Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Peníze z norských fondů na zeleň a vláhu do ulic měst a obcí

SFŽP nabízí 104 milionů Kč z Norských fondů na výstavbu zeleno-modré infrastruktury a realizaci adaptačních opatření na změnu klimatu. Podpořené projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024.

Fontána Litomyšl, foto redakce
Fontána Litomyšl, foto D. Kopačková, redakce

Podpora konkrétních přírodě blízkých adaptačních opatření modro-zelené infrastruktury i na územní a sídelní studie

Třetí dotační výzva vyhlašovaná v oblasti životního prostředí z mezinárodního programu Norských fondů se zaměří na podporu konkrétních přírodě blízkých adaptačních opatření modro-zelené infrastruktury i na zpracování příslušných územních a sídelních studií. Žadatelé z řad právnických osob mohou získat podporu od 5,2 do 26 milionů korun a pokrýt tak až 90 % způsobilých výdajů realizovaného projektu. Podmínkou je, aby realizovaná opatření vycházela z lokálních strategických dokumentů, které stanovují dlouhodobý přístup obcí a regionů k mitigaci a adaptaci vůči změně klimatu.

Žádosti o podporu mohou podávat všechny právnické osoby prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR od 12. srpna do 30. října 2020.

Kolísání úhrnů i rozložení srážek, změna průměrných a extrémních teplot a další dopady změny klimatu se více či méně promítají do všech oblastí našeho života. S projevy klimatické změny nelze bojovat, lze se jim však přizpůsobit, minimalizovat škody a maximalizovat přínosy. V České republice, kde míra urbanizace dosahuje až 75 procent, je o to důležitější co nejrychleji přistoupit k přírodě blízkým opatřením, která pomáhají naše města na změnu klimatu adaptovat a současně život ve městě v řadě ohledů zkvalitnit. Voda a zeleň jsou dva základní prvky, jež vytváří kvalitní a zdravé prostředí pro život. Náš norský program je v tomto ohledu díky až 90procentní dotační podpoře pro samosprávy přínosným finančním nástrojem,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.
Třemošnice, řeka a fontána u nákupního centra, foto D. Kopačková, redakceOstrava, zeleň u řeky a v areálu DOV, foto D. Kopačková, redakce

Prostředky z dotační výzvy „Bergen“ pomohou městům lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel.
Dotační výzva dostala název podle města Bergen, přezdívaného „brána fjordů“, jež je druhým největším městem Norska a zároveň jedním z nejdeštivějších měst světa. Díky své poloze je město velmi citlivé na projevy změny klimatu, ať jde o zvyšování hladiny moří či nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu roku. Aktivně se zapojuje do mnoha národních i mezinárodních projektů, které monitorují změnu klimatu a hledají vhodná opatření k minimalizaci negativních dopadů. Právě do Bergenu směřovaly v minulém grantovém období také mnohé české studijní cesty v rámci projektů zaměřených na adaptaci a mitigaci změny klimatu.
Kadaň, ozelenění prostoru městských hradeb a kašna na náměstí, foto D. Kopačková, redakce

Podporovaná opatření

Mezi podporovaná opatření patří například náhrada zpevněných ploch sídelní zelení a výsadbou stromů, instalace drobných zelených prvků, jejichž významnou část tvoří živá vegetace, nebo zelených fasád, které podobně jako zelené střechy pomáhají ochlazovat vzduch v okolí, zachytávají nečistoty, hluk a celkově zatraktivňují městské prostředí. Žadatelé mohou pomocí programu pořídit či zrekonstruovat vodní prvky na náměstích a jiných zpevněných plochách, obnovit trávníky a květnaté louky. Dotační podporu získají uchazeči na rozmanité prvky modré a zelené infrastruktury s pozitivním dopadem na mikroklima, které nemohou být podpořeny z Operačního programu Životní prostředí a které mají v obcích a regionech prokazatelný přínos z pohledu změny klimatu.

Některé regiony a obce připravují v současnosti své adaptační strategie a plány v rámci naší výzvy Oslo, která byla vyhlášena v prosinci loňského roku. I tito žadatelé budou mít možnost získat prostředky na realizaci konkrétních adaptačních opatření z programu Norských fondů. Do budoucna připravujeme vyhlášení druhé části výzvy Bergen, která uvolní na realizaci adaptačních opatření dalších 4,7 miliony eur. Vyhlášení této výzvy bude termínem pružně reagovat na průběh zpracování projektů ve výzvě Oslo,“ doplňuje ředitel Petr Valdman.

Příjem žádostí o podporu do výzvy Bergen bude spuštěn 12. srpna 2020 v 9:00 hodin prostřednictvím online formuláře v Agendovém informačním systému Státního fondu životního prostředí ČR. Podpořené projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024.

Další podrobnosti o výzvě a bližší podmínky podpory

 
 
Reklama