Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domovní čistírny odpadních vod

Oblíbené dotace se vrací. Po úspěchu pilotní výzvy uvolňuje Ministerstvo životního prostředí ČR starostům na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domovních čistíren nyní dvojnásobnou částku, celkem 200 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

© Fotolia.com
© Fotolia.com

Na základě vyhodnocení pilotní výzvy se základní parametry u nové výzvy nemění. S dotací mohou obce, svazky obcí, společnosti s většinovým podílem obcí a spolky vybudovat soustavy domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO) v lokalitách, kde napojení na společnou kanalizaci a čistírnu není technicky možné, nebo by bylo finančně náročné. Příspěvek se přiotm vztahuje pouze na čistírny u budov využívaných k trvalému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a u budov ve vlastnictví obce. Soustava musí zároveň odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města.

Maximální výše příspěvku je odstupňována podle kapacity od 100 do 240 tisíc korun na jednu čistírnu. Nově se dotace vztahuje i na monitorovací zařízení domovních čistíren pro nepřetržitý dohled provozovatelem, které může být dotováno částkou 10 tisíc korun (a nejméně 50 tisíc korun na celý projekt). Monitorovací zařízení bylo možné zahrnout do způsobilých výdajů již v původní výzvě, nyní je však možné zažádat samostatně i na stávající soustavy DČOV.

Dotace může žadatelům pokrýt až 80 procent způsobilých výdajů na projekt. Do způsobilých výdajů, ze kterých se vypočítává výsledná výše příspěvku, je možné zahrnout náklady na přípravu projektu, nákup čistíren, jejich instalaci a související stavební práce, stejně jako monitoring systému, jeho servis a pravidelnou údržbu po dobu 10 let.

Větší obce a města, pro které je efektivnější vybudovat kanalizaci zakončenou centrální čistírnou odpadních vod, mají od pondělí 16. října příležitost požádat o příspěvek z Operačního programu Životní prostředí, a to v pravděpodobně posledních dotačních výzvách (č. 71, 72, 73) v tomto programovém období z evropských fondů na čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovody.

Žádosti o podporu o dotace na domovní čistírny odpadních vod přijímá SFŽP ČR od 16. října 2017 až do 30. června 2019, případně do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2021

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu

Ing. Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Ing. Romana Rajnyšová, vedoucí Oddělení I Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

 
 
Reklama