Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová terminologie teplé vody opravdu není jen slovíčkaření

Výrobek určený pro pitnou i teplou vodu musí splňovat velmi přísná kritéria. Pokud zákazník požaduje například potrubí, nádrž, armaturu... pro teplou užitkovou vodu, může mu být nabídnuto i zboží mnohem levnější, které například z hlediska výluhů dopravě vody pro lidskou spotřebu neodpovídá.

1. Stav v základních normách:

 • Stará ČSN 06 0320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování s účinností od r. 1998 ohřívá užitkovou vodu, ačkoliv do systému vtéká voda pitná. Norma je nyní v revizi a v zápisu z jednání TNK 93 z 25. 4. 2005 je uvedeno: "Text normy bude revidován v důsledku zavedení EN 12828 a pro uvedení do souladu terminologie s ČSN z oboru zdravotní instalace."

 • Dosud platná ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody z r. 1984 má připravenu změnu 2 (podrobně) a uvádí pouze termíny "příprava teplé vody" a "rozvod teplé vody."

 • Platná ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě (převzata překladem) uvádí termíny v části 1 Terminologie:

  1. pitná voda - voda vhodná pro trvalé používání člověkem a domácími zvířaty a je v souladu s odpovídajícími předpisy, vycházejícími ze Směrnice ECC, voda se může rovněž používat pro vaření, mytí a hygienické účely (při teplotě nejvýše 95 °C během provozní poruchy)

  2. nepitná voda - souhrnný název pro všechny jiné druhy vody než je voda pitná.

S terminologií teplé vody pracuje až část ČSN 806-2 Navrhování, platná od října 2006. Používá termín teplá voda.

2. Stav v základních zákonech:

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Vyhláška podrobně specifikuje kontrolu pro vodu pitnou a kontrola teplé vody a četnost této kontroly závisí na druhu teplé vody dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů:

 1. teplá voda dodávaná potrubím užitkové vody nebo vnitřním vodovodem, které jsou konstrukčně propojeny směšovací baterií s vodovodním potrubím pitné vody

 2. teplá voda, která není vyráběna z vody pitné a která je výrobcem teplé vody dodávána jako součást podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti právnické osoby

 3. teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců, která není vyráběna z vody pitné, ale z individuálního zdroje horší kvality

 4. teplá voda pro osobní hygienu zaměstnanců, která není vyráběna z vody pitné.

Vyhláška je v současné době v připomínkovém řízení, navržené změny se však netýkají terminologie. Více o navržených změnách.

Vyhláška č. 152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům k zákonu č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy, používá termín teplá užitková voda, kterou ovšem charakterizuje pouze rozsahem teplot a nikoli kvalitou.

Vzhledem k tomu, že se zřejmě jedná o ohřátou pitnou vodu, která je dodávána vnitřním vodovodem a která je v místě směšovacích baterií propojena s potrubím pitné vody, musí být bezpodmínečně dodrženy hygienické limity a tudíž se jedná o vodu teplou dle odst. a viz výše.

3. Priority ohřevu vody

Ačkoliv je terminologie nepochybně důležitá, v oblasti vody (studené i teplé) jsou nyní rozhodně jiné priority. Legislativa v oblasti hygieny vody zaznamenala výrazné změny, velmi a neustále zpřísňuje ukazatele pro kvalitu vody a ochranu zdraví, což se projevuje do celého nového návrhu vodovodních systémů, regulace, desinfekce, volby potrubí, jednotlivých zařízení a armatur z hlediska jejich funkce i materiálového řešení, požadavků na monitoring a provoz. Zároveň je v tomto směru mnohem výraznější činnost hygieniků a zároveň práva spotřebitelů a povinnosti dodavatelů vody. V této pro projektanty vnitřních vodovodů hektické době můžeme diskusi nad označováním skutečně označit za akademickou a praxe nad ní mávne rukou.

Priority ohřevu vody:

 1. zajištění hygienických parametrů vody

 2. efektivní zajištění požadovaného komfortu, tedy ohřev požadovaného množství s minimem energetických nároků. Volba typu zdroje je až v závěru, neboť trh nabízí tolik možností, že není problém čím, ale jaké množství.

Na druhou stranu je třeba podotknout, že VÝROBEK URČENÝ PRO PITNOU VODU MUSÍ SPLŇOVAT VELMI PŘÍSNÁ KRITÉRIA, STEJNĚ TAK VÝROBEK URČENÝ PRO TEPLOU VODU, KTERÁ BUDE VE VNITŘNÍM VODOVODU KONSTRUKČNĚ SMĚŠOVACÍMI BATERIEMI PROPOJENA S VODOU PITNOU. POKUD BUDE ZÁKAZNÍK POŽADOVAT NAPŘÍKLAD POTRUBÍ, NÁDRŽ, ARMATURU... PRO TEPLOU UŽITKOVOU VODU, MŮŽE MU BÝT NABÍDNUTO I ZBOŽÍ MNOHEM LEVNĚJŠÍ, KTERÉ NAPŘÍKLAD Z HLEDISKA ZACHOVÁNÍ SENZORICKÝCH VLASTNOSTÍ VODY NEBO VÝLUHŮ DOPRAVĚ VODY PRO LIDSKOU SPOTŘEBU NEODPOVÍDÁ.

Je asi třeba podotknout, že v praxi bylo již podobné "chytré a úsporné" řešení dodavatele na úkor investora s úspěchem vyzkoušeno.

4. Označení ve výkresech a schématech

S vlastní terminologií souvisí rovněž značení. Název teplá voda zcela logicky nabízí zkratku TV, ale některými odborníky namítáno že může dojít k záměně se zkratkou pro topnou vodu.
Vzhledem k tomu, že dohady odborníků byly delší než legislativa vyžadovala, zavedla ČSN EN 806-1 zkratky podle EN. Zkratky tak platí ve všech zemích EU a budou používány i v dalších částech ČSN EN 806, které se připravují, a to:

PWC - (potable water cold) pro studenou vodu
PWH - (potable water hot) pro teplou vodu
PWHC - (potable water hot circulation) pro cirkulaci.

Tyto zkratky jsou již použity i v textech Sešitu projektanta-Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů, který vydala STP na jaře 2005. Praxe ovšem ukazuje, že pro teplou vodu se častěji zatím využívá zkratka TV.

5. Poznámka na závěr:

Dříve se běžně v odborné praxi používalo "ohřev TUV", tj. bez zkratky "ohřev teplé užitkové vody", ale když jsme seminář na jaře 2005 úmyslně nazvali Ohřívání teplé vody, ozvala se hned celá řada kritiků, že neohříváme teplou vodu, ale studenou. Ano, neohříváme ani teplou ani užitkovou, ale studenou, ve většině případů pitnou vodu. Správná terminologie tedy zní: teplá voda, ohřívání vody nebo příprava teplé vody. Starý termín TUV, teplá užitková voda je nesprávný a v aktuálních odborných textech jej již nelze tolerovat pro označování vody ve vnitřních vodovodech budov, pro vodu určenou pro lidskou spotřebu.

6. Aktuální pozvánka k problematice:

Problematice hygieny vody a aktuálním požadavkům legislativy i hygieniků budou věnovány i přednášky na semináři, který pořádá Společnost pro techniku prostředí 28.2. v Praze a 6.3. v Brně. V přednáškách zazní například jak správně zvolit výtokové baterie, aby stavba vyhověla hygienickým požadavkům a zároveň bylo možné počítat s úsporou peněz v provozu, budou na praktických ukázkách řečeny zásady správného provozu, novinky v normě pro vnitřní vodovody aj.
Pozvánka zde.

 
 
Reklama