Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bytové vodoměry a jejich význam (II)

Platnost údajů bytových vodoměrů - metrologické aspekty
Podle metrologických předpisů je nutno určit závaznost údajů jednotlivých vodoměrů, protože na ně se může konečný spotřebitel i provozovatel zúčtovací jednotky (majitel budovy) odvolávat. Obecné zásady vycházejí ze zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, jeho pozdější novely č. 119/2000 Sb. z 6.4.2000 a metodických pokynů metrologie (dále MPM) - MPM 7 - 86 a MPM 11 -89.

Za měření fakturační se považuje pouze měření vodoměry dodavatele vody, podle kterých se provozovateli zúčtovací jednotky fakturuje množství vody (a v případech nesledovaných v tomto rozboru i množství tepla pokud se jedná o TUV připravovanou mimo budovu). Všechny ostatní vodoměry za fakturačním vodoměrem jsou vodoměry poměrové (poměrová měřidla), která slouží k bilancím provozovatele zúčtovací jednotky. V terminologii domovního vodovodu se označují jako podružné vodoměry na rozdíl od fakturačních hlavních vodoměrů.

Fakturační vodoměry patří do kategorie tzv. stanovených měřidel podle výše uvedeného zákona o metrologii. Musí být schváleného typu a musí být pravidelně ověřovány cejchováním. Stejná pravidla platí ale i pro bytové vodoměry na SV a TUV, které jsou sice poměrovými měřidly, ale z hlediska metrologie jsou měřidly stanovenými.

Schvalování typů vodoměrů je řešeno v samostatném metodickém pokynu metrologie ("Schvalování typů měřidel"), kde se také stanoví interval úředního ověřování měřidel. Ověření měřidel potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti a že odpovídá normativně-technické dokumentaci v ČR. Prvotní ověření se provádí při uvádění měřidla do oběhu, následné ověření po uplynutí platného intervalu. Při splnění požadavků při zkoušce se měřidlo opatří úřední ověřovací značkou, nebo se vystaví ověřovací list. V ČR lze uznávat prvotní ověření ze zahraničí, včetně zahraniční ověřovací značky v souladu s dalším metodickým pokynem metrologie ("Uznávání ověření v zahraničí"). Toto je důležité ustanovení, protože kromě jediného výrobce vodoměrů v ČR (Kaden-vodoměry s.r.o.), jsou všechny prodávané vodoměry v ČR cizí provenience (podle dostupných informací). Vzhledem k tomu, že ČR dosud není platným členem EU, je nutno uvedené atributy evropské metrologické kontroly aplikovat do legislativy ČR. Na měřidlech zůstává originální značka schválení typu a štítkem je potom měřidlo označeno značkou schválení typu v ČR.

Pro detailní informace o vodoměrech, se zaměřením na bytové vodoměry, byly využity podkladové materiály společnosti Spanner Pollux - Premex s.r.o. [2]. Rovněž většina uváděného obrazového materiálu je z dokumentace této společnosti. Jako příklad značení vodoměru se uvádí na obr.1 vysvětlení značek pro typický bytový vodoměr.Obr.1 - Základní provedení typického bytového vodoměru typ ET QN 1,5

Legenda:
1. Značka schválení typu: V horní části symbolu je písmeno identifikující stát, kde bylo schválení typu vykonáno (zde SRN) a poslední dvojčíslí roku. V dolní části symbolu jsou čísla identifikující typ měřidla resp. vlastní certifikát
2. Evropská značka prvotního ověření: Ověřovací evropská značka má z jedné strany symbol , z druhé strany symbol šestiúhelníku. V horní části písmena je písmeno identifikující stát, kde bylo prvotní ověření vykonáno a číslice charakterizující auditující státní metrologickou autoritu. Ve spodní části písmena je číslice charakterizující orgán metrologické služby provádějící ověření. V šestiúhelníku je poslední dvojčíslí roku ověření. Klasse udává třídu přesnosti:
H Klasse B - v horizontální poloze náleží vodoměr do třídy B, tj. přesnější
Klasse A - v ostatních polohách náleží vodoměr do třídy A, tj. méně přesné


Užívané druhy bytových vodoměrů pro měření u konečného spotřebitele (v bytech)
Z vyráběného sortimentu vodoměrů, mezi které náleží

 • podle účelu vodoměry bytové, domovní, velké (typ Woltmann), hydraulické a speciální,
 • podle provedení suchoběžné, mokroběžné, jedno a více vtokové, objemové, s impulzním výstupem, s vyměnitelnou kapslí, šroubové (typ Woltmann), sdružené, speciální a také pro montáž do svislého potrubí,
užívají se v bytech vodoměry bytové jednovtokové suchoběžné na studenou nebo na teplou vodu, pro PN 10 (event. PN 16). Vodoměr má membránou oddělenou část s měřicím ústrojím od lopatkového kola, takže se počítadlo nezanáší usazeninami z vody a číselník je trvale dobře čitelný. Stavební délka vodoměru při závitech na pouzdře vodoměru (obr.2) je minimální (např. 80 mm), což je výhodné pro montáž ve stísněných prostorách bytu, zejména v instalačním jádře. Standardní poloha vodoměru je horizontální (ozn.H), při které náleží vodoměr do třídy B s přesnějšími parametry (viz legenda k obr.1). Vodoměr lze však montovat i v jiných polohách (obr.3), za cenu poklesu do nižší metrologické třídy (třída A). Vyloučena je pouze horizontální montáž s číselníkem otočeným o 180° ("hlavou dolů").


stavební délka
závit na pouzdře vodoměru
mm
palec
80
G 3/4
rozměr
a
b
c
d
e

mm
mm
mm
mm
mm

70
80
159
53
17,5
závit na potrubí palec R 1/2
hmotnost kg 0,41
Obr.2 - Rozměrový náčrtek bytového vodoměru s údaji o velikosti


Z hlediska metrologie existují 4 třídy přesnosti vodoměrů. Od třídy s nejnižší přesností A, přes B a C až do třídy D s nejvyšší přesností. Třída D se dodává pouze pro SV. Patří sem objemové vodoměry.

Ve vzdálenosti 6 DN před a za vodoměrem má být zachována tzv. náběhová délka, ve které nemají být žádné vřazené odpory (ventily, redukce atd.), aby nebyl narušen plynulý tok vody do měřidla. Tento požadavek nelze vždy jednoznačně dodržet a proto došlo k legislativní úpravě v ČR v tom smyslu, že menší hodnota náběhových délek může být stanovena výrobcem. Pro vodoměry Spanner Pollux - Premex je to u bytových vodoměrů vesměs minimálně 3krát DN před a délka šroubení za vodoměrem.


Obr.3 - Možné polohy vodoměru

Jmenovitá světlost DN mm 15 20
Nominální průtok Qn m3/h 1,5 1,5 (2,5)
Maximální průtok Qmax 1) m3/h 3 3 (5)
Přechodový průtok Qt l/h 120 120 (200)
Maximální průtok Qmin l/h 30 2) 30 (50)
Metrologická třída 3) B - poloha horizontální
A - ostatní polohy
Rozsah počítadla min 1 1
max m3 100 000
Max provozní přetlak PN bar 10
Nejvyšší teplota pro SV °C do 40
TUV °C do 90
Cena 4) SV i TUV = 400 (od 350 do 500)

Tab.1 - Technické údaje bytových vodoměrů v základním provedení


1) Qmax je zpravidla roven hodnotě 2Qn
2) Pro standardní polohu vodoměru
3) Pro vodorovnou polohu - metrologická třída B; pro jiné polohy metrologická třída A (s menší přesností)
4) Cena je stejná pro bytové vodoměry na SV i TUV; rozdíl je v životnosti bytových vodoměrů: na SV - 6 roků, na TUV - 4 roky

Základní provedení bytových vodoměrů (obr.1) je svými technickými parametry a cenovými relacemi nejvýhodnější a počítá se s ním proto při dalším srovnávání pro získání závěrů v kap. "Dosahované úspory vody a tepelné energie bytovými vodoměry". Bytové vodoměry ventilové, podbateriové a podomítkové (kapslové) mají speciální provedení, jejich rozsah použití je úzce vymezený (viz dále), jsou vesměs vícenásobně dražší a nelze je uvažovat v dalším srovnávání.

Stejný závěr platí pro bytové vodoměry s impulsním výstupem a s elektronickým počítadlem. Rovněž vodoměry domovní, včetně objemových, nelze zaměňovat za bytové vodoměry, především vzhledem k vysoké ceně a dalším parametrům (zejména rozměrovým). Obecné technické údaje bytových vodoměrů v základním provedení sestavené z nabídek více firem jsou v tab.1 (dle SPANNER POLLUX -Premex, ZENNER, ENBRA - LORENZ). Bytové vodoměry speciálního provedení (ventilový, bateriový a podomítkový) jsou na dalších obrázcích.pohled

zabudování jako ventilový vodoměr
Obr.4 - Ventilový bytový vodoměr

Vodoměr ventilový (obr.4) je zvlášť vhodný pro rekonstrukce. Na obrázku je druh vodoměru, kde funkce podomítkového ventilu zůstává zachována a ventilová sada s vodoměrem je do něj osazena. Vyrábí se i jiné provedení ventilového vodoměru. Vodoměr pro směšovací baterii (podbateriový) je na Obr.5. Vodoměr je připojen ke směšovací baterii. Dodávají se i provedení pro pákovou směšovací baterii. Vodoměr podomítkový (obr.6) pro zabudování do zdi (pod omítku) sestává z ochranného pouzdra 1, které se montuje při instalaci potrubí, z vlastního měřicího mechanizmu (kapsle)2, která se montuje do pouzdra (je snadno vyměnitelná) a z omítkového krytu s kruhovou nebo čtvercovou rozetou 3. Výměna kapsle po uplynutí doby platnosti měření vodoměru je cenové výhodná.pohled

zabudování jako vodoměr pro směšovací baterii
Obr.5 - Bateriový bytový vodoměr

Možnosti ovlivnění údajů bytových vodoměrů konečným spotřebitelem (záměrně) a nezávisle na spotřebiteli
U bytových vodoměrů existuje magnetická citlivost na záměrné ovlivnění magnetické spojky vodoměru. Při položení silného magnetu nad nebo pod vodoměr se dotyková část lopatkového kola pod vodou oddálí od dotykové části počítadla v suchoběžné části vodoměru a vodoměr neměří. Magnetická spojka je narušena. Výrobci dnes zabezpečují všechny bytové vodoměry stíněním (pomocí antimagnetického kroužku), které chrání magnetickou spojku přenosu otáček lopatkového kola na počítadlo vodoměru. Ochrana však není stoprocentní. Někteří výrobci (např. SPANNER POLLUX - Premex) nabízejí univerzální magnetickou ochranu plechovou klecí, která se umístí zvenku kolem pláště bytových vodoměrů (obr.7). Tato ochrana skutečně existuje.


Obr.6 - Podomítkový bytový vodoměr

Obr.7 - Plechová klec pro ochranu
před nežádoucí manipulací s vodoměrem
Známé jsou ještě další způsoby narušení měření bytových vodoměrů, které zde nelze dokumentovat. Domnívám se, že by již měly spadat pod trestní odpovědnost. Při osazení bytových vodoměrů provozovatelem budovy, musí podle občanského zákoníku strpět uživatel bytu jeho odečítání a kontrolu. Seznámení uživatelů bytu s tímto právním ustanovením již při osazování bytových vodoměrů a využívání tohoto ustanovení by snad mělo odradit některé spotřebitele od nežádoucí manipulace s vodoměry. Případy nežádoucí manipulace s bytovými vodoměry jsou tak závažné, že někteří vlastníci zúčtovací jednotky požadují dokonce instalování bytových vodoměrů na bytovém připojovacím potrubí před bytový uzávěr vody (ve směru toku), aby byl vodoměr neustále pod tlakem vody a aby jej nebylo možno odstavit pro nežádoucí manipulaci uzavřením bytového uzávěru.

Ovlivnění údajů bytových vodoměrů nezávisle na vůli spotřebitele je teoreticky možné z několika příčin. Jednotlivé možnosti jsou vyjmenovány, aby bylo možné posoudit jejich významnost:

 1. Přesnost údajů bytových jednovtokových suchoběžných vodoměrů je nejlepší v horizontální poloze vodoměru (viz.tab.1), která by měla být upřednostňována.

 2. Interval úředního ověření v ČR pro vodoměry na SV je 6 let, pro vodoměry na TUV 4 roky. Stanovené intervaly ověřování, ve kterých vodoměr měří s předpokládanou přesností, nesmějí být překračovány. Po této době musí být vodoměr úředně přezkoušen (protokol o výsledku zkoušky, přecejchování). V případě pochyb o správnosti měření musí být vodoměr vyměněn a přezkoušen dříve.

 3. Ovlivnění množství naměřené vody bytovým vodoměrem je možné při zpětném toku vody vodoměrem, což se někdy udává jako důvod pro zpochybnění osazování bytových vodoměrů. Zpětný tok vody bytových vodoměrů a v důsledku toho odečítání číselníku vodoměru je skutečně možné. Pokusme se proto odhadnout, před dalšími technickými úvahami, o jaké množství vody může být konečný spotřebitel tímto způsobem "zvýhodněn" (event.ošizen).
  Uvažujeme-li délku připojovacího potrubí v bytě včetně vertikálních úseků s bezpečností 5 m, potrubí PN 10 a DN 20, potom vychází:
  - rozměr potrubí 20 x 2,3 mm, tomu odpovídá 0,186 l/bm .5 = 0,93 l ≈ 1 l vody v připojovacím potrubí.
  Množství vody v připojovacím potrubí je tak minimální, že i při více násobném zpětném chodu vodoměru během roku, při poruše na domovním potrubí nebo při přerušení dodávky vody z uličního řadu, by je nebylo nutno uvažovat. Ve skutečnosti však ani k odečtu množství vody ve prospěch konečného spotřebitele nedochází. Číselník vodoměru se opět vyrovná při obnovení dodávky vody, když se znovu zaplní vyprázdněné připojovací potrubí za vodoměrem ("Co vyteče,to opět nateče" a stav číselníku bytového vodoměru se nezmění).

 4. Při částečně zaneseném perlátoru v umyvadlové a dřezové směšovací baterii usazeninami z vody, nedochází k nepřerušovanému plnému výtoku vody do volna, tak jak je to požadováno z hygienického hlediska, a může dojít k částečnému přetlačování vody z potrubí o vyšším tlaku (rozvod SV) do potrubí o nižším tlaku (rozvod TUV). Případ je samozřejmě možný pouze při ústřední přípravě TUV. K částečnému přetlačování vody může dojít v určitém stavu přímo ve směšovacích bateriích při poruše. Tam, kde uživatel bytu napojí z "úsporných" důvodů bytovou pračku či myčku nádobí na směšovací baterii (toto autor v praxi zjistil) bez zpětných klapek na přívodech vody, může k přetlačování vody rovněž docházet. Pračka a myčka nádobí tvoří uzávěr vody a výtok vody ze směšovací baterie není do volna. Uvedená chybná a hygienicky závadná napojení zařizovacích předmětů i neudržované perlátory na směšovacích bateriích umožňují přetlačování vody a nevratný zpětný tok některým vodoměrem (většinou z potrubí SV do potrubí TUV).

  Uvedené možnosti v odst.4 a obecně pronikání vody z potrubí v bytě do společného domovního potrubí jsou nežádoucí. Vzhledem k malé ceně zpětné klapky (cca 35,- Kč) vůči ceně vodoměru, je možno doporučit instalování zpětné klapky před bytovým vodoměrem ve směru toku vody. Stejný problém pronikání vody z připojovacího potrubí v bytě do společného domovního potrubí nastává obecně i tam, kde nejsou bytové vodoměry, ale to již není předmětem této úvahy.


Hygienická rizika při instalování bytových vodoměrů
Vlastním instalováním bytových vodoměrů žádná hygienická rizika nevznikají. Tam, kde zanedbanou údržbou armatur nebo chybným a nežádoucím zapojením zařizovacích předmětů dojde ke zpětnému toku bytovým vodoměrem a k pronikání vody z bytového potrubí do společného domovního potrubí, je to hygienická závada, která vzniká nezávisle na instalování bytového vodoměru (viz předchozí kapitola).

Instalování zpětné klapky je z hygienického hlediska výhodné a lze je jednoznačně doporučit. Bude tak zajištěna hygienická nezávadnost vody v domovním potrubí i když dojde k určitým manipulacím v bytech konečných spotřebitelů, což nelze neustále kontrolovat.

 
 
Reklama