Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pražská stoková síť je pod kontrolou odborníků z PVK

144 kilometrů prohlédnuté stokové sítě, 1 837 zrevidovaných vstupních šachet a objektů, 28 nalezených havárií a 67 vypracovaných návrhů na odstranění závad zařazených do plánu oprav a investic.


To je výsledek činnosti pracovníků útvaru průzkumu stokové sítě Pražských vodovodů a kanalizací za loňský rok.

Pomocí kouřové metody proběhla kontrola 11 kilometrů splaškové kanalizace. Kouřová metoda je primárně využívána za účelem nalezení nepovoleného napojení dešťových vod do oddílné splaškové kanalizace. V roce 2023 odhalily PVK touto metodou 13 neoprávněných napojení srážkových vod na splaškovou kanalizaci. „Odstraněním těchto napojení se snižuje zatížení čerpacích stanic a pobočných čistíren,“ podotkl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.

Ve spolupráci s Lesy HMP, ČIŽP a MHMP bylo nalezeno 8 nesprávně napojených splaškových přípojek na srážkovou kanalizaci. Jejich odpojením došlo ke zlepšení kvality povrchových vod na území hlavního města.

V souladu s provozovatelskou smlouvou mezi PVK a Pražskou vodohospodářskou společností je průběžně prováděn preventivní průzkum stokové sítě u neprůlezných profilů pomocí televizních inspekčních systémů a u průlezných profilů pomocí pěší prohlídky. Mimo systematického průzkumu vycházejícího z provozovatelské smlouvy mezi PVK a PVS, jsou prováděny prohlídky stok ohrožených vysokými rychlostmi odváděných vod a v rámci koordinace při opravách tramvajových tratí, povrchů komunikací a dalších inženýrských sítí.

Pražská stoková síť měří 3 791 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 025 kilometrů. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.

Více informací

 
 
Reklama