Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660

1 Úvod

Od října 2010 platí v České republice čtvrtá část evropské normy pro vnitřní vodovody s označením a názvem ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž. V souvislosti se zavedením této normy do soustavy ČSN (odstranění rozporů mezi evropskou a národní normou) bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody, která je platná rovněž od října 2010.

V současné době jsou tedy v České republice zavedeny již čtyři části ČSN EN 806 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Jedná se o tyto části:

Část 1: Všeobecně
Část 2: Navrhování
Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
Část 4: Montáž

Pátá část ČSN EN 806, která bude platit pro provoz a údržbu vnitřních vodovodů, je zatím ve stádiu návrhu. Revize ČSN 73 6660 se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její části 5) do soustavy ČSN.

2 Předmět a členění ČSN EN 806-4

Norma stanovuje požadavky a poskytuje doporučení pro montáž:

 • vnitřních vodovodů,
 • potrubí vně budov nacházejícího se v rámci nemovitosti podle EN 806-1.

Norma platí pro:

 • nové vnitřní vodovody,
 • výměny a opravy vnitřních vodovodů stávajících.

ČSN EN 806-4 se skládá z těchto kapitol:

1 Předmět normy
2 Citované normativní dokumenty
3 Termíny a definice
4 Montážní práce na stavbě
5 Kombinace různých kovů
6 Uvedení do provozu

Norma dále obsahuje tři přílohy označené A, B, C týkající se technických požadavků na materiál a spojování potrubí, výpočtu kompenzace tepelné roztažnosti a vzdáleností podpor potrubí.

V normě se používají termíny a definice podle ČSN EN 806-1 a ČSN EN 1717.


3 Požadavky na montáž potrubí

3.1 Montážní práce na stavbě

Výrobky musí odpovídat výrobkovým normám a národním předpisům.

Podle změny Z3 ČSN 73 6660 se pro vnitřní vodovod smí použít jen trubky, tvarovky, armatury, upevňovací prvky, lepidla, pájky, tavidla, odmašťovací prostředky a těsnicí materiály odpovídající těmto právním předpisům:

 • zákonu č. 22/1997 Sb.;
 • zákonu č. 183/2006 Sb.;
 • zákonu č. 258/2000 Sb.;
 • vyhlášce č. 268/2009 Sb.;
 • vyhlášce č. 409/2005 Sb.

Podle změny Z3 ČSN 73 6660 musí potrubí (trubky, tvarovky, spoje) a armatury vyhovovat tlaku a teplotě podle ČSN EN 806-2, ČSN EN 806-4 a tabulky 1.

Část vnitřního vodovodu Nejvyšší provozní přetlak MOP (kPa) Nejvyšší návrhová teplota (°C) Životnost (roky)
Kovové trubky, tvarovky a jejich spoje 10001) 60 50
Plastové trubky, tvarovky a jejich spoje určené pro zásobování pouze studenou vodou 1000 20 50
Plastové trubky, tvarovky a jejich spoje určené pro zásobování teplou a studenou vodou 10001) 60 50
Armatury a jejich spoje pro studenou vodu 10001) 20 Podle norem výrobků
Armatury a jejich spoje pro teplou a studenou vodu 10001) 60 Podle norem výrobků
1) Části nízkotlakých (otevřených) vnitřních vodovodů zásobovaných z přerušovací zásobní nádrže, např. stájových vodovodů podle ČSN 75 5490, smějí být navrhovány na nejvyšší provozní přetlak MOP = 250 kPa nebo MOP = 600 kPa, který se stanovuje podle výškové úrovně bezpečnostního přelivu nádrže.

Tabulka 1 - Minimální požadavky na části vnitřního vodovodu při běžném provozu podle změny Z3 ČSN 73 6660

Další ustanovení ČSN EN 806-4 požadují:

 • bezpečné skladování a dopravu trubek, tvarovek a ostatních součástí;
 • uvedení požadavků na manipulaci, dopravu a skladování výrobků v montážním návodu výrobce;
 • provádění ohybů pomocí zařízení určeného pro tento účel;
 • kontrolu stavu trubky po ohnutí (zda nedošlo k poškození) ;
 • zákaz ohýbání žárově pozinkovaných ocelových trubek o jmenovité světlosti větší než DN 50 (změna Z3 ČSN 73 6660 doplňuje, že ocelové pozinkované potrubí se nesmí ohýbat, povoluje se pouze vyrovnání přímého potrubí do jmenovité světlosti DN 50 za studena nejvíce o úhel 5O);
 • provedení všech spojů podle příslušných norem a pokynů výrobce;
 • odstranění poškozených konců trubek;
 • montáž uvnitř čistých trubek a tvarovek;
 • trvalou vodotěsnost všech spojů;
 • těsné uzavření všech otvorů nedokončeného potrubí zátkami, víčky nebo slepými přírubami (uzavřená uzavírací armatura není považována za těsné uzavření potrubí);
 • zabezpečení spojů potrubí proti rozpojení vlivem axiálních sil.

V ČSN EN 806-4 jsou uvedeny tabulky s přehledem různých způsobů spojování potrubí z různých materiálů a požadavky na připojování potrubí k nádržím a ohřívačům vody.

Důležité ustanovení uvádí, že ve všech případech, kde zabezpečovací zařízení ohřívače vody dovoluje třeba jen krátkodobý (< 10 s) výskyt teploty vody vyšší než 95 °C a přetlaku vody vyššího než nejvyšší návrhový přetlak (MDP) (< 10 %), nesmí být zásobníkové a průtokové ohřívače vody připojeny přímo na plastová potrubí.

3.2 Kombinace různých kovů

V případech, že je v jednom vnitřním vodovodu použita pozinkovaná ocel společně s mědí, musí být součásti z pozinkované oceli namontovány do potrubí ve směru průtoku vody před součásti měděné. Ze stejného důvodu nesmí být použita společně měď a pozinkovaná ocel u vodovodů s cirkulací. Musí být zamezeno přímému kontaktu mezi výrobky z pozinkované oceli a mědi například pomocí mosazné nebo bronzové tvarovky. V této souvislosti nevadí běžné použití armatur vyrobených ze slitiny mědi, protože jejich vodou smáčený povrch je relativně malý.

Měď, její slitiny a korozivzdorná ocel se mohou společně používat bez následných významných projevů galvanické koroze, protože rozdíly mezi jejich elektrochemickými potenciály jsou malé.

3.3 Potrubí uložená v zemi

Ukládání potrubí do výkopu se musí provádět podle ustanovení ČSN EN 805. V místech, kde je terén znečištěn nebo je jeho znečištění předpokládáno, musí být použito vhodné odolné potrubí anebo musí být potrubí chráněno. V místě vstupu do budovy je (stejně jako u potrubí v zemi) požadována ochrana potrubí před mrazem a použití vhodné průchodky s utěsněnými konci, která zabrání vodě (pozn.: požadavky viz ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení a související normy), plynu nebo škůdcům v průniku do budovy.

3.4 Potrubí v budovách

Při vedení potrubí uvnitř budov se požaduje kompenzace délkových změn potrubí vyvolaných tepelnou roztažností. U potrubí, která mají dlouhé rovné úseky a málo kolen nebo ohybů, může být kompenzace jejich prodlužování nebo zkracování provedena:

 • změnami trasy, aby se odstranily dlouhé rovné úseky potrubí;
 • použitím trubkových kompenzátorů;
 • osazením armaturních kompenzátorů.

U potrubí, která jsou tvořena krátkými rovnými úseky a mají mnoho kolen nebo ohybů, je kompenzace délkových změn způsobených změnami teploty obvykle zajištěna jejich trasou.

Vodovodní potrubí se nemá dotýkat stropních nosníků, trámů, podlahových desek ani jiných potrubí. Při případném kontaktu se pro minimalizaci přenosu hluku má mezi trubku a stavební konstrukci vložit vhodný izolační materiál.

Při vedení potrubí studené a teplé pitné vody nad sebou musí být potrubí teplé vody umístěno nad potrubím studené vody.

3.4.1 Upevnění potrubí

Na upevnění potrubí jsou kladeny tyto požadavky:

 • provedení trvalého upevnění potrubí;
 • pevné ukotvení armatur s ručním ovládáním;
 • provedení roztečí podpor podle návodu výrobce potrubí (pokud v návodu výrobce rozteče podpor uvedeny nejsou, volí se vzdálenosti podpor podle příloh B a C ČSN EN 806-4);
 • zákaz použití podpor určených pro potrubí k upevnění jiných částí stavby.

3.4.2 Potrubí uložená pod omítkou (zakrytá)

Zakrytá potrubí uložená v ochranných trubkách nebo v izolaci musí být vedena v instalačních šachtách nebo drážkách ve zdech, popř. v řádně provedených kanálech v podlaze. Pokud je potrubí uložené v ochranných trubkách nebo včetně izolace zabudováno do stavební konstrukce (např. do betonových podlah nebo stěn), je nutné zajistit, aby nemohlo dojít k jeho deformaci nebo posunutí. Ochranné trubky ve stropech musí být ukončeny nejméně o 30 mm výše, než je úroveň dokončené podlahy, aby se předešlo možnému zatečení rozlitých kapalin. Tepelná roztažnost trubek je u potrubí z plastů vedeného v ochranných trubkách zabezpečena, vhodné je však upevnění vodovodní a ochranné trubky v místě výstupu ze stěny nebo podlahy.

K u nás méně tradičnímu řešení podlažních rozvodných a připojovacích potrubí patří:

 • samostatná připojovací potrubí (obr. 1);
 • podlažní rozvodné potrubí uložené ve smyčkách (obr. 2);
 • zokruhované podlažní rozvodné potrubí (obr. 3).

3.4.3 Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi

Potrubí procházející stavebními konstrukcemi nesmí být vystaveno působení vnějších sil a musí mít možnost volně se prodlužovat nebo zkracovat. Potrubí procházející stěnami nebo stropy musí být opláštěno. Prostupy potrubí požárně dělicími stěnami a stropy nesmí nepříznivým způsobem ovlivnit jejich integritu a musí být provedeny podle národních nebo místních předpisů (zejména ČSN 73 0810). Rýhy, výklenky nebo drážky v nosných částech stavební konstrukce nesmí narušit její integritu.

3.4.4 Odvzdušnění a ochrana potrubí před mrazem

Potrubí musí být namontováno tak, aby se již při montáži předešlo vzniku vzduchových kapes. Vypouštěcí armatury musí být osazeny na nejnižších místech potrubí. V místech, kde by potrubí mohlo být ohroženo mrazem, je třeba vyřešit jeho ochranu proti mrazu vypouštěním nebo jiným vhodným způsobem, např. elektrickým temperováním.

4 Montáž výtokových armatur

Výtokové armatury, které nejsou osazeny přímo na zařizovací předmět, musí být namontovány na vhodnou tvarovku připevněnou na vhodnou podpěru. Změna Z3 ČSN 73 6660 dále požaduje, aby vývody potrubí pro výtokové armatury nebo rohové ventily byly provedeny pomocí nástěnných tvarovek pevně připevněných ke stavební konstrukci nebo instalačnímu prefabrikátu. Vývody potrubí teplé a studené vody pro směšovací baterie musí být rovnoběžné a jejich vyústění musí být v jedné rovině, která je rovnoběžná s dosedací plochou pro armaturu.

5 Označování a dokumentace potrubí a armatur

S výjimkou rodinných domů musí být funkce přívodních potrubí a armatur označena.

Potrubí a výtokové armatury pro přívod dešťové nebo recyklované (provozní) vody musí být podle ČSN EN 806-2 označena, aby byla odlišena od potrubí pro přívod pitné vody. Každá volně přístupná armatura má být opatřena trvanlivou tabulkou s označením a popisem účelu a funkce armatury, umístěnou přímo na armatuře nebo na trvalé části stavby v její blízkosti.

6 Dokumentace provedených montážních prací

Během montáže potrubí vnitřního vodovodu musí být uchovávána výkresová dokumentace všech potrubních tras, nádrží, armatur atd. Po dokončení prací musí být dokumentace provedené instalace převedena do stavu vhodného k archivaci a předána majiteli budovy.

7 Tlaková zkouška potrubí

Tlaková zkouška potrubí podle ČSN EN 806-4 může být provedena pomocí vody nebo, pokud je to podle národních předpisů přípustné, pomocí nízkotlakého čistého vzduchu bez obsahu olejů, popř. inertního plynu. ČSN 73 6660 i ve znění změny Z3 provedení tlakové zkoušky potrubí vzduchem nebo inertním plynem povoluje. Voda použitá pro tlakovou zkoušku potrubí musí být pitná s velikostí částic <150 μm. Tlakoměry a záznamová zařízení určené pro tlakovou zkoušku musí mít přesnost 0,02 MPa (0,2 bar) a musí být připojeny k nejnižšímu místu potrubí. Měřicí rozsah tlakoměru musí být od 0 MPa do 1,6 MPa. Podle změny Z3 ČSN 73 6660 musí být zkoušené potrubí před zahájením tlakové zkoušky potrubí vodou napuštěno vodou o nejvyšším provozním přetlaku MOP (viz tabulka 1) po dobu nejméně 12 h. Maximální přípustná rychlost zvyšování tlaku v potrubí v (bar/s) během tlakové zkoušky potrubí se vypočte pomocí vztahu:

kde PN je jmenovitý tlak podle ČSN EN 806-1.

Zkušební přetlak při tlakové zkoušce potrubí vodou TP se vypočte podle vztahu:

kde

fT - je teplotní činitel odlehčení;
MDP - nejvyšší návrhový přetlak.

Pokud v dokumentaci výrobce plastového potrubí nejsou uvedeny jiné hodnoty nebo je rovnovážná teplota plastového potrubí do 25 °C, je teplotní činitel odlehčení fT =1.

Nejvyšší návrhový přetlak MDP se podle změny Z3 ČSN 73 6660 stanoví podle vztahu:

MDP = 1,3637 . MOP

kde

MOP je nejvyšší provozní přetlak podle tabulky 1 a ČSN EN 806-2.

Při tlakové zkoušce potrubí vzduchem nebo inertním plynem je podle změny Z3 ČSN 73 6660 zkušební přetlak 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa). Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je tlaková zkouška vzduchem nebo inertním plynem nevyhovující.

Způsoby provedení tlakových zkoušek vodou podle ČSN EN 806-4 jsou uvedeny v tabulce 2.

Druh materiálu potrubí Způsob provedení tlakové zkoušky potrubí vodou
Lineárně elastické materiály (kovy) Zkušební postup A

Při zkušebním postupu A se potrubí naplní vodou a ponechá se pod zkušebním přetlakem po dobu 10 min. Pokud po tuto dobu nedojde k žádnému poklesu přetlaku, je zkouška úspěšná.
Elastické materiály (PVC-U, PVC-C apod.) a vícevrstvé materiály
Visko-elastické materiály (PP, PE, PE-X, PA, PB apod.) o DN/OD ≤ 63
Visko-elastické materially o DN/OD > 63
(PP, PE, PE-X, PA, PB apod.)
Zkušební postup B nebo C
Zkušební postup B
Při zkušebním postupu B se potrubí naplní vodou a ponechá se pod zkušebním přetlakem po dobu 30 min. Pro zjištění netěsností se má provést prohlídka potrubí. Potom se odpuštěním vody přetlak v potrubí sníží na 0,5 násobek zkušebního přetlaku a potrubí se pod tímto přetlakem ponechá po dobu 30 min. Pokud po tuto dobu nedojde k žádnému poklesu přetlaku, je zkouška úspěšná.
Zkušební postup C
Při zkušebním postupu C se potrubí naplní vodou a ponechá se pod zkušebním přetlakem po dobu 30 min. Po uplynutí této doby se přetlak zaznamená. Pro zjištění netěsností se má provést prohlídka potrubí. Po uplynutí dalších 30 min se přetlak opět zaznamená. Pokud je pokles tlaku do 0,06 MPa, může být potrubí považováno za těsné a zkouška může dále pokračovat. Po dalších 2 hodinách se opět vizuálně zkontroluje těsnost potrubí. Pokud je pokles tlaku po uplynutí této doby do 0,02 MPa, je potrubí považováno za těsné.
Kombinované systémy o DN/OD ≤ 63
(kovy a plasty)
Zkušební postup A (viz výše)
Kombinované systémy o DN/OD > 63
(kovy a plasty)
Zkušební postup B nebo C (viz výše)

Tabulka 2 - Způsoby provedení tlakových zkoušek potrubí vodou v závislosti na materiálu potrubí

8 Proplachování potrubí

Proplachování potrubí se provádí pitnou vodou nebo směsí pitné vody a vzduchu. Pitná voda použitá pro proplachování se přivádí přes filtr zachycující všechny částice o rozměrech ≥150 μm. Všechny provozní armatury v proplachované části potrubí musí být úplně otevřené. Jestliže není vnitřní vodovod používán bezprostředně po svém uvedení do provozu, musí být v pravidelných intervalech proplachován (nejdelší interval mezi proplachy je 7 dní). O proplachování se vypracuje zápis, který musí být předán majiteli budovy.

8.1 Proplachování potrubí vodou

Při proplachování potrubí vodou musí být armatury a zařízení citlivá na výskyt cizorodých částic (tlakové splachovače WC, termostatické směšovače apod.) proti těmto nečistotám chráněny. Nejmenší rychlost proudící vody při proplachování potrubí musí být 2 m/s a voda v proplachovaném vodovodu se musí v průběhu proplachování nejméně 20 krát vyměnit. V závislosti na rozsahu vnitřního vodovodu a uspořádání potrubí lze potrubí proplachovat po částech. Proplachování musí být zahájeno v nejnižším podlaží budovy a musí postupovat po jednotlivých podlažích směrem nahoru.

8.2 Proplachování potrubí směsí vody a vzduchu

Potrubí může být proplachováno pod tlakem střídavě pomocí směsi pitné vody se vzduchem, s minimální rychlostí v každém úseku potrubí alespoň 0,5 m/s. Dodržení alespoň minimální rychlosti vyžaduje, aby byl otevřen určitý nejmenší počet výtokových armatur. Stlačený vzduch (zdrojem mohou být tlakové lahve nebo kompresory) potřebný pro proplachování nesmí být škodlivý lidskému zdraví (např. bez olejů) a jeho přetlak musí odpovídat alespoň hydrostatickému přetlaku vody. Proplachování má začínat uzavírací armaturou na vstupu do proplachovaného úseku potrubí a postupovat od nejbližších stoupacích potrubí k nejvzdálenějším. Mělo by se začínat v nejnižším podlaží na začátku stoupacího potrubí a pokračovat po jednotlivých podlažích směrem nahoru.

9 Dezinfekce vnitřního vodovodu

Pokud to bylo určeno odpovědnou osobou nebo příslušným úřadem, musí být po proplachování vnitřní vodovody dezinfikovány. V závislosti na rozsahu vnitřního vodovodu může být vhodné rozdělit desinfikované potrubí na kratší úseky.

U vnitřních vodovodů v rodinných domech a po provedení malých prodloužení nebo změn na vnitřních vodovodech není obvykle dezinfekce nutná, postačuje propláchnutí. Dezinfekce musí být provedena podle národních nebo místních předpisů (ČSN 73 6660). Voda použitá pro dezinfekci potrubí může být vypuštěna do kanalizace pro veřejnou potřebu, o jejím vypouštění však musí být informován její provozovatel a tato voda smí být vypuštěna až po vydání jeho souhlasu. Pokud je to nezbytné, může být požadována neutralizace.

10 Výpočet tepelné roztažnosti potrubí

Prodloužení nebo zkrácení potrubí ΔL (mm) vlivem změny jeho teploty (obr. 4) lze vypočítat pomocí vztahu:

kde

ΔT je rozdíl teplot (K);
L - délka potrubí (m);
α - součinitel délkové tepelné roztažnosti (mm/(m . K)), uvedený pro různé materiály potrubí v tabulkách v ČSN EN 806-4.

10.1 Výpočet minimální délky ohybového ramene

Minimální délku ohybového ramene LB (mm) (obr. 4) lze u trubek z plastů vypočítat pomocí vztahu:

kde

C je materiálová konstanta podle tabulky uvedené v ČSN EN 806-4;
de - vnější průměr trubky (mm);
ΔL - Prodloužení nebo zkrácení potrubí vlivem změny jeho teploty (mm).

Pro kovová potrubí jsou minimální délky ohybových ramen uvedeny v tabulce v ČSN EN 806-4.

11 Závěr

Proces evropské normalizace vnitřních vodovodů stále probíhá. Nová ČSN EN 806-4 je jednou z jeho částí. Velká část požadavků této normy byla u nás známa i dříve. Ne vždy se však dodržovaly. Nové jsou v České republice způsoby provádění tlakových zkoušek potrubí a proplachování potrubí směsí vody a vzduchu. Málo známé je u nás vedení podlažních rozvodných potrubí ve smyčkách a zokruhované podlažní rozvodné potrubí.

Literatura

Vrána, J.: Montáž a zkoušení vnitřních vodovodů podle nové ČSN EN 806-4. Časopis Topenářství instalace 8/2010.
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody + změny Z1, Z2, Z3
ČSN EN 805 (75 5011) Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování
ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda
ČSN EN 806-4 (75 5410) Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž
prEN 806-5 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba
ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod


Tuto problematiku na semináři sekce Zdravotní a průmyslové instalace STP Novinky ve zdravotní technice 2011 přednášek Ing. Zdeněk Žabička. V souhrnném článku o semináři je zvukový záznam i prezentace.


English Synopsis

EN 806-4:2010 Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption-Installation is applicable from October 2010. In this context, it was necessary to change Z3 CSN 73 6660. Revision CSN 73 6660 is expected after the introduction of the ČSN EN 806 (including part 5).

 
 
Reklama