Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody

Požadavky na materiály, příprava teplé vody, zabezpečovací zařízení, zásobování požární vodou, vnitřní a vnější vodovod, vodovodní přípojky, ochrana proti zpětnému průtoku, provoz a údržba vodovodu. Požadavky norem jsou vybrány s ohledem na zabezpečení hygieny studené a teplé vody.

1 ÚvodPoslechněte si zvukový záznam (mp3) přednášky ze semináře Hygiena vody - aktuální povinnosti a připravované změny, který se konal v květnu 2010 a jehože generálním partnerem byla firma Kemper.

Zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem způsobuje v posledních letech řadu změn. Některé národní normy jsou rušeny, jiné měněny nebo revidovány. Postupně si zvykáme na ustanovení nových evropských norem a stále se učíme. Proto je vhodné připomenout alespoň nejdůležitější normy pro vnitřní vodovody, které jsou v současné době platné nebo se připravují, a jejich souvislost s hygienou pitné vody.

2 Platné normy pro vnitřní vodovod

V následujícím přehledu je u evropských norem (ČSN EN) v závorce uveden český třídicí znak. Za dvojtečkou je uveden rok vydání normy.

TNV je odvětvová technická norma vodního hospodářství vydávaná Hydroprojektem Praha.

Normy jsou seřazeny podle třídicích znaků. U každé normy je uvedena souvislost s hygienou pitné vody ve vnitřním vodovodu.

ČSN EN 12502-1 až -5 (03 8270): 2005 Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody

Norma je návodem pro stanovení pravděpodobnosti koroze kovových materiálů ve styku s vodou v soustavách pro distribuci a akumulaci vody k lidské spotřebě. Uvádí různé typy koroze a popisuje faktory ovlivňující pravděpodobnost koroze. Část 1 zahrnuje obecná ustanovení, část 2 se týká měděných potrubí, část 3 žárově pozinkovaných železných materiálů, část 4 korozivzdorných ocelí a část 5 litiny, nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Koroze a inkrustace nepřispívá k hygienickému provozu vnitřních vodovodů.

ČSN 06 0320: 2006 Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Norma platí pro projektování zařízení k ohřívání vody pro mytí osob, koupání, praní, umývání předmětů a úklid a lze ji využít také pro dimenzování zařízení ústředního ohřevu vody elektřinou, plynem, solární energií a tepelným čerpadlem. Norma neplatí pro navrhování potrubních rozvodů teplé vody a cirkulace a pro provoz zařízení.

Účelem normy je:

 1. uvedení základních podkladů pro optimální návrh a technicky i hospodárně správně provedenou montáž zařízení;
 2. vytvoření podmínek pro hospodárný a bezpečný provoz zařízení;
 3. zajištění hygienických požadavků.

Komentářem k předchozímu znění normy byla technická pravidla H - 132 98 "Ohřívání užitkové vody. Zásady pro navrhování" vydaná Cechem topenářů a instalatérů. Protože se princip navrhování zařízení pro přípravu teplé vody nezměnil, jsou tato pravidla stále aktuální.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Jednou z podmínek hygienického provozu vnitřního vodovodu je optimálně navržený objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody u smíšeného ohřevu vody.

ČSN 06 0830: 2006 Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

Norma platí pro projektování, provádění a provoz zabezpečovacích zařízení pro tepelné soustavy v budovách. Kromě zabezpečovacích zařízení otopných soustav platí také pro zabezpečovací zařízení ohřívačů vody připojených k tepelné soustavě a ohřívajících vodu teplem přenášeným teplonosnou látkou. Požadavky na zabezpečovací zařízení ohřívačů teplé vody jsou uvedeny také v ČSN EN 806-2.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Při návrhu umístění pojistného ventilu nesmí být navrhována potrubí se tangující vodou. U větších budov se často stává, že pojistný ventil u ohřívače neodpouští vodu. Je to způsobeno častým odběrem vody, jehož následkem je nulové kolísání přetlaku v ohřívači. Proto musí být pojistný ventil osazen přímo na odbočce přívodního potrubí. Pokud má být pojistný ventil osazen nad ohřívačem, musí být také odbočka na přívodním potrubí umístěna nad ohřívačem.

Každý zásobníkový ohřívač vody a zásobník teplé vody musí být podle ČSN 06 0830 opatřen vypouštěcím potrubím s kohoutem. Při objemu ohřívače nad 2500 l se doporučuje připojit odkalovací armaturu. Rovněž u průtokových ohřívačů se na nejnižším místě potrubí u vstupu do ohřívače umísťuje vypouštěcí armatura.

ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Norma stanovuje zásady pro zásobování požární vodou pro nově projektované stavební objekty, otevřená technologická zařízení a volné sklady a pro změny staveb v rozsahu vymezeném ČSN 73 0834. Norma platí i pro zásobování požární vodou skrápěcích zařízení a vodních clon a stanoví zásady pro zpracování analýzy zdolávání požáru. Příloha C normy platí pro uvedení do provozu a revize stávajících zařízení.

Souvislost s hygienou pitné vody:

V potrubí požárních vodovodů mnohdy voda dlouhodobě stagnuje. Proto musí být od rozvodu pitné vody odděleny ochrannou jednotkou podle ČSN EN 1717.

ČSN 73 6660: 1984 Vnitřní vodovody

Základní národní norma pro projektování, výstavbu, zkoušení a provoz vnitřních vodovodů připojených na vodovod pro veřejnou potřebu nebo na vlastní zdroj vody. Vnitřním vodovodem se podle této normy rozumí vodovod od hlavního uzávěru vnitřního vodovodu (osazeného bezprostředně za vodoměrem nebo automatickou tlakovou stanicí) k výtokovým armaturám a technologickým zařízením, který se nachází uvnitř nebo vně budovy.

Norma má dvě změny - změnu 1 a změnu Z2. Třetí změna (změna Z3) se připravuje v souvislosti se zavedením EN 806-4 do soustavy ČSN. Změna Z2 uvádí normu do souladu s ČSN EN 806-2 a ČSN EN 1717 a upravuje zkoušení vnitřního vodovodu. Provádění tlakových zkoušek vnitřního vodovodu podle změny Z2 ČSN 73 6660 upřesňuje Technický předpis Cechu instalatérů ČR W 660-1: 2005 "Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů".

Po zavedení celé EN 806 (části 5) a technické zprávy o prevenci před nárůstem Legionelly se předpokládá revize normy.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Ve změně Z2 ČSN 73 6660 se předepisuje oddělení potrubí, ze kterého není alespoň jednou týdně odebírána voda (např. potrubí požárního vodovodu), ochrannou jednotkou (alespoň kontrolovatelnou zpětnou armaturou EA) podle ČSN EN 1717. Zaslepené odbočky a odbočky k vypouštěcím armaturám, pojistným ventilům, uzavíracím a zpětným armaturám nepoužívaných potrubí nemají mít větší délku než dvojnásobek jejich jmenovité světlosti. Dále se předepisuje provádět ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem podle ČSN EN 1717 a doplňují se některá ustanovení této evropské normy.

ČSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2 (75 5410): 2005 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

Základní evropská norma, která platí pro návrh, kreslení a zjednodušené dimenzování vnitřních vodovodů v rámci nemovitosti. Norma obsahuje také požadavky na zabezpečení ohřívačů vody, připojení požárních vodovodů a zvyšovací tlakové stanice. Pro vodovody vně budov je třeba využít také ČSN EN 805. Část 3 platí pro zjednodušené dimenzování potrubí vodovodů uvnitř budov uvedených v národní předmluvě a nevylučuje dimenzování potrubí podle národních norem. Ještě letos bude do soustavy ČSN zavedena část 4 týkající se montáže vnitřního vodovodu a v budoucnu také část 5 stanovující požadavky na provoz a údržbu vnitřního vodovodu a technická zpráva o prevenci před nárůstem Legionelly ve vnitřních vodovodech.

Souvislost s hygienou pitné vody:

V čl. 3.6 ČSN EN 806-2:2005 je stanoveno, že po úplném otevření výtokové armatury a uplynutí 30 s nemá být teplota vytékající studené vody vyšší než 25 °C a teplota vytékající teplé vody nižší než 60 °C, pokud není v národních předpisech uvedeno jinak (v ČR může být teplota teplé vody v rozmezí 45 až 60 °C). To znamená, že objem vychladlé vody, který musíme z potrubí teplé vody odpustit je u umyvadla, dřezu a bidetu nejvýše cca 2 l a u vany, sprchy a výlevky nejvýše 3 l.

Vnitřní vodovod teplé vody má být navržen tak, aby bylo možné provést termickou dezinfekci vodou o teplotě 70°C.

Potrubí teplé vody s cirkulací je nutné vždy tepelně izolovat, aby byl splněn požadavek čl. 9.2.1 ČSN EN 806-2:2005, který stanoví, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.

Potrubí studené vody je nutné vždy tepelně izolovat proti nežádoucímu oteplování vody.

ČSN EN 805 (75 5011): 2001 Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti

Základní evropská norma pro vodovody vně budov, která stanovuje všeobecné požadavky na vnější rozvodné vodovodní sítě a jejich součásti zahrnující rozvodnou síť a přípojky pitné vody, zásobní vodojemy, ostatní zařízení a přiváděcí řady surové vody, ale s vyloučením úpraven vody a zdrojů vody.

Souvislost s hygienou pitné vody:

I tato norma se zabývá zabráněním zpětnému průtoku a stagnací vody.

Zejména je třeba se zaměřit na:

 • koncové úseky řadů,
 • odbočky k hydrantům,
 • neprovozované úseky potrubí určené k budoucímu napojení přípojek nebo prodloužení,
 • úseky s trvale malými průtoky,
 • zvětšení průměrů trub požadované z důvodu zásobování požární vodou nebo budoucího využití.

V některých případech je nutno uvažovat i s možností proplachování vodovodních řadů.

Propojení vodovodů z různých zdrojů je dovoleno jen tehdy, jestliže chemické a fyzikální vlastnosti různých vod smíchání připouští a nevyplývá-li z toho žádné nepřijatelné zhoršení jakosti vody.

ČSN 75 5411: 2006 Vodovodní přípojky

Norma stanoví zásady pro navrhování, provádění a opravy vodovodních přípojek. V normě jsou uvedeny také požadavky na složení a umístění vodoměrné sestavy a na vodoměrné šachty.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Součástí vodoměrové sestavy musí být ochranná jednotka proti zpětnému průtoku. Nejčastěji se jedná o zpětnou armaturu se zkušební vypouštěcí armaturou nebo zpětnou armaturu, která je součástí vodoměru. Provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu může v určitých případech požadovat osazení jiné ochranné jednotky podle ČSN EN 1717.

ČSN 75 5455: 2007 Výpočet vnitřních vodovodů

Norma platí pro dimenzování potrubí vnitřních vodovodů ve všech budovách, která slouží pro přívod studené a teplé vody a cirkulaci teplé vody, podrobnou metodou. Norma platí také pro dimenzování potrubí vodovodních přípojek podle ČSN 75 5411 a jsou v ní uvedeny zásady pro stanovení průtoku při návrhu vodoměrů na přípojkách a uvnitř budov. Norma neplatí pro dimenzování nízkotlakých a beztlakových vnitřních stájových vodovodů, které se dimenzují podle ČSN 75 5490.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Optimálním návrhem světlostí trubek se zajistí malý objem vody v potrubí, a tím hygienický provoz vnitřního vodovodu s co nejmenším množstvím stagnující vody.

ČSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.

Norma pojednává o prostředcích, které se používají na ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a o všeobecných požadavcích na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem. Norma platí pro výběr zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem a navazují na ni výrobkové normy pro tato zařízení. Normu doplňuje změna Z2 ČSN 73 6660.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Ke zpětnému průtoku může dojít při podtlaku v potrubí, který vznikne např. při prasknutí vodovodního potrubí nebo při otevření níže položené výtokové armatury při uzavřeném přívodu vody. Ochrana proti zpětnému průtoku se provádí ochrannou jednotkou, což je armatura nebo zařízení zabraňující zpětnému průtoku, které může být buď součástí výtokové armatury či jiného zařízení napojeného na vodovod, nebo se instaluje před výtokovou armaturu, popř. technologické zařízení. Druh ochranné jednotky se volí podle třídy tekutiny, která by prostřednictvím připojené výtokové armatury nebo zařízení mohla přijít do styku s pitnou vodou ve vnitřním vodovodu. Třídy tekutin podle ČSN EN 1717 jsou uvedeny v tabulce 1.

Třída Druh tekutiny
1 Voda určená k lidské spotřebě odebíraná přímo z veřejného vodovodu nebo jiného zdroje pitné vody. Jedná se o pitnou vodu ve vnitřních vodovodech a pitnou vodu mající vyšší tlak než je přetlak ve vnitřním vodovodu.
2 Tekutina, která nepředstavuje žádné ohrožení lidského zdraví. Tekutina uznaná jako vhodná k lidské spotřebě, včetně vody odebírané z veřejného vodovodu nebo jiného zdroje pitné vody, u které případně došlo ke změně chuti, pachu, barvy nebo teploty (ohřevem nebo zchlazením) nebo smísení s potravinami. Např. v nápojových automatech.
3 Tekutina, která představuje určité nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických látek. Jedná se o vodu s obsahem chemikálií, přičemž LD50 < 200 mg/kg tělesné hmotnosti (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. dubna 1993).
4 Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti jedné nebo více toxických nebo velmi toxických látek nebo jedné či více radioaktivních, mutagenních, nebo karcinogenních látek. Jedná se o vodu s obsahem chemikálií, přičemž LD50 ≥ 200 mg/kg tělesné hmotnosti (podle směrnice EU 93/21/EHS z 27. dubna 1993).
5 Tekutina, která představuje nebezpečí pro lidské zdraví, vzhledem k přítomnosti mikrobiologických látek a virů, např. voda z tělesné koupele nebo WC.

Tabulka 1 - Třídy tekutin

ČSN EN 1717 rozlišuje mezi domovním a jiným než domovním použitím. Pojem domovní použití je upřesněn také ve změně Z2 ČSN 73 6660. U zařízení pro domovní použití se podle principu zmenšení rizika mohou instalovat ochranné jednotky určené pro třídu tekutiny nižší než má tekutina, která by mohla být odsáta ze zařizovacího předmětu. Ochranné jednotky a třídy tekutiny pro domovní použití jsou uvedeny v ČSN EN 1717.

Domovním použitím se rozumí běžné použití vody u kuchyňského dřezu, umyvadla, vany, sprchy, záchodu, bidetu, domácí pračky prádla a myčky nádobí. Dále se jedná o použití vody pro zalévání zahrady, praní, čištění, umývání, klimatizaci vzduchu, úpravu vody v bytech k pitným účelům a přípravu teplé vody pro osobní hygienu. Výše uvedené zařizovací předměty, výtokové armatury a zařízení se mohou nacházet v jakýchkoliv budovách, např. obytných, občanských, průmyslových.

Jiným než domovním použitím je použití vody pro odbornou činnost v technologických zařízeních, např. v zemědělství (zemědělské zavlažovací systémy apod.), zdravotnických zařízeních a prodejnách, výrobní procesy v průmyslu, požární ochranu, ústřední vytápění, soukromé a veřejné plavecké bazény a technologii ve veřejných lázních.

Nejspolehlivější ochrannou jednotkou je volný výtok tvořený vzduchovou mezerou mezi výtokovým otvorem, např. výtokové armatury a nejvyšší hladinou vody, resp. horním okrajem zařizovacího předmětu. Vzduchová mezera musí mít u zařizovacích předmětů výšku nejméně 25 mm. Nejčastěji používanými ochrannými jednotkami u domovního použití jsou:

 • zpětné armatury EB, ED,
 • automatické přepínací armatury HC u vanových a sprchových směšovacích baterií,
 • zavzdušňovací armatura kombinovaná se zpětnou armaturou HD u výtokových ventilů pro připojení hadice.

U jiného než domovního použití se nejčastěji používá:

 • kontrolovatelná zpětná armatura EA pro třídu tekutiny 2,
 • zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy CA pro třídy tekutiny 2 a 3
 • zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovaným redukovaným tlakovým pásmem BA pro třídy tekutiny 2, 3 a 4.

Norma se dále zabývá také oddělením závadné tekutiny (např. topné vody) od pitné vody jednoduchou nebo dvojitou stěnou a zákazem přímého propojení potrubí pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu s potrubím pro vodu z jiného zdroje. Uvedený zákaz přímého propojení obsahuje také vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Zákaz přímého propojení potrubí pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu s potrubím pro vodu z jiného zdroje je tedy závazný.

ČSN 75 5490: 2001 Stavby pro hospodářská zvířata - vnitřní stájový vodovod

Norma stanovuje požadavky pro navrhování, provádění, zkoušení a provoz vnitřních stájových vodovodů staveb pro hospodářská zvířata připojených na vodovod pro veřejnou potřebu nebo vlastní zdroj vody. Pro stavby s ostatními druhy zvířat, např. laboratorní zvířata, zvířata v zoologických zahradách, lze normu použít přiměřeně. Norma navazuje na ČSN 73 6660.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Nízkotlaký a beztlakový rozvod vody sloužící k napájení hospodářských zvířat se na tlakový rozvod vody napojuje přes přerušovací nádrž s volným výtokem. Toto řešení zabraňuje možnému zpětnému nasátí vody z rozvodu pro napájení zvířat do tlakového rozvodu.

TNV 75 7121 Požadavky na jakost vody dopravované potrubím při teplotě do 25°C

Norma stanovuje požadavky na jakost vody dopravované potrubím vnějších sítí a vnitřních vodovodů podle jejích účinků na trubní materiál při teplotě vody do 25°C. Biologická koroze a tvorba biologických nárostů není předmětem této normy.

Požadavky na jakost teplé vody ve vnitřních vodovodech budou stanoveny v normě, která bude připravena.

Souvislost s hygienou pitné vody:

Koroze a inkrustace nepřispívá k hygienickému provozu vnitřních vodovodů.

3 Připravované normy pro vnitřní vodovod

V současné době se připravuje překlad EN 806-4 a změna Z3 ČSN 73 6660. V CEN/TC164 se připravuje prEN 806-5 a Technická zpráva TC 164 WI 164353.

EN 806-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 4: Montáž a změna Z3 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody

V současné době se překládá konečné znění EN 806-4 a připravuje se změna Z3 ČSN 73 6660.

EN 806-4 je čtvrtou částí ČSN EN 806 a jejím předmětem je montáž vnitřního vodovodu. Norma dále stanovuje požadavky na skladování a dopravu materiálu, označování a dokumentaci polohy potrubí, tlakové zkoušky potrubí a proplach a dezinfekci potrubí. V jedné z příloh normy je uveden postup výpočtu kompenzace tepelné roztažnosti potrubí.

Připravovaná změna Z3 ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody odstraní rozpory mezi ČSN 73 6660 a EN 806-4.

Souvislost s hygienou pitné vody:

EN 806-4 uvádí tyto zásady:

 • při dopravě, skladování a montáži musí být potrubí a ostatní součásti vnitřního vodovodu chráněny před znečištěním;
 • potrubí a výtokové armatury pro přívod jiné než pitné vody musí být označeny, aby se odlišily od potrubí a armatur pro přívod pitné vody;
 • voda pro tlakové zkoušky potrubí musí být pitná s velikostí částic pod 150 #m (při napouštění potrubí se použije mechanický filtr);
 • potrubí musí být bezprostředně před uvedením do provozu propláchnuto pitnou vodou; pitná voda pro proplach nesmí obsahovat částice o velikosti 150 #m a větší; možné je také proplachování směsí vody a vzduchu;
 • pokud to stanovil příslušný úřad, musí být po proplachu vnitřní vodovod dezinfikován.

Připravovaná změna Z3 ČSN 73 6660 stanovuje, že pro vnitřní vodovod se smí použít jen trubky, tvarovky, armatury, upevňovací prvky, lepidla, pájky, tavidla, odmašťovací prostředky a těsnicí materiály odpovídající právním předpisům, zejména:

 • zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 • zákonu č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů;
 • vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhlášce č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

prEN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Část 5: Provoz a údržba

V pracovní skupině WG 2 CEN/TC 164 se připravuje další návrh prEN 806-5, který snad bude návrhem konečným.

EN 806-5 bude po zavedení do soustavy ČSN pátou částí ČSN EN 806 a jejím předmětem bude provoz a údržba vnitřního vodovodu.

Souvislost s hygienou pitné vody:

V připravované prEN 806-5 jsou navrženy tyto zásady:

 • provoz vnitřního vodovodu nesmí ohrozit jakost pitné vody;
 • výtokové armatury nesmí sloužit k připojení hadice, pokud nejsou opatřeny ochrannou jednotkou podle ČSN EN 1717;
 • napojení praček, myček nádobí a hadic je možné jen pomocí výtokových armatur s ochrannou jednotkou podle ČSN EN 1717;
 • voda v potrubích, která slouží jen pro řídce používané výtokové armatury (v koupelnách pokojů pro hosty, garážích nebo sklepech), musí být nejméně jednou týdně odpouštěna;
 • při napojování zařízení pro úpravu vody musí být přihlíženo k zásadám hygienického provozu vodovodu;
 • vodovody, které jsou déle než týden mimo provoz, musí být uzavřeny hlavním uzávěrem (u vodovodní přípojky) a vypuštěny nebo musí být voda pravidelně odpouštěna;
 • vodovodní přípojky, které nejsou využívány, musí být uzavřeny uzávěrem u vodovodního řadu;
 • po přerušení provozu vnitřního vodovodu obvykle při opětovném uvedení do provozu dostačuje úplné otevření jednotlivých výtokových armatur a odpuštění stagnující vody po dobu cca 5 min;
 • vodovody, které nebyly v provozu delší dobu, smějí být uvedeny do provozu teprve po dezinfekci;
 • vodovody, vykazující poruchy, jež mohou způsobit znečištění vody, musí být uzavřeny hlavním uzávěrem;
 • části vodovodu (potrubí, armatury, zařízení pro úpravu vody, ohřívače apod.) musejí být v intervalech uvedených v příloze normy pravidelně kontrolovány.

Technická zpráva TC 164 WI 164353 Doporučení pro prevenci před nárůstem Legionelly ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

V pracovní skupině WG 2 CEN/TC 164 se připravuje návrh technické zprávy TC 164 WI 164353, která bude přílohou EN 806.

Souvislost s hygienou pitné vody:

V návrhu technické zprávy TC 164 WI 164353 jsou uvedeny tyto zásady:

 • teplota vody v potrubí nemá být v rozmezí 25 až 55 °C;
 • potrubí studené pitné vody nesmí být vedena v blízkosti tepelných zdrojů;
 • vzdálenost potrubí studené pitné vody vedeného souběžně s potrubím teplé vody nebo potrubím ústředního vytápění má být ve stěnách nejméně 125 mm a v podlahách nebo betonových stěnách nejméně 200 mm;
 • při vedení potrubí v podhledech musí být potrubí teplé vody nebo ústředního vytápění vedeno nad potrubím studené pitné vody, od kterého musí být dostatečně vzdáleno;
 • při vedení potrubí teplé vody, studené pitné vody a ústředního vytápění v instalačních šachtách má být potrubí studené pitné vody vedeno v oddělené "chladné" šachtě;
 • vnitřní vodovod teplé vody má být navržen tak, aby bylo možné provést termickou dezinfekci vodou o teplotě 70 °C;
 • objem teplé vody v potrubí bez cirkulace nesmí být větší než 3 l;
 • potrubí teplé vody bez cirkulace, ve kterých voda po určitou dobu stagnuje, nemají být tepelně izolována, což má zabezpečit rychlý pokles teploty stagnující vody a zkrácení doby, kdy má voda teplotu 25 až 50 °C vhodnou pro množení bakterií Legionella; případná tepelná izolace má u takových potrubí mít pouze nejmenší tloušťku potřebnou pro umožnění tepelné roztažnosti trubek pod omítkou; zásada neizolování potrubí teplé vody bez cirkulace je v rozporu s vyhláškou č. 193/2007 Sb., která předepisuje instalovat tepelnou izolaci na všech rozvodech teplé vody;
 • zaslepené odbočky nemají mít větší délku než dvojnásobek jejich jmenovité světlosti;
 • pitná voda v každé části potrubí má být alespoň jednou týdně vyměněna.

4 Závěr

Účelem příspěvku bylo informovat o platných a připravovaných normách pro vnitřní vodovod v souvislosti s hygienickým provozem vnitřních vodovodů pro rozvod pitné vody. Shrnutí důležitých norem ukazuje, že v každé z nich je problematika hygienického provozu vodovodu řešena.

5 Souvisící předpisy

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění souvisejících předpisů.
Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.
Technická pravidla H - 132 98 Ohřívání užitkové vody. Zásady pro navrhování.
Technický předpis Cechu instalatérů ČR W 660-1 Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů.

English Synopsis

Overview of Czech standards for water supply in buildings with regard to requirements for water sanitation. Materials, fittings, solution design, installation and operation.

 
 
Reklama