Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výpočet potřeby teplé vody dle ČSN 15 316-3-1

V článku je uveden formulář pro výpočet potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3-1, 2, 3.

Výpočet reaguje na článek Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody, který stručně popisoval metodu výpočtu potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu podle ČSN EN 15316-3-1, 2, 3.

Následující tabulky umožní výpočet v prostředí excellu.Výpočet potřeby teplé vody_locked-1.xlsx

Proč podle evropské normy?
Potřebu teplé vody a tepla pro její přípravu je třeba stanovit v souvislosti s energetickým hodnocením budovy.
V České republice chybí národní předpis, ve kterém by byly uvedeny specifické potřeby teplé vody a evropské normy týkající se metod výpočtu energetických požadavků na přípravu a rozvod teplé vody nebyly přeloženy. Hodnoty denní potřeby uvedené v TNI 73 0302 slouží pro hodnocení solárních tepelných soustav a údaje z ČSN 06 0320 nelze pro energetické hodnocení použít, protože hodnoty potřeby teplé vody jsou v této normě vysoké a slouží pro návrh ohřívače vody.


KOMENTÁŘ RECENZENTA ING.MIROSLAVA URBANA, PH.D.:

Principielně je výpočet v pořádku, tak jak uvádí ČSN EN 15316. K samostatnému výpočtu bych měl několik poznámek. Ty se týkají spíše vyjádření tzv. teploty teplé vody uvnitř rozvodu, pokud chladne…

U výpočtu tepelné ztráty v rozvodu je v tabulce uvažováno, že celý objem vody v potrubí se musí dostat na teplotu okolí – tímto teplotním gradientem je vyjádřena tepelná ztráta v distribuci. Pochopitelně toto v časovém úseku jednoho dne, ke kterému je výpočet vztažen, nikdy nenastane – pokud je potrubí dobře izolováno a voda je odpouštěna. Viz výpočet v buňce K63.

Výpočet je vhodné v tomto případě upravit tak, aby teplotní gradient odpovídal teoreticky vzniklé situaci. V německé normě lze najít, že pro rozvody teplé vody bez cirkulace se uvažuje průměrná teplota teplé vody θW,dis,avg jako: θW,dis,avg, = 23.Uexp(-0,2)

V normě ČSN EN 15 316–3-2 je řečeno, že pokud se neupravuje na národní úrovni jinak, uvažuje se výpočtově hodnota 32 °C.

V případě, že je potrubí cirkulační, uvažuje se teplota, jaká je ve zdroji přípravy teplé vody. V případě, že cirkulační čerpadlo není neustále v provozu, jako je tomu v exelovské tabulce (z pohledu předpisů – nepřípustné), pak je třeba opět uvažovat s problémem , který popisuji výše, resp. přizpůsobit gradient teploty vody v rozvodech ((θW,dis,avg,i - θamb,i) – viz rovnice v buňce A80) stavu, který skutečně teoreticky nastane. Určitě nenastane stav u zaizolovaného potrubí, aby teplota vody během 5 hodin dosáhla teploty okolí 20°C. Tento problém lze principielně popsat pomocí přestupu tepla v čase, za předpokladu že je nějaký objem vody a teplosměnná plocha s daným tepelným odporem.

Takto stručný komentář, bohužel na tuto skutečnost ani norma příliš nepamatuje.

English Synopsis

The article gives the calculation of hot water and heat for hot water according to ČSN EN 15316-3-1, 2, 3.

 
 
Reklama