Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Voda potravina č.1. pro 21.století

Článek je pozvánkou na semináře, kde se představí systém IN-Liner, který cirkulaci vrací v potrubí teplé vody a umožňuje snížení energetické náročnosti cirkulace, a systém pro zabezpečení hygieny studené vody, který umožňuje provozovatelům budov dodržet závazné požadavky na hygienu vody.

Pitná voda tvoří na naší planetě pouze 3,5 - 4 % z veškeré vody. V mnoha oblastech je voda velmi vzácná a je ji tak málo, že se stává předmětem přežití, "pitná voda" naprosto nedostupná a lidé konzumují vodu, která obsahuje mnoho bakterií a dalších organismů, způsobujících závažná onemocnění končících v mnoha případech smrtí, v lepším případě trvalým poškozením orgánů. Zdroje vody v našem regionu poskytují zatím dostatečné množství vody vhodné k úpravě na vodu pitnou, ale již i např. v jižní Evropě jsou oblasti, kde se stává pitná voda závažným problémem.

Voda, má-li být považována za pitnou, musí splňovat určitá kritéria daná hygienickými předpisy. V ČR distribuci vody zajišťují "výrobci pitné vody", kteří pravidelnými kontrolami vody, garantují kvalitu stanovenou hygienickými normami. Voda dodávaná do potrubních systémů tak plně odpovídá požadavkům na pitnou vodu. Otázkou zůstává, zda kvalita vnitřního vodovodu a jeho údržba je taková, aby parametry pitné vody byly zachovány až na výtokovém místě u odběratele.

V trase vnitřního vodovodu je řada kritických bodů, ve kterých dochází k ohrožení kvality pitné vody. Příkladem problémového místa je například ohřev teplé vody, kdy pravidelné odkalování jako elementární nutnost je v provozu dodržována minimálně. Nutnost cirkulace teplé vody jako jeden z kroků pro omezení rizika kontaminace bakteriemi je rovněž teoreticky zvládnutý problém, ale výsledky měření v reálných objektech dokazují, že praxe je jiná a realita vede k nutnosti sanace potrubních rozvodů. Změnu lze očekávat pouze jako důsledek změny přístupu uživatelů, kteří budou kvalitu vody požadovat, jako okolnostmi vynucenou změnu. Tak jako postupně dochází ke zlepšení stavu v nemocnicích a hotelech.

Na stejném teoretickém základě, tedy vlivu teploty na kvalitu vody, je postaven výzkum prof. Mudr. Exnera prof. Dr. Müllera ze spolkové Univerzity v Bonnu, kteří se věnovali kvalitě pitné vody na výtokových místech studené vody. Po zhruba 3 letech zkoušek a různých měření, došli k jednoznačnému závěru, že i kvalita studené vody přímo souvisí s teplotou a pohybem vody. Tak jako u nedostatečně teplé vody, hrozí riziko Legionelly i u nedostatečně studené vody a dokonce je zde riziko mnohem větší, protože různé druhy bakterií a pseudonomád mají "velmi rády" teplotu vody 20-25°C a studená voda se, na rozdíl od teplé, často používá přímo ke konzumaci.

Provádění sdružených instalací se kritizuje již mnoho let. Přestože norma již dlouho stanovovala vzdálenosti potrubí, v posledních letech závazné požadavky i zvětšily minimální tloušťky izolací, praxe se stále potýká s realitou předchozích let, kdy při masivním nástupu plastových potrubí si montážní firmy snadnou montáž vysvětlovaly tak, že potrubí "naházely" do společného koryta a izolací se nezdržovaly vůbec. Výsledkem je studená voda "málo studená", ve které se mohou množit bakterie a tyto případy již byly zaznamenány.

Studie z Univerzity v Bonnu zcela jasně prokázala souvislost mezi stagnací vody a její kvalitou. Za určitých okolností již 3 hod. stagnující vodu nelze považovat z hygienického hlediska za vodu pitnou. Stagnace v časovém horizontu několika dnů, je přímo katastrofální.

Na základě těchto zjištění přišla naše firma KEMPER s výrobkem Kemper Hygienický Systém - KHS, který je schopen při minimální investici a návratnosti cca 2 roky zajistit cirkulaci studené vody, tak aby si voda zachovávala teplotu, kterou má na vstupu do objektu a byla tzv." v pohybu".

Srdečně Vás jménem firmy KEMPER zvu na konferenci 26.5. 2010 v Brně a 27.5. 2010 v Praze.
Pozvánka a on-line přihláška na semináře

Na semináři budou ve spolupráci s firmou qzp Brno a dr. Pospíchalem ukázány výsledky bakteriologických měření stagnující vody a porovnány s hodnotami vody dodávané výrobcem vody. Rádi bychom tak konkrétními příklady argumentovali pro řešení hygieny studené vody.

Výše jsem se zmínil, že požadavky na cirkulaci teplé vody je teoreticky zvládnutý problém. Odbornou veřejnost však stále trápí jak snížit energetickou náročnost cirkulace. Prvním krokem byla rozhodně energeticky úsporná čerpadla, druhý krok Vám chceme představit rovněž na avizovaném semináři. Jedná se o technologii IN-Liner, kdy se cirkulace vrací v potrubí teplé vody a tím dochází k úsporám při ohřevu a distribuci teplé vody.