Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová komunální ČOV o kapacitě 800 EO zhotovena v rekordním čase!

Trvale přetěžovaná ČOV ve Veliké Vsi u Odolené Vody se dočkala výměny. Původní ČOV byla využita jako nádrž přebytečného kalu.

Obr. č. 1 – Výkopové práce
Obr. č. 1 – Výkopové práce

Nová komunální čistírna odpadních vod ve Veliké Vsi u Odolené Vody o kapacitě 800 EO byla zhotovena v rekordním čase. Veřejné výběrové řízení proběhlo v květnu minulého roku. Začátkem července 2020 byla oficiálně zvolena firma ASIO TECH, spol. s r.o. jakožto generální dodavatel stavby. V srpnu jsme převzali staveniště a ihned započaly stavební práce.

Výkopové práce, betonové monolitické nádrže a provozní budova musela být dle harmonogramu hotová před začátkem zimy tak, abychom byli schopni instalovat technologické celky uvnitř objektu.

Jakmile roztál sníh, byla provedena finální úprava okolního terénu a ČOV byla předána 31. 3. 2021 investorovi, tedy obci Veliká Ves. Výstavba ČOV trvala rekordních 8 měsíců.

Technologie je navržena pro čištění odpadních vod splaškového charakteru, bez vlivu odpadních vod průmyslových nebo zemědělských. Technologicky se jedná o čistírnu třístupňovou, mechanicko-biologickou. Biologické čištění je založeno na principu nízkozatěžované aktivace s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a se stabilizací přebytečného kalu. Biologická část se skládá ze dvou denitrifikačních nádrží, dvou nitrifikačních nádrží a dvou dosazovacích nádrží. Přebytečný kal je gravitačně zahušťován v kalové nádrži.

Odpadem z čisticího procesu jsou shrabky ze strojních česlí, gravitačně zahuštěný přebytečný kal a produktem je vyčištěná odpadní voda. Pro čištění odváděného vzduchu je navržena fotokatalytická jednotka.

Obr. č. 2 – Staveniště
Obr. č. 2 – Staveniště
Obr. č. 3 – Příprava monolitických nádrží
Obr. č. 3 – Příprava monolitických nádrží

ČOV splňuje limitní hodnoty ukazatelů znečištění dle Přílohy č.7 k nařízení vlády č. 401/2015 Sb,

„p“ „m“
BSK5 22,0 mg/l 30,0 mg/l
CHSKCr 75,0 mg/l 140,0 mg/l
NL 25,0 mg/l 30,0 mg/l
„prům.“ „m“
N-NH4 12,0 mg/l 20,0 mg/l

Akce byla financována za pomoci dotačního titulu Ministerstva zemědělství a obce Veliká Ves.

Obr. č. 4 – Příprava monolitických nádrží
Obr. č. 4 – Příprava monolitických nádrží
Obr. č. 5 – Provozní objekt
Obr. č. 5 – Provozní objekt
Obr. č. 6 – Provozní objekt
Obr. č. 6 – Provozní objekt

Obr. č. 7 – Strojní mechanické předčištění
Obr. č. 7 – Strojní mechanické předčištění
Obr. č. 8 – Dmychárna
Obr. č. 8 – Dmychárna

Obr. č. 9 – Vizualizace řídícího systému
Obr. č. 9 – Vizualizace řídícího systému
Obr. č. 10 – Aktivační sekce
Obr. č. 10 – Aktivační sekce
Obr. č. 11 – Fotokatalytická oxidační dezodorizační jednotka
Obr. č. 11 – Fotokatalytická oxidační dezodorizační jednotka