Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úprava vody – „nové“ kontaminanty a způsoby jejich odstraňování

V poslední době se často mluví o vlivu organických mikropolutantů antropogenního původu na lidské zdraví. Jejich vliv začal být zkoumán poměrně nedávno a s rozvojem analytických metod, zejména rozsahu a mezí detekce sledovaných parametrů dochází k jejich detailnímu sledování a zkoumání dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

Mikropolutanty v podzemních vodách

Do skupiny organických mikropolutantů patří polychlorované bifenyly (PCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), detergenty, steroidy, hormony a další léčiva, průmyslové chemikálie, pesticidy a řada dalších sloučenin. Zmíněné látky se vyskytují ve vodách ve velmi nízkých koncentracích na hranici meze detekce.

Řada původních mikropolutantů se přitom rozpadá na metabolity, jejichž nebezpečí pro zdraví je ještě méně ověřené než primární kontaminant.

Vliv i velmi nízkých koncentrací například hormonální antikoncepce v odpadních vodách vedl k zvýšení poměru samčích druhů ryb v tocích pod řadou měst ve Velké Británii.

Membránové technologie – ultrafiltrace, nanofiltrace, reverzní osmóza

Jedním ze způsobů odstraňování mikropolutantů je membránová filtrace. Její účinnost separace molekul mikropolutantů se zvyšuje se zmenšující se velikostí pórů membrány v pořadí ultrafiltrace – nanofiltrace – reverzní osmóza. Současně dochází v tomto pořadí k odstraňování kationtů a aniontů (zejména dvojmocné anionty jako sírany a větší kationty jako vápník a hořčík) přítomných v pitné vodě a tím k negativnímu ovlivnění chemismu vody. Tento efekt lze v některých případech korigovat mícháním upravené a surové vody a tím dosáhnout požadovaného efektu. V řadě případů však tento postup použít nelze a jako vhodnější metoda řešení výběr membrány s takovou velikostí pórů, která separuje molekuly mikropolutantů a nedochází k úplnému odstranění větších kationtů a aniontů.

V povědomí obyvatel stále stoupá zájem o své zdraví a kvalitu pitné vody, proto je důraz na kvalitní domovní úpravnu stále častějším jevem.

Úpravny vody na bázi sorpce na aktivní uhlí

Další variantou odstraňování resp. záchytu mikropolutantů je sorpce na granulovaném aktivním uhlí. Tato metoda úpravy vody má výhodu v tom, že snižuje současně i obsahy těžkých kovů a zlepšuje senzorické a organoleptické vlastnosti pitné vody.

Granulované aktivní uhlí je formou uhlíku s velkým povrchem, kde se zachycují větší částice. Filtr s aktivním uhlím proto do určité míry odstraní i sirovodík a další sorbovatelné látky.

Nevýhodou je potřeba odborného návrhu filtrace, protože velice důležitým aspektem určení velikosti filtrační nádoby je doba zdržení a rychlost filtrace vody. To může provést pouze odborník, který má zkušenosti s tímto typem technologie. Malé kazetové filtry velmi rychle vyčerpávají svojí kapacitu a je nutné je často měnit. Nevhodné filtry mohou svojí tlakovou ztrátou snižovat tlak vody v systému, přičemž neplní svoji funkci.

Podstatná je také volba typu aktivního uhlí. Jen málokdo se zabývá otázkou jaký typ a od jakého výrobce má ve svém filtru. Přitom kvality a samozřejmě i cena aktivního uhlí se může lišit i více než o 100 %. Nelepším řešením je použití aktivního uhlí preparovaného ionty stříbra, které má baktericidní účinky. V opačném případě totiž filtr slouží jako médium pro množení bakterií.

Posledním bodem je četnost výměny náplně, protože aktivní uhlí má sorpční kapacitu maximálně 5 % hmotnosti náplně. Po překročení kapacity již nedochází ke snižování koncentrací polutantů a voda volně prochází beze změny. Protože nelze předpokládat analytickou kontrolu před a za filtrem z důvodu ceny laboratorních prací, tento interval musí určit odborník.

V současnosti je v úpravně vody Želivka připravována modernizace a doplnění linky sestavou velkých tlakových filtrů s granulovaným aktivním uhlím. Pokud proběhne vše dle předpokladů, můžeme se v roce 2018 těšit na výrazně lepší kvalitu pitné vody z tohoto zdroje.

 
 
Reklama