Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Možnosti úspor při přípravě teplé vody a vytápění


© Fotolia.com

Ostrava, Brno a nakonec Praha byly místy, kde počátkem března proběhly semináře organizované ve spolupráci Společnosti pro techniku prostředí a firmy Quantum a.s. Obsah seminářů stručně shrnují názvy odborných přednášek Příprava teplé vody – nový návrhový software, Praktické zkušenosti při návrhu domovního plynovodu, Pojistné a zabezpečující zařízení u systému VYT a TV. Přenášky vedl Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí.

Problematika návrhu domovního plynovodu, současného startu několika plynových spotřebičů vyžadující dostatečné množství plynu k tomu, aby při startu tlak plynu nepoklesl pod havarijní limit regulací kotlů, požadavky TPG 704 01, změna Z1 - 2013, Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, požadavky revidované TPG 908 02 Větrání vnitřních prostorů se spotřebiči na plynná paliva s výkonem 50 kW a větším atp., které platí od 1.1.2018, je stále živá a podle doporučení přednášejícího je vždy lepší stát na straně bezpečnosti. Zejména v otázce zcela nejisté infiltrace vzduchu skrz spáry okolo oken i u oken starší výroby.

(Foto: STP, Marek Mádr)
(Foto: STP, Marek Mádr)

S provozem plynových spotřebičů těsně souvisí součinnost projektu plynovodu, vytápění a kanalizace. Práce specialistů na tyto tři oblasti se neobejde bez vzájemného přenosu informací. Základem je potřeba plynu vyplývající z potřeby tepla, specifické vlastnosti zdroje tepla a to, jak jej ovlivňují například i potřeby teplé vody, případně i chladu, a v neposlední řadě i odvod kondenzátu, který se musí řešit již skoro u všech nových instalací kotlů a ohřívačů a rovněž i při modernizacích.

Podobně jako v otázce větrání a přívodu spalovacího vzduchu doporučil přednášející zaujímat nekompromisní postoj i ve vztahu k pojistným a zabezpečující zařízení u systémů vytápění a přípravy teplé vody. Například se to týká i často diskutované povinnosti instalovat tlakový pojistný ventil na výstupu teplé vody ze zásobníku. Diskuze, zda v zásobníku může vzniknout pára nebo ne, jsou vždy teoretické. Projektant odpovídá za návrh nejen teoreticky ale i prakticky a nikdy nemůže s absolutní jistotou vyloučit, že se během provozu zásobníku nevyskytne stav, ke kterému teoreticky nemělo dojít.

Požadavky na návrh pojistného ventilu jsou v ČSN 06 0830. Požadavky zajištění napojení pojistného ventilu na odpadní potrubí kanalizace jsou v ČSN EN 1717, ale jak dokazuje praxe, často se nedodržuje tzv. volný výtok z ventilu. Pro instalatéry je mnohem jednodušší na ventil nasadit neprůhlednou hadici a tu zastrčit do odpadního potrubí, napojit na sifon atp. Případná porucha pojistného ventilu a nadměrný až trvalý průtok vody není viditelný. Mohou vznikat velké finanční ztráty, například při poruše ventilu na zásobníku pro přípravu teplé vody únikem pitné vody do kanalizace. Soudně řešeny byly i případy škod ve výši desítek až stovek tisíc korun.

Příprava teplé vody – nový návrhový software

Posluchače na seminář však asi nejvíce přilákala informace o novém návrhovém software řešícím optimalizaci vztahu mezi výkonem zdroje tepla, provozními možnostmi zdroje tepla a velikostí zásobníku teplé vody v systému její přípravy s ohledem na provozní charakter zásobovaného objektu a počet zásobovaných osob. Zde přednášející navazuje na svou dlouhodobou činnost v oblasti přípravy teplé vody, spolupráci s dalšími odborníky a kolegy, např. Ing. Jakubem Vránou, Ph.D., VUT Brno, kat. TZB, Ing. Matějem Mazurem, ČVUT aj. Viz například články na TZB-info:
Potřeba tepla pro přípravu teplé vody
Příprava teplé vody v obytných budovách.

Software je založen na tabulkovém programu excel a nyní je v testovací verzi. Během seminářů byly sbírány podněty posluchačů, z nichž některé budou do software promítnuty. O filosofii software přenášející uvedl, že je záměrně koncipován jednoduše, tedy tak, aby byly zřejmé všechny výpočty, které v něm probíhají a rovněž důsledky změny každého z parametrů. Aby si tak ten, kdo tuto pomůcku bude používat, uvědomoval souvislosti změn mezi zadávanými parametry a výsledkem. Nepůjde tedy o software se zcela skrytou výpočetní základnou řešený jako „zaklikávací“, ve kterém se tyto souvislosti projeví často až na konci a mnohdy jej využívají i lidé bez potřebných znalostí a zkušeností. Cílem je software, který podporuje činnost projektanta na úrovni stanovení základních technických parametrů přípravy teplé vody, neřeší se konkrétní výběr technických zařízení, výpisy materiálů atp. Výběr použitých zařízení je plně v kompetenci projektanta a ten má možnost jejich konkrétní parametry do výpočtu, který mu navrhl optimální řešení, zase zpětně promítat. Na několika konkrétních příkladech byly ukázány možnosti software. Po zadání základních podmínek vycházejících z typizovaného řešení pro zvolený druh objektu lze následně například detailně upravovat odběrové profily teplé vody v čase, provozní profil zdroje tepla, bezpečnostní rezervu - zásobu teplé vody v zásobníku podle specifických kritérií atd.

Vznik tohoto software podporuje společnost Quantum a.s. Podle slov pana Romana Matiovského, předsedy představenstva společnosti, je problematika návrhu systému přípravy teplé vody se zásobníky v praxi silně podceňována. Zásobníky jsou navrhovány někdy zbytečně velké a tím se ztrácí jejich ekonomická výhoda. Pokud jsou nedostatečné, tak je provozovatel nespokojený a vzniká negativní reklama. Moderní zásobníky s vlastním ohřevem zemním plynem pracují v kondenzačním provozu, vyhovují požadavkům ekodesignu a plní i limity emisí s ohledem na jejich zpřísnění, například i u oxidů dusíku NOx, kde ke zpřísnění limitu dojde od září 2018. Jejich použití je zajímavé nejen v průmyslu, ale v oblasti bydlení nacházejí své uplatnění. Jde tedy o techniku, která má přes svá specifika před sebou dobrou budoucnost. Proto se vyplatí ji podpořit i dobrou návrhovou pomůckou.

 
 
Reklama