Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění

Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění samostatně pro málo prostupné prostředí a pro prostupné prostředí.

Podle odstavce 2 a 3 v §24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, které předepisují nejmenší dovolené vzdálenosti studní individuálního zásobování (pitnou) vodou od místních zdrojů znečištění.

 1. Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
 2. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
  • žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
  • nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
  • chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
  • veřejné pozemní komunikace 12 m,
  • individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.
 3. Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
  • žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
  • nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
  • chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
  • veřejné pozemní komunikace 30 m,
  • individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

Pozn.: Umístění studní určených k jiným účelům, než pro pitnou vodu platí stejné požadavky, ale vzdálenost může hydrogeolog se zohlněním konkrétného jiného účelu (požární účely, zavlažování..) v odůvodněných případech přiměřeně zkrátit.
Pokud umístění, konstrukce, anebo okolí studny neodpovídá požadavkům a přitom se voda používá k činnostem pro které je obvyklá voda pitná, pak je třeba intstalovat tabulku „NEPITNÁ VODA“.

 • Důležitá norma pro studny: ČSN 75 5115 Jímání podzemní vody
  Tato norma platí pro navrhování, výstavbu a provoz nových nebo rekonstruovaných jímacích objektů a jímacích zařízení prosté podzemní vody. Jímání podzemní vody se navrhuje na základě výsledků hydrogeologického průzkumu. Výsledky hydrogeologického průzkumu musí poskytovat komplexní geologický podklad pro zpracování projektu výstavby jímacího zařízení včetně případné technologie úpravy jímané podzemní vody a návrhu režimu využívání vodního zdroje, popř. vodního útvaru. Mají-li být průzkumné objekty provedené v rámci hydrogeologického průzkumu (např. vrty, šachtice, apod.) využity k následnému vybudování jímacího zařízení, je třeba při jejich hloubení a vystrojení postupovat v souladu s ustanoveními této normy.