Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fontány a vodní hospodářství – 7. část. Příslušenství vodních prvků

Odběr vody z vodních prvků s uzavřeným okruhem vody může být buď z hladiny, kombinací z hladiny a ze dna nebo pouze ze dna, nebo skimmery. Vodní prvek má být v prvé řadě odvodněn vsakováním. Provoz vodního prvku se má provádět podle provozního řádu.


Fontána, foto © TZB-info

7 Příslušenství vodních prvků

7.1 Přepady, skimmery

Odběr vody z vodních prvků s uzavřeným okruhem vody může být buď z hladiny, kombinací z hladiny a ze dna nebo pouze ze dna.

7.1.1 Přepady

Obr. 60 Trubkový přepad
Obr. 60 Trubkový přepad

Přepad či přeliv umožňuje udržet hladinu vody v konstantní úrovni, kolísání pouze několik milimetrů. Řešení přepadu může být buď osazením typových výrobků (obr. 58–60) nebo různě konstrukčně řešených přiznaných nebo skrytých prvků.

Obr. 58 Boční přepad (bronz)
Obr. 58 Boční přepad (bronz)
Obr. 59 Přeliv a odtok po stěně, AVION, Bratislava
Obr. 59 Přeliv a odtok po stěně, AVION, Bratislava
 

7.1.2 Skimmery

Obr. 61 Skimmer
Obr. 61 Skimmer

V některých moderních vodních prvcích se dají použít pro odběr vody skimmery (obr. 61) v kombinaci s odběrem vody ze dna. Kombinace se musí použít v případě, že soustava využívá vodní prvek k akumulaci vody. Při praní filtru se sníží hladina pod úroveň přepadu ve skimmeru a čerpadlo by přestalo vodu čerpat.

7.1.3 Odběr vody ze dna

Některé vodní prvky mohou mít filtrační okruh napojen přímo z jeho dna. V tom případě je nutno zajistit přepad srážkové vody, aby v případě umístění vodního prvku v interiéru nedošlo k přetečení vody na podlahu. Současně je třeba řešit doplňování vody po praní filtru.

7.2 Osvětlení a připojení technologických zařízení, větrání

Obr. 62 Elektrický pilíř u vodního prvku
Obr. 62 Elektrický pilíř u vodního prvku

Osvětlení strojovny musí vyhovovat příslušným bezpečnostním předpisům. Před každým rozvaděčem musí být min. 1 m volný manipulační prostor. Vhodné umístění ovládání technologických prvků je mimo podzemní strojovny (obr. 62). Na obrázku je podle mého názoru levný, snadno poškoditelný rozvaděč v plastovém pilíři příliš blízko vodního prvku.

Poblíž každého elektrického stroje je nutno umístit manipulační vypínač. Odvodňovací čerpadlo a osvětlení musí zůstat v provozu celoročně.

Větrání podzemních strojoven musí zajistit odvod vzduchu od podlahy a přívod vzduchu ke stropu. Množství vzduchu závisí na tepelném výkonu čerpadel a jiných teplo produkujících prvků. Velkým zdrojem tepla je zařízení MaR pro složité řešení různých výstřiků a změn otáček čerpadla. Větrání se zapíná buď přímo vedle vstupu, nebo u složitých řešení na základě teplotního čidla.

7.3 Ovládání výtoků (MaR)

Problematiku ovládání výtoků je potřeba posoudit jak z hlediska vývinu tepla ze zařízení MaR, tak z hlediska umístění ve vhodném prostředí. Zabránit postříkání rozvaděčů vodou se zdá samozřejmostí. Umístění zařízení, které bývá investičně nákladné, by mělo zohlednit možnost zaplavení celé strojovny vodou.

8 Připojení na kanalizaci

Vodní prvek má být v prvé řadě odvodněn vsakováním, pokud to geologické poměry dovolí. Pokud nelze zařízení odvodnit vsakováním, napojí se na veřejnou kanalizaci [1, 2]. Odvodnění se ukončí vstupní revizní šachtou a dále pokračuje jako přípojka kanalizace.

Řešení odvodnění vodního prvku musí být součástí návrhu umístění vodního prvku a nesmí být odsunuto mimo řízení o jeho povolení.

9 Přípojka vody

Zdroj vody se musí být zajištěn při podání návrhu na umístění vodního prvku. Pokud bude vodní prvek napojen na stávající areálový rozvod vody, může se měření odebrané vody umístit do strojovny technologie. Samostatné napojení na veřejný vodovod musí být ukončeno ve vodoměrné šachtě tak, jak to požaduje správce vodovodu.

10 Zdroj energie

Vodní prvek se napojí buď do samostatně osazeného pilíře, nebo je hlavní vypínač umístěn do niky v přilehlém objektu. Podmínky pro napojení musí být stanoveny při návrhu řešení vodního prvku.

11 Provoz a údržba vodních prvků

Provoz vodního prvku se má provádět podle provozního řádu, který by si měl zpracovat nebo si nechat zpracovat majitel objektu.

Součástí provozního řádu má být:

 • označení majitele a provozovatele vodního prvku
 • seznam odpovědných osob vč. podepsaných protokolů o seznámení obsluhy s funkcí zařízení (vždy min. 2 osoby – pro případ záskoku)
 • telefonní čísla příslušných havarijních a zdravotních služeb, policie a příp. dalších nezbytných institucí
 • technická dokumentace vodního zdroje (situace, půdorysy řešení, schéma zapojení a příslušné revize zařízení a předávací protokoly)
 • popis funkce jednotlivých částí vodního prvku a popis činnosti obsluhy (četnost pochůzek a kontrola zařízení)
 • technické podklady jednotlivých zařízení s návody na obsluhu
 • provozní deník

11.1 Letní provoz

Letní provoz se předpokládá v období od konce dubna do konce září. Na začátku provozu se zkontrolují všechny součásti vodního prvku, odstraní se zimní ochrana, očistí se a napustí vodou (pokud není celoročně naplněn a provozován – např. průtočné vodní nádrže na toku). Součástí kontroly musí být i revize elektroinstalace.

Po uvedení do provozu se pravidelná údržba provádí podle provozního řádu. Podle umístění vodního prvku se volí četnost pravidelné pochůzky. V místě, kde se v blízkosti vodního prvku nachází stromy nebo dlouho do noci otevřená restaurace, se musí kontrola provádět častěji.

11.2 Zimní provoz

Způsob zimní údržby musí být popsán v provozním řádu. V části 1 je popsán případ prodlouženého provozu v zimním období. Technologie je doplněna ohřívačem vody, který chrání vodní prvek před zamrznutím. Na obr. 63 a 64 je zimní provoz vodního prvku v Brně Na Kociánce. Nádrž se udržuje proti zamrznutí povrchu vzduchováním a voda je do výtokového prvku čerpána ze dna nádrže.

Obr. 63 Výtok vody v zimě
Obr. 63 Výtok vody v zimě
Obr. 64 Zamrzlé jezírko
Obr. 64 Zamrzlé jezírko

Obr.65 Zlatá studna, Brno
Obr.65 Zlatá studna, Brno
Obr. 66 Zlatá studna zakrytá v zimě
Obr. 66 Zlatá studna zakrytá v zimě

Obr. 67 Zlatá studna, Brno, začátek první zimní sezóny
Obr. 67 Zlatá studna, Brno, začátek první zimní sezóny

Většinou se předpokládá odstavení vodního prvku během zimního období. Voda se vypustí, vodní prvek se uvede do režimu bez provozu. Ve funkci se musí nechat odvodňovací čerpadlo a havarijní čidlo.

Doporučuje se vodní prvek ochránit před poškozením a zasypáním odpadními látkami (zbytky vegetace, antropoidní nečistoty). V některých případech je vhodné opatřit nadzemní část vodního prvku bedněním. Takto se např. řeší ve Vídni ochrana všech vodních prvků ve městě po celé zimní období, v Brně se tímto způsobem chrání Zlatá studna (obr. 65, 66 a 67) za kostelem sv. Jakuba. Je to sice nevhodné pro turisty a jejich fotoaparáty, ale ochrana atraktivních prvků je dokonalá. První sezónu sloužila studna jako odpadkový koš.

12 Závěr – fotogalerie

Při návrhu vodních prvků je třeba zohlednit:

 • provozní dobu zařízení
 • možnost poškození vodního prvku vandaly
 • vzdálenost dětských pískovišť od vodního prvku (vnášení písku do vodního prvku)
 • zamezení provádění hygienické očisty ve vodním prvku
 • zamezení koupání psů ve vodním prvku

Fotogalerie různých realizací

Brno, Bystrc, kašna před hospodou
Brno, Bystrc, kašna před hospodou
Brno, Bystrc, kašna před hospodou

Brno, Bystrc, kašna před hospodou
Vodní prvky Brno, Zelný Trh
Vodní prvky Brno, Zelný Trh
Brno, sídliště Vinohrady, výstřik před Úřadem městské části
Brno, sídliště Vinohrady, výstřik před Úřadem městské části

Vodní prvky Brno, Zelný Trh
Vodní prvky Brno, Zelný Trh

Vodní prvky Brno, Zelný Trh
Brno, Moravské náměstí, Krade ledničku ze soudu
Brno, Moravské náměstí, Krade ledničku ze soudu
Brno, Náměstí Svobody
Brno, Náměstí Svobody

Vodní prvky Třešť, ČR
Vodní prvky Třešť, ČR
Koupaliště Znojmo, hrátkové výstřiky, proměnné v čase
Koupaliště Znojmo, hrátkové výstřiky, proměnné v čase

Vodní prvky Třešť, ČR
Vodní prvky Třešť, ČR
Vodní prvky Třešť, ČR
Vodní prvky Třešť, ČR

Vodní prvky Třešť, ČR
Lázně Hodonín
Lázně Hodonín
Vodní prvek Uherské Hradiště
Vodní prvek Uherské Hradiště

Vodní prvky, Sydney, Austrálie
Vodní prvky, Sydney, Austrálie

Vodní prvky, Sydney, Austrálie
Vodní prvky, Sydney, Austrálie
Vodní prvky, Sydney, Austrálie

Vodní prvky, Sydney, Austrálie
Vodní prvky, Sydney, Austrálie
Vodní prvky, Sydney, Austrálie

Vodní prvky, Sydney, Austrálie
Vodní prvky New York, USA
Vodní prvky New York, USA

Vodní prvky New York, USA
 
 
Reklama