Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

PORADNA - na vaše dotazy odpovídá odborník z Wavin Ekoplastik

Kontaktní osoby pro produkty a řešení Wavin Ekoplastik

46) Ovlivňuje hlučnost vnitřní kanalizace i kotvení potrubí?

Pro kvalitní odhlučněnou vnitřní kanalizaci je samozřejmě důležité použít kvalitní systém (trubky a tvarovky) tiché kanalizace. Nedílnou součástí, která v nemalé míře také ovlivňuje celkové odhlučnění, je i kotvení systému kanalizace. Pro většinu systémů odhlučněné kanalizace je jako základní systém kotvení doporučeno používání objímek s gumovou vložkou. Chceme-li ale dosáhnout nejlepších zvukově izolačních vlastností, je nutné používání i speciálních dvojitých odhlučněných objímek. Příkladem takového kvalitní systému odhlučněné kanalizace je Wavin SiTech+, který je vyroben ze speciálního polypropylenu. Díky 20 % zvýšení hmotnosti dokáže toto potrubí redukovat akustické projevy protékající vody. Třívrstvá konstrukce a složení materiálu tak splňují maximální povolenou hodnotu hlučnosti s velkou rezervou.

45) Co je systém Ekoplastik HEAT?

Systém Ekoplastik HEAT je systém určený pro rozvody topení. V současné době dodáváme ve třech variantách. Ekoplastik HEAT Optimum – používá trubky FIBER BASALT PLUS, STABI PLUS a širokou škálu tvarovek. Hlavní výhodou systému je úspora investičních i provozních nákladů.

Ekoplastik HEAT Premium – používá prvky lisovaných systémů WAVIN K-press a M-press. Jsou to vícevrstvé trubky PE-Xc/Al/PE-HD a plastové a mosazné lisované tvarovky. Hlavní výhodou systému je univerzálnost a úspora času.

Ekoplastik HEAT Kombi – je kombinací obou dvou předchozích systémů. Kombinuje prvky systému Ekoplastik a lisovaných systémů WAVIN. Hlavní výhodou je univerzálnost, flexibilita, bezpečnost a dlouhá životnost.

44) Máte k dispozici PE trubky s dodatečným opláštěním?

Výrobce Wavin neřeší prémiovou trubku pomocí ochranného PP opláštění, ale nabízí trubku třívrstvou - Wavin TS + DOQ, která prochází speciálním testováním a kontrolou kvality u každé šarže granulátu i vyrobeného potrubí. Testování RC vlastností u potrubí Wavin TS je dokumentované ke každé dodávce potrubí v inspekčním certifikátu 3.1.Tato dokumentovaná kvalita je označována jako PE 100 RC + DOQ a přináší sebou dodatečný bezpečnostní faktor, který lze uplatnit například u pokládky ve složitých geologických podmínkách nebo pro technologii Berstlining.

Potrubí Wavin TS nemusí svářeči v místech svarů loupat, nezvětšuje se poloměr ohybu (velikost montážních jam), při použití bezvýkopovými technologiemi nedochází ke svlékání PP opláštění. Přípustné poškození je až do 20% tloušťky stěny, proto je vhodné pro všechny způsoby pokládky. PE 100 RC potrubí od výrobce WAVIN je řádně certifikované dle technického předpisu PAS 1075, typ II. Rozdíl mezi potrubím dle PAS 1075 typ II. a typ III. je pouze v dodatečném opláštění PE potrubí. Potrubí Wavin TS je plnohodnotnou alternativou k potrubí s dodatečným PP opláštěním.

43) Jaké technologie lze použít pro efektivní opravy nebo sanace potrubí?

Vlastníci vodovodních, plynovodních a kanalizačních vedení v současné době stojí před závažnými problémy spojenými se zastaralými inženýrskými sítěmi a potrubními systémy a hledají nejvhodnější způsoby, jak vedení opravit. Pro sanace potrubí s minimálními výkopy jsou vítány bezvýkopové technologie. Používají se tam, kde dochází ke křížení s inženýrskými sítěmi, dopravními uzly, vodními toky, a kde jsou také odpočinkové zóny jako aleje a parky. Bezvýkopová technologie vychází ve většině případů ekonomicky výhodněji, z hlediska časového je jednoznačně rychlejší a společensky a ekologicky přijatelnější. Mezi nejčastěji používané bezvýkopové technologie patří relining, dyntec, technologie Compact Pipe, berstlining, horizontální řízené vrtání, pluhování.

42) Existuje jednoduchý software pro rychlé a pohodlné vyskládání vašich plastových kanalizačních šachet?

Takový software máme k dispozici, je založený na on-line webové verzi a je přístupný z našich webových stránek. Program je velmi jednoduchý, dokáže ale řešit řadu specifik našich šachet. Jedná se o výběrovou „skládačku“, kdy postupně zadáváte potřebné parametry, které jsou pro správné sestavení šachty nutné. Používání programu je intuitivní: například jako první parametr zadáte výšku šachty, následně vlastní typ šachty, konfiguraci dna a požadovaný poklop. Podle vašeho zadání se následně automaticky vygenerují technická zpráva, tabulky sestav šachet, vzorové a konkrétní výkresy jednotlivých šachet, výkaz materiálu nebo rozpočet šachet v rámci projektu.

41) Jakým způsobem mohu řešit problémy při používání vašich softwarových produktů?

Pro řešení dotazů a problémů máme poradenskou službu, která funguje v pracovních dnech prakticky nepřetržitě v závislosti na konkrétní dostupnosti jednotlivých specialistů. Spojit se s námi můžete telefonicky nebo online pomocí pro tyto účely speciálně vyvinutých aplikací. Konkrétně používáme program Team Viewer, nebo Skype for Business. Navázání online konverzace považujeme za nejefektivnější a se všemi problémy vám naši odborníci ochotně pomohou.

40) Je možné sedimentovat mechanické nečistoty v trase dešťové kanalizace před retenční nádrží nebo vsakem (mimo sedimentační jímky)?

Ačkoliv není žádný platný český technický předpis, který by specifikoval podrobně míru požadované filtrace - zachycení mechanických nečistot, které na sebe vážou mimo jiné také těžké kovy apod., je vhodné či přímo žádoucí chránit retenční či zasakovací objekty před zanášením sedimentem. Jednak může docházet ke zhoršování zasakovací funkce, a dále také dochází ke zmenšování užitného objemu objektu. Wavin Ekoplastik nabízí několik filtračních zařízení. Mezi nejúčinnější patří filtrační šachta Certaro HDP Pro a nově také trubní filtrační systém Sedistream. Díky konstrukci a zpomalení rychlosti proudění dochází k významnému zachycení znečištění v sedimentačních částech zařízení. Konkrétní návrhové parametry definujeme se zákazníky na základě konkrétních podmínek projektu.

39) Jaké parametry jsou nutné pro návrh vírového ventilu?


Návrh vírového ventilu spočívá na parametrech nutných a volitelných. Mezi nutné parametry patří: typ konstrukce, povolený odtok (l/s), tlaková výška (m), DN navazujícího potrubí.

Mezi volitelné údaje patří typ bezpečnostního přepadu, tvar a typ kotvení na potrubí nebo stěnu šachty/jímky.

Typ konstrukce na obrázku je CEV – Tornádo.

Další typy a konstrukce naleznete v katalogu (např. konstrukce CEY nebo typ Hurican, Typhoon).

Limitní parametry průtoku jsou v závislosti na tlakové výšce a konstrukci cca od 0,5l/s.


38) Jaká je těsnost spoje u vašeho potrubí?

Požadavek na těsnost gravitačních kanalizačních potrubí je dle norem minimálně 0,5 bar, tj. 5 m vodního sloupce. Tento požadavek splňují všechny naše potrubní systémy. Některé potrubní systémy však nabízejí těsnost spoje mnohem vyšší. Pro kanalizaci v oblastech pramenišť pitné vody je předepsaná zkušební hodnota tlaku 2,4 bar.

KG 2000 PP
Systém KG 2000 PP nabízí speciální těsnění. Patentovaný těsnicí systém je tvořen hrdlem se speciálně tvarovanou drážkou a tříbřitovým těsnicím prvkem, dokonale přizpůsobeným této drážce.

  • první břit – napínací a vymezovací – bezpečně fixuje těsnicí prvek v drážce
  • následující stírací břit brání pronikání nečistot a písku
  • těsnicí břit zajišťuje trvalé utěsnění spoje – výsledkem je trvalá a dokonale pevná ochrana před infiltrací i únikem a vysoká těsnost 2,5 bar.

Acaro PP SN 12 a SN 16
Systém Acaro byl navíc oproti požadavkům zkoušky těsnosti požadované normou podroben testu pod mimořádně vysokým tlakem 5 bar. Těsnění lze snadno vyjímat a opětovně snadno nasazovat nebo vyměnit za těsnění odolné ropným látkám a olejům.
37) Jaký poklop zvolit pro šachtu umístěnou na příjezdu do garáže a jaký do chodníku?

Přiřazení poklopů do vhodné třídy souvisí s místem jejich zabudování. Jak uvádíme níže, různá místa zabudování jsou rozdělena do skupin označených čísly 1 až 6. Následující obrázek ukazuje polohu několika těchto míst vztažených ke skupinám v prostoru místní komunikace. Pro každou skupinu je v závorce uvedena doporučená třída poklopů nebo vtokových mříží, která má být použita.

Třídění poklopů a vtokových mříží dle ČSN EN 124
Poklopy a vtokové mříže se dělí do těchto tříd: A15, B125, C250, D400, E600, F900

  • Skupina 1 (nejméně třída A15) - Plochy používané výlučně chodci a cyklisty.
  • Skupina 2 (nejméně třída B125) - Chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech.
  • skupina 3 (nejméně třída C250) - Pro vtokové mříže umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace (viz obrázek), která, měřeno od hrany obrubníku, zasahuje max. 0,5 m do vozovky a max. 0,2 m do chodníku.
  • Skupina 4 (nejméně třída D400) - Vozovky pozemních komunikací (také ulice pro pěší), zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel.
  • Skupina 5 (nejméně třída E600) - Plochy, které budou vystavené vysokému zatížení kol, např. zařízení v docích, provozní letištní plochy.
  • Skupina 6 (třída F900) - Plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol, např. provozní letištní plochy.

36) Musí být podtlakové střešní vtoky vždy vyhřívané?

Nikde není striktně uvedeno, že by střešní vtoky musely být nutně vyhřívané. Vždy to záleží na okolních podmínkách, kde (v jaké nadmořské výšce) je vtok umístěn, jak by měl fungovat, na jakém typu objektu, a v jaké skladbě se střešní vtok nachází. U podtlakového systému většinou doporučujme střešní vtoky vyhřívat, neboť celý systém pracuje na principu menších průměrů potrubí a ty jsou více náchylnější k zamrznutí. Vyhřívání je externí prvek ke vtoku, který není nutné v každém případě použít, záleží vždy na podmínkách jeho umístění.

35) Jaké podtlakové střešní vtoky mám použít pro svůj projekt?

Z hlediska volby střešního vtoku jsou k dispozici vtoky ze dvou různých materiálů – plast a kov. Levnější variantou jsou vtoky plastové, vtoky celokovové jsou pak o něco dražší. Technická rozdílnost je dána výše zmíněnými materiály, kterým odpovídá i konečná odolnost výrobku. Použití celokovového střešního vtoku se již v minulosti nesčetněkrát vyplatilo při samotné pokládce střešních vrstev, zvláště u větších a složitějších staveb. Při pohybu a manipulacích na střechách by totiž málokterý plastový vtok „přežil“. V některých případech, např. v rámci „zelených střech“, bývají střešní vtoky zapracované i 500 mm pod úrovní finální vrstvy, což předpokládá využití materiálově vysoce odolných výrobků, které zaručí, že v budoucnu již nebude potřeba žádných oprav a zásahů do složitého střešního souvrství. Naproti tomu levnější střešní vtoky z plastového materiálu lze využít tam, kde je silný tlak na cenu a hledá se nejúspornější řešení, např. odvodnění skladových hal. Oba dva „modely“ jsou varianty inovované, splňují ty nejpřísnější požadavky a jsou špičkami ve své třídě.
kombinace tvarovek
34) Lze v jedné instalaci kombinovat plastové (K-press) a mosazné (M-press) tvarovky?

Kombinace lisovacích tvarovek K-press a M-press v jedné instalaci je možná. Pro oba lisované systémy používáme stejné vícevrstvé trubky, a to buď trubku PE-Xc/Al/PE-HD v dimenzích 16 – 75 mm, nebo trubku PE-RT/Al/PE-RT v dimenzích 16 a 20 mm. Technické parametry obou lisovaných systémů jsou také shodné a pro montáž se používá stejné nářadí.
více informací naleznete v katalogu Vnitřní rozvody vody, topení a podlahového vytápění

tvarovky
33) Jaké tvarovky se používají na trubky z materiálu PP-RCT (EVO a FIBER BASALT PLUS)?

Systém Ekoplastik má v současné nabídce sedm typů potrubí, a to celoplastové jednovrstvé z materiálu PPR a PP-RCT a vícevrstvé z materiálu PP-RCT. Tvarovky jsou pouze jednoho typu a používají se na spojování všech typů potrubí. Pro trubky z PP-RCT se používají stejné tvarovky jako pro trubky z PPR. Díky možnosti použít pro všechny typy potrubí stejné tvarovky jsou všechna potrubí spolu plně kompatibilní.


32) Jak řešit odvodnění plochých střech, pokud nelze použít atikové bezpečnostní přepady?

Pokud řešíte odvodnění ploché střechy na výrobní hale, kde se se jedná o vestavbu mezi dvě stávající haly, navrhnout atikové bezpečnostní přepady není možné. Na danou plochu střechy, která bezpečnostním atikovým přepadem nemůže být zajištěna, je nutné navrhnout tzv. bezpečností (záložní) systém. Jedná se o potrubní systém s bezpečnostními střešními vtoky, jehož vedení může být buď gravitační nebo podtlakové. Jako vhodnější doporučujeme podtlakový systém, který skýtá řadu výhod.


31) Jaký materiál použít pro vnitřní kanalizaci, kde se mohou vyskytovat chemické látky?

Vhodným systémem pro řešení odpadního potrubí z laboratoří, nemocnic a obdobných provozů by mohl být svařovaný systém z HDPE. Díky pevnosti, pružnosti a hlavně chemické odolnosti je systém používán na technologické kanalizace v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Taktéž je instalován do nemocnic a laboratoří. Podle média, které systémem poteče, je vhodné porovnat chemickou odolnost potrubí a posoudit jeho vhodnost.

30) Máte k dispozici knihovny produktů Wavin pro Revit?


V současné době je na vzestupu požadavek na zpracování projektové dokumentace v rámci BIM, konkrétně v aplikaci Revit. BIM přístupy k projektování vyžadují v první řadě přípravu reálného 3D modelu celé stavby, potrubních rozvodů nevyjímaje. Celý proces modelování je poměrně časově náročný. Z tohoto důvodu jsme pro projektanty připravili ucelenou řadu knihoven našich produktů, které jsou určeny právě pro zmiňovaný program Revit. V současné chvíli jsou k dispozici knihovny pro výrobky, které nacházejí uplatnění v systémech vnitřních instalací. Jako příklad můžeme uvést tradiční systémy PPR určené pro rozvody vody a vytápění nebo systémy gravitační kanalizace HT, Sitech+ či svařované kanalizace z HDPE. K dispozici je též knihovna pro systém podtlakového odvodnění střech Quick Stream.
V dohledné době bude taktéž uvolněna knihovna pro systém Q-Bic plus, který je určený pro vsakování a retence dešťových vod. Uvedené knihovny se vyznačují řadou integrovaných inteligentních, praktických funkcí, které vyplynuly z požadavků projektantů a z našich dlouhodobých zkušeností z oblasti plastových potrubních rozvodů v rámci TZB instalací. Pro komfortnější užití modelů je také připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací, a také tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše na intuitivní bázi. Pro projektanty, kteří spolupracují se zahraničními investory, budou jistě přínosné dostupné anglické a ruské jazykové mutace zmíněných modelů a šablon.
Výše popsané knihovny jsou uživatelům k dispozici zdarma ke stažení z našich webových stránek www.wavin.cz ze sekce „BIM/REVIT“.

29) Existuje vhodný software pro kladečské schéma venkovní tlakové instalace?

Při zpracování projektové dokumentace pro venkovní vodovody, plynovody a tlakové kanalizace je třeba připravit tzv. kladečské schéma instalace, v rámci kterého se detailně provádí specifikace typu a umístění potřebných tvarovek a armatur vyskytujících se v projektu. Často se nás ptáte, zda máme k dispozici vhodný SW produkt, který by toto kladečské schéma dokázal vyřešit. V rámci úzké spolupráce naší firmy s firmou AutoPEN jsme připravili praktický nástroj, který umožní zrychlit a racionalizovat návrh konkrétního umístění našich PE tvarovek (popř. PE trubek) v rámci venkovní tlakové instalace – obzvláště pak vodovodů, plynovodů a instalací tlakových kanalizací.
Jedná se o „Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin“ a jeho použití spočívá v jednoduchém vkládání grafických značek produktů z výrobkového portfolia firmy Wavin Ekoplastik do programu určeného k návrhu venkovních tlakových rozvodů (nejen např. PE tvarovky – spojky, T-kusy, redukce, navrtávací pasy apod., ale i příslušné PE potrubí). Toto vkládání probíhá velmi intuitivně v grafickém prostředí daného CAD programu. Výsledkem prací je tedy jednak grafický výstup konkrétního kladečského schématu a dále pak celkový výkaz (kusovník) vložených komponent. Tento kusovník může uživatel jednak vložit přímo do zpracovávaného výkresu, případně ho prezentovat na samostatném listě. Samozřejmostí zůstává taktéž možnost exportu soupisu dat do běžných textových či tabulkových formátů.
SW produkt „AutoPEN – Kladečský plán tlakových rozvodů Wavin“ je uživatelům k dispozici zdarma ke stažení z našich webových stránek www.wavinacademy.cz ze sekce www.wavin.cz ze sekce „chráněná zóna“.

Kusovník ve výkresu
Kusovník ve výkresu
Kladečské schéma PE rozvodu
Kladečské schéma PE rozvodu
Zadávací menu pro t kusy
Zadávací menu pro t kusy
Hlavní zadávací menu - sortiment
Hlavní zadávací menu - sortiment28) Proč používat bezvýkopové technologie?

V posledních několika letech zaznamenáváme enormní nárůst použítí bezvýkopových technologií. Existují různé typy technologií, ze kterých si určitě lze pro daný projekt sanaci stávajícího potrubí vybrat. Nejčastějším důvodem použití bezvýkopových technologií je křížení s ostatními inženýrskými sítěmi, dopravními uzly, vodními toky. Oproti otevřenému výkopu vycházejí ve většině případů ekonomicky výhodněji, realizace je rychlejší, šetrnější k životnímu prostředí a společensky přijatelnější.
Více informací naleznete v katalogu PE potrubní systémy v kapitole Compact Pipe a Instalace.


27) Je lepší spojovat PE potrubí pomocí elektrotvarovek nebo svařováním natupo?

Obě metody spojování PE potrubí jsou na stejné úrovni kvality svaru. Svařením vzniká nejbezpečnější, 100% těsný, nerozebíratelný, dlouhodobý spoj, jehož životnost je definována stejně jako u PE potrubí. Podmínkou je samozřejmě správné dodržení technologických postupů pro obě metody svařování. Rozhodnutí, zda svařovat natupo nebo pomocí elektrotvarovek by mělo probíhat podle daného projektu a zvolené technologie pokládky PE potrubí. Spojování potrubí elektrotvarovkami a svařování natupo můžeme společně kombinovat.
Více informací naleznete v katalogu PE potrubní systémy v kapitole PE tvarovky.

26) Kolik revizních šachet je vhodné osadit na vsakovací / retenční objekt?

Wavin Q-Bic plus vzorové uložení retenčního objektu
Wavin Q-Bic plus vzorové uložení retenčního objektu
Podle zvoleného systému je potřebné zvážit, jak velkou část objektu chcete mít s možnosti revize či čištění. Např. systém Q-Bic se řídí počtem řad boxů vedle sebe. Tedy pro maximální podíl objektu s revizí se osazuje na každou řadu revizní šachta - kromě míst, kde je nátok či odtok - a z nejbližší šachty před nebo za vsakovacím objektem nebo retenční nádrží. Menší počet šachet snižuje revidovatelný prostor objektu. Jinak je tomu u systému Q-Bic Plus, který se díky neuzavřené konstrukci může revidovat z menšího počtu šachet. Vždy záleží na konkrétním tvaru objektu, počtu přítoků, odtoku a dalších faktorech.
více informací naleznete v katalogu Hospodaření s dešťovou vodou

25) Potřebuji navrhnout zasakovací / retenční objekt na dešťové kanalizaci.


Pro vlastní návrh můžete pracovat v softwaru Intesio, kde se po založení vašeho účtu můžete přihlásit a návrh zpracovat. Pro navržený objekt můžeme připravit výkres uložení včetně regulace odtoku pro RN.
Pokud byste narazili na nejasnosti, můžete kontaktovat zástupce pro HDV Lukáše Mejzlíka.

24) Jaký typ potrubí zvolit pro domovní přípojky?


Nejčastěji používaným potrubím pro domovní přípojky je KG potrubí, které je vyrobené z PVC. Životnost tohoto potrubí se běžně uvádí 50 let a jistým omezením je teplotní odolnost média na max. 60°C. V současné době, kdy většina domácností používá automatické pračky a myčky, může mít vyprodukovaná odpadní voda teplotu vyšší. S ohledem na zkušenosti ze zahraničí doporučujeme v současné době spíše potrubní systémy vyrobené z polypropylenu. V Německu i u nás v ČR začíná být velice populární použití potrubí KG 2000, které je rozměrově stejné jako KG potrubí, ale díky použitému materiálu (polypropylenu) je schopno odolávat teplotám až 90°C. Potrubí KG 2000 má v porovnání se systémem KG vyšší kruhovou tuhost, vyšší těsnost a také delší životnost.


23) Jak řešit nepravidelné úhly na stokách?

Ideálním řešením je použít šachty Wavin Tegra, jejichž součástí jsou integrovaná výkyvná hrdla v šachtovém dně. Díky výkyvným hrdlům je možné změnit úhel napojení do šachty až o 7,5° všemi směry. Jelikož je možné měnit úhel napojení na vstupu i výstupu z šachty, je možné dosáhnout změny úhlu až o 15°. Vzhledem k tomu, že dna jsou k dispozici pro úhly 0°, 30°, 60° a 90°, je možné nastavením výkyvných hrdel vytvořit jakýkoliv úhel průtočného dna. Výhodou integrovaného výkyvného hrdla je změna úhlu přímo v šachtové dně a ne na trase mezi šachtami.
více informací naleznete v katalogu Gravitační kanalizační systémy22) V poslední době se „roztrhl pytel“ s projekty řešící likvidaci dešťových vod buď jejich vsakováním, nebo jejich retencí. Návrh vlastních vsakovacích, či retenčních objektů by měl odpovídat „nové“ české normě – ČSN 75 9010 – ona není složitá, ale jedná se o řadu iteračních (časově náročných) výpočetních operací. Z tohoto důvodu by se hodil nějaký jednoduchý návrhový SW – nenabízí náhodou Wavin něco takového?

Ano, samozřejmě. Problematika nakládání s dešťovými vodami je u nás ve Wavinu jednou z priorit. V nabídce máme on-line (tedy bez nutnosti instalace) aplikaci, která vás jednoduchým způsobem provede celým návrhem. V podstatě program jakoby kopíruje kroky, které je třeba udělat při respektování normového návrhu. Uživatel je nucen postupně volit např. lokalitu, velikosti a typy odvodňovacích ploch, způsob likvidace, typ akumulačních bloků, půdní parametry atd. Po provedení výpočtů program sám vygeneruje výsledkové tabulky pro každý objekt. Tyto výsledkové tabulky obsahují veškeré požadované výsledkové hodnoty – jako jsou např. rozměry objektu, požadované objemy, kritické návrhové dešťové parametry (úhrn a doba trvání), vsakovací plocha včetně vsakovacího odtoku, hodnota doby prázdnění a mnohé další. Závěr návrhu spočívá v automatickém vygenerování technické zprávy, která svým obsahem odpovídá zpracovávanému projektu. V případě potřeby je možné výstupy doplnit taktéž specifikací materiálu včetně cenové kalkulace.
Program je k dispozici zdarma ke stažení v Zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

21) Při zpracování projektové dokumentace kanalizačních sítí (obzvláště pak při přípravě podélného profilu) hojně používáme Váš SW produkt AutoPEN Wavin, který bezplatně nabízíte ke stažení z Vašich webových stránek. Nemáte náhodou připraven obdobný produkt též k přípravě projektové dokumentace týkající se tlakových rozvodů – venkovní vodovody, plynovody, rozvody tlakové kanalizace apod.)?

Ano, samozřejmě máme. Ke konci roku 2016 vznikl v rámci balíčku programů AutoPEN Wavin modul tlakové rozvody. Jedná se o program určený pro návrh gravitační kanalizace. Jeho součástí jsou tedy moduly Situace (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD), Podélný profil (návrh podélného profilu vodovodu, plynovodu nebo tlakové kanalizace a terénu, s následnou možností exportu a dalších úprav v prostředí AutoCADu) a Kubatury (specifikace šachet a výkaz výměr s možností exportu dat do formátu .xls nebo .rtf).
AutoPEN Wavin je možné zdarma stáhnout ze Zóny pro projektanty na www.wavinacademy.cz.

20) Řešíme odvodnění ploché střechy výrobní haly dlouhé několik desítek metrů. Z důvodu malé hloubky uložení kanalizace nemáme možnost navrhnout a zrealizovat venkovní kanalizaci na obou stranách objektu. Dá se najít nějaké řešení za pomoci vašich systémů?

Ano, použití podtlakového systému odvodnění plochých střech WAVIN Quickstream by mělo vyřešit Váš problém. Vedení potrubí je vodorovně pod střešní konstrukcí na větší vzdálenosti a je možné tedy přizpůsobit řešení odvodnění střechy vašim dispozicím venkovní kanalizace.
Více informací naleznete v katalogu QuickStream-PE (PDF)

19) Je nutné izolovat rozvody podtlakové kanalizace proti rosení potrubí?

Nutné to není, za předpokladu, že případné rosení a úkapy kondenzátu nejsou nežádoucí v daném objektu. Obecně potrubí dešťové kanalizace má tendenci se rosit v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti v daném objektu, i když častokrát to nemusí být časté a pravidelné. Doporučujeme systém vždy opatřit alespoň izolací zabraňující možné kondenzaci vodních par.
Více informací naleznete v sekci katalogy na www.wavinacademy.cz nebo v katalogu QuickStream-PE (PDF)

18) Změnila se nějak pravidla pro manipulaci s PE potrubím na stavbě díky materiálu PE 100 RC?

Potrubí z materiálu PE 100 RC má i v případě mechanického poškození očekávanou životnost 100 a více let. Toto potrubí je používáno na bezvýkopové technologie pokládky. Použití potrubí PE 100 RC však neopravňuje realizační firmu zmenšovat nároky na bezpečnou a šetrnou manipulaci s potrubím před samotnou pokládkou. Použití rolen, případně jiné zabezpečení proti mechanickému poškození, je stále vyžadováno. Odolnost proti poškození těchto potrubí je určena pro rizika vybrané technologie.
Více informací naleznete v katalogu PE potrubní systémy v kapitole Instalace.

17) Jak se vyvarovat chybám při svařování polyetylenu elektrotvarovkou?

Nejčastější chybou při svařování polyetylenu elektrotvarovkou je podcenění přípravy potrubí. PE potrubí nemá ochranu proti UV záření a zoxidovaná vrstva na povrchu potrubí se musí před svařováním odstranit. K tomu slouží buďto ruční škrabka nebo různé typy rotačních škrabek. Odstranění ruční škrabkou je možné, ale v praxi často neproveditelné. Abychom se vyhnuli riziku nedostatečného nebo nerovnoměrného oškrábání, doporučujeme vždy používat rotační škrabky.
Více informací naleznete v katalogu PE potrubní systémy v kapitole PE tvarovky.

16) Co znamená obrázek na šachtovém dně?


Obrázek definuje jaká je maximální možná výška šachty a také maximální přípustná výška hladiny podzemní vody. Maximální přípustná výše hladiny podzemní vody je technickým parametrem šachet, který musí uvést výrobce. Ovlivňuje odolnost a trvanlivost šachty, podobně jako například kruhová tuhost v případě potrubí pro gravitační kanalizaci.
5 m H2O v tomto případě značí konstrukční stálost a soudržnost po dobu 50 let - ověřenou zkouškami stárnutí podle normy ČSN - EN 13598-2 (odolnost proti stálému tlaku 5 metrů vodního sloupce představujícímu trvalé zatížení plastové šachty znamená, že nedochází k deformacím hydraulického profilu, které by zamezily dalšímu používání, ohrožovaly jeho bezpečnost nebo dlouholetou bezporuchovost).
Více informací naleznete zde: http://www.wavin.cz/cz/kanalizacni-sachty

15) Umíte vyrobit průtočné šachtové dno s atypickým úhlem?

Ideálním řešením je použít šachty Wavin Tegra, jejichž součástí jsou integrovaná výkyvná hrdla v šachtovém dně. Díky výkyvným hrdlům je možné změnit úhel napojení do šachty až o 7,5° všemi směry. Vzhledem k tomu, že dna jsou k dispozici pro úhly 0°, 30°, 60°a 90°, je možné nastavením výkyvných hrdel vytvořit jakýkoliv úhel průtočného dna.
Více informací naleznete zde: http://www.wavin.cz/cz/kanalizacni-sachty

14) Jak je možné regulovat odtok z retenční nádrže?

Dle konstrukce retenční nádrže lze regulaci odtoku provádět buď přímo v RN nebo v samostatně stojící plastové resp. betonové šachtě za RN. V naší nabídce je regulace odtoku pomocí clony resp. zmenšeného průměru odtokového otvoru (podle vzorce Bernoulliho rovnice – výtok kapaliny otvorem). Tento způsob je možné aplikovat na téměř jakýkoliv požadovaný průtok, ale jeho nedostatkem pro minimální průtoky je vyšší riziko v ucpání nátokových otvorů. Druhý způsob je regulace vírovým ventilem. Ve spolupráci s dánskou firmou Mosbaek dokážeme vírovým ventilem vyřešit téměř jakýkoliv průtok. Zařízení je z nerezové oceli, bez mechanických částí a bez nároků na el. energii.
Pro nejlepší výběr regulačního zařízení se obraťte na naši technickou podporu na www.wavinacademy.cz

13) Jak a kde připravit návrh velikosti vsakovacího (retenčního) objektu?

Pokud potřebujete získat představu o velikosti vsakovacího resp. retenčního objektu dle ČSN 759010, můžete využít naši webovou aplikaci, která po jednoduché registraci v několika bodech zadání připraví krátkou technickou zprávu, výkaz materiálu a šablonu pro podélný profil Autopen.
Výhodou tohoto zadání je zejména archív zadaných projektů. V jednotlivých krocích se zadávají parametry k projetu, lokalitě a srážkoměrné stanice, geologické parametry včetně koeficientu vsaku, technické parametry včetně výšky a šířky uvažovaného objektu. Vlastní výpočet vyhledá délku objektu při splnění podmínek doby prázdnění systému a kritického objemu deště.
Aplikaci naleznete v zóně pro projektanty na www.wavinacademy.cz.


12) Je možné získat podrobné CAD knihovny produktů Wavin?

Ano, příprava modelů je ze strany výrobce logický krok, obzvláště ve spojení s návrhy v 3D prostoru, kde až příliš času zabírá rutinní modelování potřebných prvků. V současné době je trendem využívat tzv. BIM (Building Information Modeling) koncepci. Jako reakci na tento trend přišla nedávno firma Wavin Ekoplastik s novinkou, která spočívá ve zpracování 3D modelů celého portfolia trubek a tvarovek systému PPR. Projektanti tak mají nyní k dispozici kompletní knihovnu inteligentních 3D modelů produktů PPR ve formě tzv. rodiny, v *.rfa formátech určených pro přímé použití v programu Revit. Pro komfortnější užití modelů je rovněž připravena základní šablona, která obsahuje jednak základní uživatelské nastavení a modely vhodné právě pro návrh TZB instalací a taktéž tomu odpovídající nástroje a pracovní techniky. Návrh instalace a tvorba její dokumentace pak probíhá velmi jednoduše, na intuitivní bázi.
Výše popsané knihovny PPR systému jsou uživatelům zdarma ke stažení z webových stránek www.wavin.cz ze sekce Chráněná zóna.

11) Při zpracování projektové dokumentace kanalizačních sítí je třeba vyhotovit podélný profil kanalizace. Vynášet veškerá data ručně v AutoCadu je nesmírně pracné, a to nemluvím o častých změnách během přípravy projektové dokumentace. Neexistuje nějaký vhodný bezplatný SW produkt, který by podélný profil dokázal vyřešit?

Ano, existuje. Například AutoPen Wavin, který vznikl na základě úzké spolupráce společností Wavin Ekoplastik a AutoPEN. Jde o ucelený balíček programů, který je zájemcům zdarma k dispozici na www.wavin.cz v sekci Chráněná zóna a obsahuje moduly Situace (odečet souřadnic trasy liniové stavby přímo ze situační mapy v prostředí AutoCAD), Podélný profil kanalizace (návrh podélného profilu kanalizace a terénu s následnou možností exportu a dalších úprav v prostředí AutoCADu) a Kubatury (specifikace šachet a výkaz výměr s možností exportu dat do formátu .xls nebo .rtf).
SW pro statické posouzení potrubí nově počítá i bezvýkopové uložení

10) Máte nějaké řešení pro hluboké šachty s vysokou hladinou podzemní vody?

Ano, pro tento účel je vhodné zvolit šachty Wavin Tegra (425, 600, 1000 NG). Šachty Tegra splňují požadavek na 100% těsnost i pří výšce 5 m vodního sloupce nad šachtovým dnem. Rovněž splňují požadavek na odolnost proti vztlakovým silám 5 m H2O již při standardních podmínkách montáže. Co se týče maximální výšky šachty, tak pro hladinu podzemní vody 5 m, je dle normy ČSN EN 13598-2 povolená maximální výška šachty 6 m. Pokud bude hladina podzemní vody níž než 5 m, je možné zvýšit výšku šachty i nad 6 m.
Více informací naleznete zde: http://www.wavin.cz/cz/kanalizacni-sachty

9) Jak mám postupovat, když potřebuji šachtu s jiným než přímým průtočným dnem?

Ideálním řešením je použít šachty Wavin Tegra, jejichž součástí jsou integrovaná výkyvná hrdla v šachtovém dně. Díky výkyvným hrdlům je možné změnit úhel napojení do šachty až o 7,5° všemi směry. Vzhledem k tomu, že dna jsou k dispozici pro úhly 0°, 30°, 60°a 90°, je možné nastavením výkyvných hrdel vytvořit jakýkoliv úhel průtočného dna.
Více informací naleznete zde: http://www.wavin.cz/cz/kanalizacni-sachty

8) Je možné kombinovat vnitřní odhlučněnou kanalizaci WAVIN SiTech se systémem vnitřní kanalizace HT?


Ano, Wavin SiTech je rozměrově i funkčně plně kompatibilní se systémem HT a je možné ho libovolně kombinovat bez použití jakýchkoliv přechodů. Třívrstvé potrubí Wavin HT je vyrobeno z vylepšené receptury polypropylenu s přídavkem minerálních plniv s velmi dobrými protihlukovými vlastnostmi.
Nabídka zahrnuje celou škálu průměrů a délek potrubí a její součástí je také rozsáhlý výrobní program tvarovek.
Více informací zde: http://www.wavin.cz/cz/sitech a zde: http://www.wavin.cz/cz/wavin-ht

7) Jak lze snížit hluk vznikající provozem vnitřní kanalizace?


Problém hluku vnitřní kanalizace lze vyřešit použitím kvalitního odhlučněného systému a výběrem správného kotevního systému. Mezi nejkvalitnější systémy pro realizaci odhlučněné kanalizace patří Wavin SiTech, představující novou generaci polypropylenového odhlučněného potrubí třívrstvé konstrukce. Jeho vnější vrstva se vyznačuje obzvláště vysokou odolností, díky speciálnímu materiálu střední vrstvy jsou spolehlivě zaručeny zvukově izolační vlastnosti a ochranu proti vysokým teplotám a nepříznivým hodnotám pH proudícího média zajišťuje vnitřní bílá vrstva.
Více informací naleznete zde: http://cz.wavin.com/web/reseni/odpadni-vody-1/wavin-sitech.htm

6) Jak dobře jsou čistitelné akumulační boxy pro zasakování a retenci dešťových vod?


Na tuzemském trhu se prezentuje více firem, které označují své akumulační boxy jako čistitelné. Čistitelné (revidovatelné) boxy, jsou takové systémy, jejichž konstrukce umožňuje čisticí a kamerové technice pohybovat se podzemním objektem v předem připravených revizních kanálech. Počet a velikost těchto kanálů může naznačovat kolik procent objemu je možné přes revizní kanály revidovat resp. proplachovat tlakovou kanalizační technikou. Poměrem mezi celkovým objemem boxů a objemem revizního kanálu zjistíme užitnou hodnotu akumulačního boxu.
Více informací naleznete například zde: http://www.wavin.cz/cz/wavin-q-bic

5) Lze zpracovat návrh velikosti vsakovacího zařízení bez geologického posudku s vyjádřením koeficientu vsaku kv?

Správný návrh lze zpracovat pouze na základě věrohodných výstupů z geologického posudku, který musí ještě před vyjádřením koeficientu vsaku vyhodnotit, zda řešená lokalita vůbec umožňuje zasakovat dešťové vody do horninového prostředí. Toto hodnocení přitom musí zohledňovat více pohledů, například úroveň hladiny podzemní vody nebo technicky, ale i finančně realizovatelnou hloubka uložení vsakovacího objektu. Od dobře provedeného geologického průzkumu se odvíjí správný návrh velikosti zasakovacího zařízení.
Výstupy geologického průzkumu jsou podrobněji popsány ve čtvrté kapitole normy „Geologický průzkum“ (ČSN 759010).

4) Máme navrhnout vnitřní dešťovou kanalizaci v objektu o celkové výšce 15 m. Jaký systém (potrubí) bychom měli správně použít, abychom splnili požadavky normy pro vnitřní kanalizace?


U vnitřních dešťových odpadních potrubí platí, že nesmí ani při přetlaku v důsledku ucpání dojít k rozpojení spojů. Jedním ze systémů, které takovou podmínku bezezbytku splňují, je systém Wavin HD PE, jehož vysoká spolehlivost je dána absolutní těsností svařovaných spojů. Wavin HD PE je univerzální systém pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační i podtlakové kanalizace v budovách.
Více informací naleznete zde: http://www.wavin.cz/cz/vnitrni-svarovana-gravitacni-kanalizace-wavin-hd-pe

3) V praxi se stále častěji setkávám s bezvýkopovými protlaky PE potrubí. Které potrubí použít?


Řízené horizontální vrtání HDD, jak se správně nazývají protlaky PE potrubí, vyžaduje potrubí, které odolá mechanickému namáhání. Dnes se tato PE potrubí vyrábí z materiálu PE 100 RC (resistant to crack). Někteří výrobci ještě pro jistotu opatří PE potrubí dodatečným opláštěním, ale to není pro daný účel vhodné, protože se u protlaků, a to nejen v nesoudržných zeminách, často stahuje a krabatí. Kvalitu potrubí z materiálu PE 100 RC, lze zajistit požadavkem na certifikaci PAS1075.
Více informací zde: http://www.wavin.cz

2) Stávající litinové potrubí je v pořádku, ale vykazuje netěsnosti v hrdlech. Co s tím?

Pokud je stávající litinové potrubí v pořádku, byla by škoda ho nevyužít a instalovat potrubí nové. Na trhu je řada technologií vložkování. Z hlediska statiky je ideální technologie Compact Pipe, která nainstaluje potrubí z materiálu PE 100 RC tak, že těsně přilne z vnitřní strany ke stávajícímu potrubí. Přitom je vložka samonosným potrubím, které dokáže fungovat i bez opory stávajícího potrubí.
Více informací naleznete například zde: http://www.wavin.cz/cz/compactpipe

/cz/bezvykopove-technologie

1) Jaký materiál bych měl použít pro sanaci starého potrubí? Kde najdu nějaký přehled?


Pro sanace starých potrubí existuje řada technologií. Trendem jsou ty bezvýkopové, které jsou přívětivé vůči životnímu prostředí a při kalkulaci všech vlivů jsou i ekonomicky výhodnější. Pro sanaci se nejčastěji používají PE potrubí z materiálu PE 100 RC. Pěkně zpracovaný přehled najdete na stránkách společnosti Wavin, která je výrobcem těchto potrubí a sanacemi se zabývá od samotného počátku.
Více například zde: http://www.wavin.cz/cz/bezvykopove-technologie