Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění

Datum: 10.10.2018 1:14  |  Autor: redakce

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění samostatně pro málo prostupné prostředí a pro prostupné prostředí.

Podle odstavce 2 a 3 v §24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, které předepisují nejmenší dovolené vzdálenosti studní individuálního zásobování (pitnou) vodou od místních zdrojů znečištění.

 1. Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
 2. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
  • žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
  • nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
  • chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
  • veřejné pozemní komunikace 12 m,
  • individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.
 3. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
  • žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
  • nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
  • chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
  • veřejné pozemní komunikace 30 m,
  • individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

Pozn.: Umístění studní určených k jiným účelům, než pro pitnou vodu platí stejné požadavky, ale vzdálenost může hydrogeolog se zohlněním konkrétného jiného účelu (požární účely, zavlažování..) v odůvodněných případech přiměřeně zkrátit.
Pokud umístění, konstrukce, anebo okolí studny neodpovídá požadavkům a přitom se voda používá k činnostem pro které je obvyklá voda pitná, pak je třeba intstalovat tabulku „NEPITNÁ VODA“.

 • Důležitá norma pro studny: ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody
  Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo rekonstruovaných jímacích objektů a jímacích zařízení prosté podzemní vody. Jímání podzemní vody se navrhuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu. Výsledky hydrogeologického průzkumu musí poskytovat komplexní geologický podklad pro zpracování projektu výstavby jímacího zařízení včetně případné technologie úpravy jímané podzemní vody a návrhu režimu využívání vodního zdroje, popř. vodního útvaru. Mají-li být průzkumné objekty provedené v rámci hydrogeologického průzkumu (např. vrty, šachtice, apod.) využity k následnému vybudování jímacího zařízení, je třeba při jejich hloubení a vystrojení postupovat v souladu s ustanoveními této normy.


 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Cenou za odsolování je přebytek solanky

20.2.2019 | Carolyn Fortuna, Clean Technica.com, překlad: Petra Šrubařová
Odsolování je jednou z cest, jak získat dostatek pitné vody v jinak suchých oblastech. Jeho hlavním negativem je nadbytek odpadní solanky.

Česká asociace hydrogeologů připomínkovala novelu vodního zákona

18.2.2019 | RNDr. Petr Čížek, Česká asociace hydrogeologů (ČAH), Vlastimil Růžička, redakce
Letité spory jsou často u studní, které provádějí na počkání bez stavebního povolení a bez účasti geologa mnozí vrtaři. Česká asociace hydrogeologů (ČAH) připomínkuje připravovanou novelu vodního zákona zaměřenou na boj proti suchu.

Aktuální jednání o státní podpoře opatření proti suchu

17.2.2019 | Ministerstvo životního prostředí
Pro boj se suchem je klíčová i adaptace na sucho a připravenost státu na krizové situace. Ministr životního prostředí proto svolal na 2. jednání odborníky z Národní koalice pro boj se suchem.

50 % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha

16.2.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Sněhová pokrývka postupně doplňuje nejenom přehrady, ale i stavy podzemních vod, přesto 21 % území ČR je stále postiženo půdním suchem a 50  % mělkých vrtů stále vykazuje stav silného až mimořádného sucha.

Oleje a tuky do kanalizace nepatří

9.2. 8:53   Oleje a tuky do kanalizace nepatří, zanášejí kanalizační stoky a mohou způsobit ucpání. Odkládejte je do sběrného dvora, separovaného odpadu nebo alespoň v PET lahvi do směsného odpadu. více >>>