Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Potrubí na pitnou vodu - hygienická nezávadnost nově

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a zejména navazující vyhláška 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody zavádí nová pravidla pro deklaraci hygienické nezávadnosti.

I. Dříve používané doklady
Dosud používané hygienické atesty (příp. podobná rozhodnutí - v zákoně uvedená v §101) mohou být nadále používány pouze pro výrobky uvedené do oběhu přede dnem 1.1.2001 a to pouze po přechodnou dobu do 1.7.2002. Po uplynutí této lhůty nebo splněním povinností podle zákona 258/200 Sb. pozbývají platnosti závazné posudky orgánu hygienické služby vydané podle dosavadních právních předpisů, pokud jejich platnost nezanikla uplynutím doby v nich uvedené.


II. Nové podmínky
Pro nově uváděné výrobky a pro výrobky dříve uvedené po 1.7.2002 musí být splněny podmínky dle §26 zákona, tj.:

 1. za obvyklých nebo běžně předvídatelných podmínek nezpůsobí poškození zdraví fyzických osob nebo nepříznivé ovlivnění potraviny nebo pokrmu;
 2. vyhovují prováděcím právním předpisem stanoveným hygienickým požadavkům na jejich složení, vlastnosti a mikrobiologickou čistotu;
 3. jsou baleny, pokud to jejich charakter vyžaduje, do zdravotně nezávadných obalů;
 4. byly s ohledem na svou povahu a způsob použití značeny a vybaveny písemným prohlášením a návodem k použití, popřípadě obsluze a čištění. Ve značení předmětu běžného užívání musí uvést i údaje upravené prováděcím právním předpisem .(viz dále vyhláška 37/2001 Sb.)
Pozn.:
Pokud nelze výrobce nebo dovozce určit, odpovídá za splnění povinností osoba, která tyto výrobky uvádí do oběhu, i když svou činností jejich vlastnosti přímo neovlivňuje. Tato osoba je povinna v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem zajistit značení předmětu běžného užívání, který není zabalen v obalu určeném pro spotřebitele a je balen v místě prodeje na přání spotřebitele.

Uvedeným prováděcím předpisem je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., která vhodnost materiálů pro pitnou vodu odvíjí od výluhových testů.

V příloze 1 jsou uvedeny jednotlivé prvky, které jsou v testech sledovány a materiály určené pro trvalý styk s pitnou vodou nesmí překročit 10 procent hygienického limitu.

Výrobky určené ke krátkodobému styku s vodou (do 24 hodin), nebo určené pro kontakt s teplou a horkou vodou, nebo pokud plocha kontaktu s vodou nepřesahuje 100 cm2 nesmí přesáhnout hygienický limit.

Mohlo by se zdát, že tedy je hodnocení jasné, ale vyhláška dále v textu stanovuje další omezení, např.:

 • z používaných kovových materiálů jsou povoleny např.:
  - korozivzdorné ocele (tzv. nerez ocele)
  - litiny různých druhů ocelí a slitiny železa; v případě, že snadno podléhají korozi, musí být opatřeny vhodnou povrchovou úpravou podle § 8 vyhlášky
  - neželezné slitiny různých prvků s definovaným složením
  - měď a její slitiny (mosaz, bronz), pokud neobsahují více než 1 % hmotnostní koncentrace olova, 0,01 % arzénu a 0,1 % antimonu. Tyto výrobky nesmějí být použity, když rozváděná voda nemá stabilní pH v rozmezí 6,5 - 9,5 a je jinak agresivní (musí splňovat minimálně hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK8,2 1,0 mmol/l, CO2 44 mg/l)
 • potisk, barvení a dekorace by neměla přicházet do styku s vodou
 • povrchová úprava se nesmí olupovat
 • mezi používané a povolené povrchové úpravy patří např.:
  - pocínování povrchů výrobků přicházejících do krátkodobého styku s vodou (požadavky na cín specifikovány)
  - pokrytí povrchu nitridem titaničitým nebo oxidem zirkoničitým
  - chromování a niklování pro výrobky určené ke krátkodobému styku s vodou
  - plasty vyhovující hygienickým požadavkům (podrobně specifikovány)
  - pryže a elastomery vyhovující hygienickým požadavkům (podrobně specifikovány)
  - nátěrové hmoty splňující požadavky (podrobně specifikovány)
  - cementaci (pokrytí povrchu maltovou hmotou na bázi písku a cementu)

Znamená to např., že u nejčastěji používaného potrubí pro vnitřní vodovody z PPR najdeme nově upozornění, že se jedná o výrobek pro krátkodobý styk s pitnou vodou. Technologicky nutné poniklování mosazných částí je totiž nepovoluje bez ohledu na výsledky výluhových zkoušek deklarovat jinak. Je pozoruhodné, že tyto výrobky jsou v zemích EU běžně používány bez podobných omezení a čeští výrobci mohou doložit vyhovující hygienické zkoušky v zahraničí (např. Ekoplastik v Německu, Rakousku, Španělsku) a v žádné z těchto zemí není použití omezeno.
Stejný důsledek postihuje i armatury včetně výtokových baterií, jejichž součásti jsou niklovány nebo chromovány.

V každém případě musí být výrobce zajistit provedení výluhových testů v souladu s výše uvedenými předpisy a o splnění hygienických požadavků vydává písemné prohlášení.
(Toto prohlášení je dokument, který v současné hygienici požadují při kolaudačním řízení.)
Prohlášení musí obsahovat:

 1. identifikační údaje o výrobci nebo dovozci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání, IČO nebo obchodní jméno, sídlo a IČO)
 2. identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, provedení, u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby
 3. popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel použití na stavbě, ostatní údaje o výrobku a jednoznačný popis výrobku, podle kterého výrobek poznáte, aby nemohlo dojít k tomu, že máte sice prohlášení o shodě, ale na výrobek jiného výrobce nebo jiný výrobek)
 4. údaj o použitém způsobu prohlášení shody (identifikační údaje dokladů o zkouškách)
 5. Potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto zákona a vyhlášky, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky
 6. Datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.


III. Značení výrobků
Výrobky pro styk s vodou, které při uvádění na trh nejsou ještě ve styku s vodou, musí být označeny:

 1. obchodním jménem a sídlem výrobce nebo dovozce, jde-li o právnickou osobu, jakož i místem trvalého pobytu a registrovaným obchodním jménem, jde-li o fyzickou osobu,
 2. vyjádřením svého určení slovy "pro trvalý styk s pitnou vodou", "pro krátkodobý styk s pitnou vodou" nebo "pro styk s teplou (horkou) užitkovou vodou"
 3. uvedením podmínek nutných s ohledem na specifickou povahu výrobku a jeho používání.

Údaje musí být uvedeny tak, aby byly dobře viditelné, snadno čitelné a neodstranitelné, a to:
 1. na výrobku nebo jeho obalu, nebo
 2. na štítku připojeném k výrobku nebo k jeho obalu.


IV. Legislativa k této problematice
Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví
Vyhláška MZ 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na materiály přicházejícími do styku s pitnou vodou a na úpravu vody
Vyhláška MZ č.38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na materiály přicházejícími do styku s potravinami
Vyhláška MZ č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

 
 
Reklama