalizačních potrubí s označením jmenovitých rozměrů a materiálu trub a tvarovek a vyznačením stropních konstrukcí a střech v místě prostupu kanalizačního potrubí;
 • výkresy vstupních kanalizačních šachet umístěných vně budovy;
 • výkresy půdorysů vodovodu ve všech podlažích s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek a armatur, popř. sklonů potrubí;
 • výkresy axonometrických zobrazení, popř. rozvinutých řezů vodovodu, s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek a armatur, popř. sklonů potrubí;
 • výkresy půdorysů plynovodu ve všech podlažích s označením stoupacích potrubí, materiálu a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů;
 • výkresy axonometrických zobrazení, případně rozvinutých řezů plynovodu s označením stoupacích potrubí, materiálu a a jmenovitých rozměrů trubek, armatur a plynoměrů;
 • výkresy podrobností, výkresy komponentů nebo sestav, pokud jsou nutné.

Pokud je mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace dohodnuto jinak, může být projektová dokumentace pro provedení stavby zpracována v jiném rozsahu.

5. Příklady výkresů

Obr. 2. Vnitřní kanalizace, podlaží 1S (půdorys)
Obr. 2. Vnitřní kanalizace, podlaží 1S (půdorys)
(po kliknutí se obrázek zvětší)
  Obr. 3. Vnitřní kanalizace, podlaží 1NP (půdorys)
Obr. 3. Vnitřní kanalizace, podlaží 1NP (půdorys)
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obr. 4. Vnitřní vodovod, podlaží 1NP (půdorys)
Obr. 4. Vnitřní vodovod, podlaží 1NP (půdorys)
(po kliknutí se obrázek zvětší)
  Obr. 5. Vnitřní kanalizace (rozvinutý svislý řez)
Obr. 5. Vnitřní kanalizace (rozvinutý svislý řez)
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obr. 6. Vnitřní vodovod (axonometrické zobrazení)
Obr. 6. Vnitřní vodovod (axonometrické zobrazení)
(po kliknutí se obrázek zvětší)
  Obr. 7. Vnitřní kanalizace (rozvinutý svislý řez)
Obr. 7. Vnitřní kanalizace (rozvinutý svislý řez)
(po kliknutí se obrázek zvětší)

6. Závěr

Revidovaná ČSN 01 3450 je oproti ČSN 01 3450 z února 1994 velmi odlišná. Tento článek je pouze informací o této normě, a proto ji v žádném případě nemůže nahradit. Změny ve zobrazování a označování byly provedeny zejména z důvodu sjednocení zásad pro kreslení výkresů v ČR se zásadami platnými v zahraničí a jejich zavedení v praxi bude vyžadovat určitý čas. Protože se jedná o jednu z důležitých norem pro projektanty zdravotnětechnických a plynovodních instalací, měla by být součástí knihovny každého projektanta.

Citované normy

 • ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a základní pravidla
 • ČSN 01 3111 Technické výkresy - Skládání výkresů
 • ČSN EN ISO 7200 (01 3113) Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů
 • ČSN EN ISO 11442-1 (01 3196) Technická dokumentace výrobků - Zacházení s dokumenty zpracovanými na počítači - Část 1: Bezpečnostní požadavky
 • ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části
 • ČSN EN 61346-1 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla
 • ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně

Poděkování

Nákresy v tomto článku byly převzaty z ČSN 01 3450, kterou vydal Český normalizační institut (ČNI). Děkujeme vedení ČNI za souhlas k přetištění obrázků.

 
 
Reklama