Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dotace na domovní čistírny odpadních vod jsou vyčerpány, další výzva se chystá

Na maximum využili žadatelé dotace na domovní čistírny odpadních vod (DČOV). Příjem žádostí byl ukončen z důvodu vyčerpání alokace.

Vyhlášení další výzvy se plánuje na 3.Q 2021

Výzva číslo 12/2019 Národního programu Životní prostředí nabídla obcím 200 milionů korun na soustavy domovních čistíren odpadních vod. Ty se vyplatí budovat tam, kde nedává ekonomicky či technicky smysl stavět klasickou kanalizaci a velké čistírny odpadních vod.

Možnosti získat peníze využilo 35 žadatelů, na své projekty dohromady požadují dotaci 201 milionů korun

Byla to již třetí výzva na soustavy domovních čistíren. V předchozích dvou uspělo se žádostmi 63 projektů, které si mezi sebou rozdělily více než 270 milionů korun.
Soustava DČOV například funguje v beskydské Dolní Lomné, kde vodu čistí hned 134 DČOV, a je to jeden z největších projektů svého druhu. Soustavu provozují ve Starkoči, kde využili dotační výzvy dvakrát za sebou, nejdříve udělali jednačtyřicet čistíren, následně přidali dalších devatenáct. Velká propojená síť DČOV filtruje vodu i v obci Rybí v Moravskoslezském kraji.
„Obce si peníze rozebraly před termínem, což potvrzuje setrvalý velký zájem, který jsme registrovali i v předchozích výzvách. Ještě letos vypíšeme novou dotační výzvu, kde budou mít šanci získat podporu další samosprávy,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Vyhlášení další výzvy na podporu DČOV by předběžně mělo spadat do třetího čtvrtletí letošního roku, bude mít stejné zaměření a shodný okruh žadatelů.

Komentář: Ing. Jan Topol, Ph.D., TopolWater, s.r.o.

Dotační titul na domovní ČOV je určitě vhodný, protože zaplnil prázdné místo v dotační politice státu, kde některé obce neměly možnost jinak čištění odpadních vod řešit. Tedy z našeho pohledu by se mělo jednat o trvalou oblast podpory v celkovém spektru podporovaných řešení. Co se vlastního programu týče, tak byl nastaven technicky poměrně dobře, zejména technické požadavky na podporované DČOV a požadavek na centrální monitoring jsou klíčové pro kvalitu celého systému, ale finančně by měla být podpora navýšena, a to i s ohledem na stávající situaci na trhu se stavebním materiálem, kde jen v první polovině tohoto roku zdražily některé materiály jako plasty, či ocel a nerez i o desítky procent. Naše firma má zkušenosti jak se získáváním dotací, tak s projektovou přípravou, realizací, a nakonec i s podporou následného provozu ať již pouhým zajištěním monitoringu, či přímo pravidelným servisem domovních ČOV. Na základě těchto zkušeností můžeme říci, že si myslíme, že prvotní nedůvěru k systému decentrálního řešení pomocí domovních ČOV zejména ze strany některých úřadů se již podařilo překonat a díky již mnoha desítkám úspěšných realizací a spokojených obcí i uživatelů domovních ČOV se tento systém stal jedním z akceptovaných přístupů k řešení čištění odpadních vod v obcích s roztroušenou zástavbou.

Jako poslední komentář bychom si dovolili vyzdvihnout jeden velký benefit tohoto řešení a to, že pokud jsou v rámci systému instalovány i nádrže na vyčištěnou vodu za každou DČOV, tak tím získávají majitelé nezanedbatelný zdroj užitkové vody na zálivku, což v období sucha posledních let opravdu oceňovali. Z hlediska celkové vodní bilance pak dochází k zachování vody v krajině, jelikož se využije v místě jejího vzniku a nedochází k jejímu odvádění kanalizačním systémem do vzdálených vodních toků a tím k drenáži a odvodnění celého území obce, jelikož toto má často za následek vybudování centrálních kanalizačních systémů.

Závěrem bych chtěl nabídnout obcím, které o tomto řešení uvažují, naše zkušenosti z předešlých realizací a i možnost spolupráce ve všech fázích těchto projektů.

Komentář: ENVI-PUR, s.r.o.

Naše zkušenosti, jako výrobce a dodavatele, s dotačními tituly

S poslední dotační výzvou jsme úspěšně realizovali projekty na DČOV v 7 obcích – Běleč u Tábora, Mítov u Nových Mitrovic, Dvory nad Lužnicí, Nechvalice, Litohošť, Kletečná u Velemína a Albrechtice nad Vltavou. Před námi je ještě realizace poslední akce a to DČOV v obci Osečany.

Největším projektem pro nás byla obec Albrechtice nad Vltavou, která využila dotaci 7,75 mil. korun. Zde ENVI-PUR, s.r.o. instaloval 73 ks domovních čistíren a od starosty i obyvatelů máme jen samé pozitivní ohlasy, zejména od občanů, kteří mohou přečištěnou vodu znovu využít například k zalévání zahrad. Čistírny jsme dodali obci na klíč, to bylo pro starostu asi zásadní. Většinou je v těchto menších obcích starosta jediným zástupcem a mnohdy je i starostou neuvolněným. Potom je pomoc ze strany dodavatele nepostradatelná a vítaná. Celý proces administrujeme od podání dotační žádosti na SFŽP, projektovou a stavební přípravu, kompletní montáž DČOV, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy až po následný pravidelný servis čistíren.

Pro některé obce je decentralizované čištění odpadních vod formou domovních čistíren a získání dotací jedinou cestou jak zabezpečit efektivní, ekologické, k přírodě šetrné čištění odpadních vod. Proto je ze strany starostů obcí velký zájem o tento druh podpory. Už nyní evidujeme poptávku na čistírny pro další dotační výzvy od starostů obcí. Určitě jich bude stále přibývat, protože migrace lidí z měst do malých obcí roste.

Požadavky dotačního titulu ohledně technických parametrů jsou pro nás vždy výzvou, protože musíme naše standardní produkty přizpůsobovat tak, aby splňovaly dané parametry. Vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na standardy čistíren a k celoplošnému růstu cen vstupních materiálů bychom přivítali navýšení finančních limitů na jednotlivé ČOV ze strany státu.

Komentář: ASIO NEW, spol. s r.o.

Některé obce i naše firma byly úspěšné při získávání dotace, kterou celkově hodnotíme kladně. Náš přínos vidíme v tom, že se nám podařilo si připravit pro tyto účely spolehlivou a cenově zajímavou čistírnu AS-MONOCOMP. Z problémů kolem dotací je asi nejvýznamnější to, že někde jsou zábranou pro získání nereálné PRVK (Plány rozvoje kanalizací). V plánech jsou někdy uvedena řešení, která jsou finančně nereálná a existence takových plánů brání obcím realizovat projekty tohoto typu.

Dotace mohou řešení odkanalizování obcí urychlit, na druhou stranu podmínky pro získání dotací jsou nastaveny z hlediska požadavků tak, že na některých lokalitách se řešení zbytečně prodraží. Je to tím, že podmínky (poměrně podrobný popis požadavků na výrobek) umožní účastnit se soutěže jen některým firmám (viz technické parametry, které jsou splnitelné jen některými výrobky) a tím klesá konkurenční efekt, a pak i tím, že jsou všude vyžadovány vlastnosti, které pro některé lokality jsou nadbytečné, například chemické srážení fosforu nebo denitrifikace u malých obcí v zemědělsky exponované krajině a navíc zvyšující provozní náklady (dtto množství odpadů, uhlíkovou stopu).

Další nevýhodou současného stanovení podmínek je to, že v praxi se neprosadí extenzivní způsoby čištění, které jsou dnes již i ověřené na zkušebně a obcím by na konkrétních lokalitách snížily provozní náklady a odolnost řešení. Možná by pak stálo i za úvahu, aby bylo možné čerpat ne rekreační objekty obývané občasně.

Určitě by efektivnějšímu využití prostředků pomohlo, kdyby podmínky projektů umožňovaly řešení odpovídající konkrétním podmínkám na lokalitě. Z prostředků vyčleněných na dotace by pak bylo možné realizovat více akcí, nebo navýšit procentuálně podporu, což by pokrylo navýšení cen zvýšením cen materiálů.

 
 
Reklama