Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zákonodárci přijali novelu vodního zákona

Pozvánka na seminář, který pořádá k novele Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj

Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla i otázka vztahu provozu malých vodních elektráren.

Novela vodního zákona, kterou v těchto dnech ve třetím čtení přijala Poslanecká sněmovna ČR, přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

Nová legislativa v oboru vodního hospodářství patří k jednomu z hlavních témat odborného doprovodného programu Mezinárodního vodohospodářského a ekologického veletrhu. Pořadatelem a současně organizátorem celodenního semináře, který se uskuteční první den veletrhu 25. května 2010, jsou Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Novela přináší obsáhlý soubor změn, které si vyžádal vývoj vodního hospodářství po téměř deseti letech účinnosti zákona a nutnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ČR v EU. Změny v legislativě se začaly připravovat v polovině roku 2007, na přelomu let 2008 a 2009 prošel návrh meziresortním připomínkovým řízením a postupně bylo vypořádáno přes 1000 připomínek, z toho 512 zásadních. Důsledně se přihlíželo k tomu, aby změny reagovaly na nedostatky aplikace vodního zákona v praxi a snižovaly administrativní zátěž.

"Vodní zákon představuje legislativní normu zásadního významu, mj. proto, že se dotýká velkého množství subjektů od institucí veřejné správy přes podnikatelské subjekty až po prakticky každého občana," vyjádřil se ministr zemědělství Jakub Šebesta. "Důležitým prvkem schválené novely je zachování stávající výše poplatků například za odběr podzemních vod a vypouštění vod odpadních. Výše poplatků zůstala zachována zejména vzhledem k ekonomické krizi a znamená nezvyšování nákladů jak soukromých osob, tak podnikatelů."

Z hlavních změn lze uvést zavedení tzv. výrobkového přístupu, kdy lze pro čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel použít certifikovaný výrobek a k realizaci postačí pouze jeho ohlášení. Nejvíce diskutovaná byla otázka vztahu provozu malých vodních elektráren k minimálním zůstatkovým průtokům ve vodních tocích, kde jsou v protikladu zájmy podnikatelské a výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů se zájmy ochrany přírody a rybářství. V tomto směru bylo odsouhlaseno řešení, kdy regulace bude uplatněna ve vodohospodářských plánech povodí, které budou účinné od roku 2015. Významnou je rovněž nová úprava správního trestání.

Program podrobně:

10.00 - 15.00 hod - Nová legislativa v oboru vodního hospodářství
Garant: SOVAK ČR
Pořadatel: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
Organizátor: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj
Místo konání: pavilon P, sál P4, sektor A, B
Vstup: volný

Program:

1. blok: 10.00 - 12.00 hod

10.00 hod - "Velká novela vodního zákona a prováděcí předpisy - aktuální informace" - Mgr. Zdeněk Horáček, MZe
11.00 hod - Novela vodního zákona z pohledu MŽP - Mgr. Alena Slavíková, MŽP
11.30 hod - Informace o první etapě procesu plánování v oblasti vod - RNDr. Petr Kubala, Povodí Vltavy
12.30 hod - Informace o stavu plnění směrnice o čištění městských odpadních vod - Ing. Žák, MZe

2. blok: 13.00 - 14.00 hod

13.00 hod - Novela NV 61/2003 - Mgr. Martin Šnajdr, MŽP
13.30 hod - Příprava NV k § 38 - vypouštění odpadních vod do vod podzemních - Mgr. Emílie Nedvědová, MŽP

3. blok: 14.00 - 15.00 hod

14.00 hod - Zákon o veřejných zakázkách a jeho novela - Ing. Jan Sixta, MMR
14.30 hod - Koncesní zákon a jeho novela - Ing. Jan Sixta, MMR

Zdroj: www.mze.cz a www.bvv.cz

 
 
Reklama