Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ukládání kanalizačního potrubí pod hladinu podzemních vod

Vzhledem k nárůstu obyvatel, kteří se v České republice každoročně připojují ke kanalizaci, roste i potřeba budování kanalizačních sítí. Pokud se kanalizační potrubí zakládá pod hladinu podzemní vody, nastává nutnost zpracování kvalitní projektové dokumentace a potřebný je i dostatek zkušeností a znalostí technického dozoru stavby.

V důsledku působení tlaku podzemní vody je potrubí kanalizace namáháno. Pokud se sníží hladina podzemní vody v okolí stok, může docházet k negativnímu ovlivnění vodních zdrojů, ke znečištění i nežádoucímu proudění podzemní vody.

Základem je geologický průzkum

V případě zakládání kanalizačního potrubí pod hladinu podzemní vody je potřeba zohlednit místní podmínky. Navrhovaný systém odvodnění nesmí ovlivnit účinnou vrstvu pro potrubí, zohledněna musí být stabilita okolní zeminy a proudění podzemní vody. Toto vše stanoví inženýrsko-geologický průzkum, který je poté zanesen do projektové dokumentace stavby. Dokumentace také musí obsahovat přehled všech stavebních materiálů, materiálů použitých podsyp, obsyp a zásyp a musí odpovídat stanoveným technickým pravidlům.

Normy a pravidla podle ČSN

Bezpečnost provozu kanalizace pod hladinou podzemní vody zaručí dodržení všech technických standardů výrobce při jejím zakládání, např. správně hutněný podsyp a obsyp u plastových potrubních systémů. Potrubí pak může být vystaveno vyšší hladině podzemní vody bez nadzdvihování potrubí nebo vysokému namáhání v důsledku ohybových momentů, jako je např. sedání podloží nebo pokles půdy.

Základním doporučením je dodržování technických a technologických pravidel podle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.

Potrubí se musí pokládat v souladu s ČSN EN 1610
Potrubí se musí pokládat v souladu s ČSN EN 1610

Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ze stavební fakulty VUT Brno, uvádí nejčastější chyby a problémy, které se vyskytují při uložení potrubí pod hladinu podzemních vod, a kterým by se měl projektant vyvarovat:

 • špatný výběr tuhosti potrubí
  tuhost potrubí závisí na původní zemině, zásypové materiálu v okolí potrubí, hloubce uložení a podmínkách vrcholového zatěžování potrubí a mezních vlastnostech potrubí. Pro návrhovou výšku krytí potrubí a pro zatížení potrubí je zapotřebí vždy zvážit navrhovanou kruhovou tuhost. Výrobci potrubí nabízejí na webových portálech softwarové prostředky, které spočítají požadovanou minimální tuhost potrubí pro standardní i zhoršené podmínky zakládání potrubí;
 • chybějící drenážní vrstva
  v případě výskytu podzemní vody bude na dno výkopu položena drenážní vrstva štěrku tloušťky 100 mm spolu s plastovým drenážním potrubím DN 100;
 • podsyp a frakce materiálu
  na drenážní vrstvu je položen a následně urovnán hutněný podsyp z kameniva požadované frakce v minimální tloušťce 100 mm. Oproti projektové dokumentaci bývá častá vyvolaná změna frakce podsypu z důvodu dna výkopu pod hladinu podzemní vody. Při špatném hutnění nové frakce v požadované výšce, špatným hutněním podsypu požadované frakce, pokud chybí geotextílie proti vyplavení jemných částic frakce z obsypu potrubí a při neověření zkoušek únosnosti štěrkového lože zátěžovou zkouškou dochází k deformacím potrubí a změně jeho nivelety;
 • obsyp a frakce materiálu
  minimální výška obsypu by měla být 300 mm nad kanalizačním potrubím, pro žebrované a korugované potrubí bývá často požadavek na výšku obsypu pouze 100 mm nad kanalizačním potrubím. Při splnění podmínek výšky obsypu může časem dojít vlivem nedodržení požadované frakce k deformacím potrubí (dochází k vyplavení nižší frakce nebo nezhutnění vyšší frakce materiálu). Podle doporučení výrobců lze pro žebrovaná potrubí použít obsypy větších frakcí oproti hladkým systémům (často není uvedeno v projektové dokumentaci). Doporučením je používat spíše běžné frakce z důvodu lepší zhutnitelnosti obsypu;
 • nezaslepení drenážního potrubí pro odvod podzemní vody
  po ukončení odvodňovací rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny dočasné stavební drenáže z důvodu vrácení a nastavení přirozených podmínek hladiny podzemní vody v místě výstavby;
 • nedodržení technologického postupu při stavbě těsnících jílových hrázek
  těsnící separační jílové hrázky při výstavbě jsou deficitní nebo špatně provedeny a hutněny. V místech, kde stavba zasahuje do hladiny podzemní vody, musí být přerušen obsyp po cca 50 m těsnícími hrázkami z jílovité zeminy v min. tl. 0,50 m, které zabrání proudění podzemní vody podél potrubí. Těsnící hrázky jsou vybudovány v celé tloušťce podsypu a obsypu;
 • hutnění
  nedostatečné a důkladné hutnění podsypu, obsypu a zásypu na hodnotu 95 % PS. Stupeň zhutnění musí být v souladu s údaji ve statickém výpočtu potrubí. Zásyp musí být hutněn min. 0,50 m nad ustálenou hladinu podzemní vody;
 • odstranění pažení
  odstranění pažení musí být provedeno při provádění účinné vrstvy a po provedení hlavního zásypu z důvodu spojení rostlé zeminy a použitého zásypu a plynulého hutnění celého výkopu.

Doporučením pro zhotovitele v případě nepříznivých podmínek pro zakládání kanalizačního potrubí a případnou eliminaci jejího pohybu je:

 • geotechnický dozor stavby k doplňkovému inženýrsko technologickému posudku (posouzení rozpojitelnosti zemin);
 • zaměření hladiny podzemní vody ve zpřístupněných hydrogeologických objektech za účelem sledování její změny;
 • vyžádání statického posouzení kruhové tuhosti navržených plastových kanalizačních trub, tj. zjištění SN trouby s ohledem na chybějící IGP.

Smlouvy o provedení vodohospodářského díla by měly obsahovat povinnost provedení inspekčních zkoušek TV kamerou (měření nivelety a ovality potrubí), zkoušky vodotěsnosti, kvality zhutnění, event. deformace trub poddajného potrubí, které prokazují předepsanou kvalitu práce a materiálu. Výčet konkrétních předpisů v PD nebývá uveden, ale projektant definuje podmínky, za jakých se bude provádět kontrola jednotlivých částí.


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...