Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Padesátimilionová dotace přispěje k oživení zeleně v obcích a městech

Dobrý stav a údržba zeleně v intravilánu obcí mají významnou estetickou i rekreační funkci, ale zcela zásadní je jejich přínos ke zlepšení kvality ovzduší, zlepšení půdních i klimatických podmínek, přispívají k zadržování vody v krajině i zachování biodiverzity.

Podél všech komunikací v SolarCity jsou průlehy.  Foto J. Vítek.
Podél všech komunikací v SolarCity jsou průlehy. Foto J. Vítek.

Obnova zeleně a vodních prvků ve městech a obcích patří k tradičně velmi žádaným a využívaným projektům z národních zdrojů. Enormní zájem potvrdila i minulá dotační výzva probíhající do února tohoto roku, kde bylo k dispozici 40 milionů. Téměř stovka žadatelů především z malých obcí do 500 obyvatel požadovala celkem 52 milionů korun. V nové výzvě se proto alokace navýšila ze 40 na 50 milionů korun.

„Smyslem dotací je motivovat žadatele, aby zvyšovaly podíl zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích, a to jak v nových oblastech, tak i v původní zástavbě. Jako novinku jsme zařadili i podporu pro pásy izolační zeleně. Ty tvoří jakýsi přírodní „filtr" oddělující průmyslové areály nebo frekventované silnice od obytných zón a přispívají tak ke snižování prašnosti a koncentrací znečišťujících látek v ovzduší. Je to náš další příspěvek k boji za zlepšení stavu životního prostředí ohroženého zejména dopravou," upřesňuje k aktuální výzvě ministr Brabec.

Kromě izolační zeleně se dotace zaměří na oživení alejí, parků, lesoparků, odpočinkových a jiných veřejně přístupných prostranství, ale i cest a pěšin z přírodních materiálů, mostů a souvisejícího mobiliáře. Na příspěvek se mohou těšit i projekty, které přispějí k zadržení vody a boji se suchem. Mezi ně patří například výměna zpevněných či betonových ploch za nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod, nebo vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.

O dotaci mohou požádat jak města a obce, tak fyzické a právnické osoby, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství. Přijít si mohou až na 2 miliony korun v případě, že se jedná o projekt v malé obci do 500 obyvatel, u obcí větších může podpora dosáhnout maximálně 150 tisíc korun, nejvýše však 80 procent z investičních nákladů.

„Tato výzva je šitá na míru především malým obcím, které nedosáhnou na dotace z evropských fondů. Větší obce mohou primárně využít podporu z Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu, vyhlášení nejbližší výzvy je plánováno na počátek příštího roku," dodává ředitel Petr Valdman.

Žádosti o poskytnutí podpory se přijímají od 16. října 2017 až do 30. března 2018, realizovat projekty musí žadatelé do konce roku 2022.

Zpráva byla redakčně zkrácena, plné znění viz zdroj.

a další články v rubrice Dešťová voda na TZB-info
 
 
Reklama