Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pozvánka na seminář „Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda“

Nová legislativa, nové normy, nová řešení, nové výrobky a nové možnosti, jak ještě lépe spolupracovat v souvislostech a s donáškou téměř až do domu. Vítejte na tradičních jarních seminářích společnosti ASIO.

V loňském roce se firma ASIO rozdělila na dvě samostatné části a jak jsme očekávali, uvolnil se tak prostor pro nové výrobky a nová řešení, o která se s vámi rádi rozdělíme. S námi jste u zdroje informací. Vítejte na tradičních jarních seminářích.

Témata

Hospodaření s dešťovými vodami (HDV) - komplexní pohled na řešení objektů (ekonomika, možnosti dotace)

  • Novinky pro oblast HDV
  • Oblast zasakování a propustných povrchů, využití srážkových vod

Ještě v roce 2018 mají být vypsány dotační tituly na hospodaření se srážkovými vodami, možnosti jejich využití a inovativní technická řešení budou předmětem semináře. V rámci semináře pak bude představena novinky – nový architektonicky unikátní propustný povrch, měření odtékajícího množství, nové zasakovací bloky v nabídce ASIO NEW, spol. s r.o., …

Novinky pro TZB

  • Lapáky a zpracování tuků
  • Recyklace energie v rámci obytných domů a hygienických zařízení

Vedle inovativního řešení lapáku tuků budou představeny možnosti recyklace vody a hlavně tepla z odpadních vod s využitím zajímavých a energeticky efektivních zařízení

Role membrán v technologiích úpravy a čištění odpadních vod

Prezentace bude zaměřena na současné aplikační trendy použití membránových procesů v oblasti úpravy a čištění odpadních vod. Ačkoliv všechny vyspělé státy světa dnes uplatňují tyto moderní technologické přístupy ke zkvalitnění lidského života a membránová řešení se staly nedílnou součástí technologických dodávek, tak bohužel v ČR stále ještě přetrvávají debaty na téma „… membrány ano či ne“. Správná debata však musí směřovat k diskusi „… membrány jak a kde“, která naváže na světové trendy této problematiky. Prezentace se zaměřuje na základní informace o separačních membránových procesech na bázi ultrafiltrace (UF), reverzní osmózy (RO) a jejich technologické integrace s tradičními fyzikálně technologickými procesy pro úpravu vody na vodu pitnou, procesní a speciální. Nemalý prostor je věnován použití membrán v moderních čistírnách odpadních vod s potenciálem vysoké kvality a recyklace těchto vod. Nedílnou součástí je prezentace konkrétních aplikací a technologických řešení.

Legislativa – novinky ve stavebním zákoně ve vztahu k vodnímu hospodářství
Normy EN Normy na srážkové a šedé vody, domovní ČOV do 500 EO

Legislativa a normy především pro projektanty – je celá řada novinek jak ve správních, tak i technických předpisech a tak jsme z nich udělali přehled.
Vše našlapané do co nejkratšího času.

Termíny a místa

01.02.2018 - Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
06.02.2018 - Teplice, Dům kultury, Mírové Náměstí 2950, 415 80 Teplice
07.02.2018 - Plzeň, Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
13.02.2018 - České Budějovice, ČEVAK, a.s., Boženy Němcové 2, 370 10 České Budějovice
15.02.2018 - Ostrava, Dům kultury města Ostravy, a.s, 28. října 124, 709 24 Ostrava
20.02.2018 - Zlín, CENTROPROJEKT, a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín
21.02.2018 - Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 55, 779 00 Olomouc
28.02.2018 - Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava, Chemická (Ekonomická) 952, 148 28 Praha 4 – Kunratice
01.03.2018 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, a.s., Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Čas: 09:00 – 14:00

Účastnický poplatek

Vložné 100,- Kč/os. vč. DPH (vložné obsahuje občerstvení, sborník + ostatní náklady na seminář).
V případě neúčasti a zájmu o zaslání sborníku 100,- Kč (+ poštovné).

Semináře jsou zařazeny do

  • programu celoživotního vzdělávání ČKAIT – 1 bod
  • programu celoživotního vzdělávání ČKA – 2 body

Způsob platby

Převodem na účet (číslo účtu: 2108725467/2700 - jako variabilní symbol prosím uvádějte IČO vaší organizace). V případě neúčasti se vložné nevrací, bude zaslán sborník. Na adresu uvedenou v přihlášce obdržíte daňový doklad, a to nejpozději do 2 týdnů od ukončení semináře. Při prezenci nebude vložné vybíráno.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese asio@asio.cz nebo níže (viz přihlašovací formulář).

Nad seminářem převzal záštitu „Cech topenářů a instalatérů České republiky, autorizované společenstvo“.

Děkujeme a budeme se těšit na viděnou.
ASIO NEW, spol. s r.o.