Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Rozvod vody měděným potrubím

Měděné trubky, určené pro rozvody pitné vody
Vnitřní rozvody pitné vody v budovách lze provádět pouze měděným potrubím, vyrobeným podle ČSN EN 1057. Trubky musejí mít minimální obsah 99,9 % Cu+Ag a jsou vyrobeny z tzv. fosfordezoxidované mědi (třída Cu-DHP, nebo CW024A), která je více odolná proti korozi. Přítomnost fosforu zároveň napomáhá lepší svařitelnosti a lepšímu pájení trubek (0,015% ≤ P ≤ 0,040 %). Tyto trubky jsou zároveň použitelné pro celou oblast TZB, tedy také pro rozvody teplé vody, vytápění, plynu, nafty a olejů.

Tak, jak jsou na náš trh tyto trubky až dosud dodávány, mají na svém povrchu (na každém 0,5 m délky) nesmazatelným způsobem uvedeno toto označení:
 • vyrábějící stát
 • vyrábějící firma
 • číslo normy, podle které byla trubka vyrobena
 • název trubky (např. SANCO, SUPERSAN atd.)
 • její rozměry (např.18x1)
 • znak záruky   
Pro měděné trubky platí, že jejich dimenze je udávána jako vnější rozměr trubky x tloušťka stěny.

Norma ČSN EN ukládá jako závazné toto označení:
Trubky od 10 mm do a včetně 54 mm průměru musí být průběžně značeny po jejich délce ve vzdálenostech ne větších než 600 mm nejméně těmito údaji:

 • číslo normy (ČSN EN 1057)
 • jmenovité rozměry příčného průřezu (vnější průměr x tloušťka stěny)
 • identifikace stavu materiálu (např. R 250)
 • identifikační značka výrobce
 • datum výroby: (rok a čtvrtletí, nebo rok a měsíc)
(Trubky o průměru od 6 mm, ale menším než 10 mm, nebo větším než 54 mm musí být nejméně obdobně čitelně označeny na obou koncích.)

Na normu ČSN EN navazuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001
a to v § 5 odst. (1) a odst. (2), kde podobným způsobem ukládá závazný způsob značení výrobků, určených pro styk s pitnou vodou.

Rozvod pitné vody měděnými trubkami
U rozvodu, provedeného měděnými trubkami je předpokládána jeho velmi dlouhá životnost. K jejímu zachování jsou požadavky na pitnou vodu stanoveny takto: Pitná voda má mít stabilní pH v rozmezí 6,5 - 9,5 a nemá být jinak agresivní (má splňovat hodnotu kyselinové neutralizační kapacity KNK8,2 ≤ 1,0 mmol/l, a obsah CO2 ≤ 44 mg/l) viz vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 37/2001 Sb., § 9, a dále vyhláška MZ č. 376/2000 Sb.

Ve vodárenských sítích je maximální snaha tyto požadavky dodržovat (viz. přehled průměrných hodnot pH v krajských městech), ale u lokálních zdrojů pitné vody (studny) je vhodné, nechat si změřit hodnotu pH a obsah CO2. Je pochopitelné, že s životností a spolehlivým provozem úzce souvisí i správný návrh (výpočet) a rovněž i odborná montáž celého rozvodu.


Parametry pitné vody v krajských městech ČR
(rok 2001)

Karlovy Vary pH: 7,01 až 7,57, průměrná hodnota 7,28
KNK4,5: průměrná hodnota 0,86 mmol/l, min. 0,61 mmol/l, max. 1,26 mmol/l
TOC (celkový organický uhlík): průměrná hodnota 3,33 mg/l, minimum 2,69 mg/l, max. 3,94 mg/l
Zlín pH: 7,1 až 7,9
KNK4,5: 2,2 až 2,5 mmol/l
TOC: 2,45 až 3,00 mg/l
Brno pH 7,06 až 7,75, arit. průměr 7,5
České Budějovice pH 7,3 až 8,9, průměr 8,42
Praha pH 7,05 až 7,84, průměr 7,44
Jihlava pH 7,25 až 8,26, průměr 7,79
Králův Hradec pH 7 až 7,41, průměr 7,2
Liberec pH 7,24 až 7,64, průměr 7,38
Olomouc pH 6,62 až 7,72, průměr 7,33
Ostrava pH 6,09 až 8,4, průměr 7,68
Pardubice pH 6,6 až 8, průměr 7,49
Plzeň pH 7,2 až 8,2, průměr 7,82
Ústí nad Labem pH 7,0 až 7,6, průměr 7,33

V současné době platí pro výpočet vnitřního vodovodu norma ČSN 73 6655, "Výpočet vnútorných vodovodov" schválená 16.11.1985. Tato norma obsahuje pouze výpočet vodovodu provedeného ocelovým, nebo plastovým potrubím. Započalo se s přípravou normy nové, ale podle údajů ze dne 19.6.2002 byly tyto práce zastaveny. V této situaci je možné využít materiálů HCPC, které obsahují údaje, umožňující výpočet na úrovni EN a DIN.

Jsou to tyto publikace:
a) Příručka pro projektování systémů z měděných trubek v technických zařízeních budov I. část.
b) Odborná instalace měděných potrubí.

Odborná montáž předpokládá, že bude správným způsobem proveden rozvod potrubí a že všechny spoje, nerozebíratelné i rozebíratelné budou provedeny opravdu profesionálně. Protože rozvody měděným potrubím pokrývají celý rozsah rozvodů používaných v TZB, je zapotřebí, aby pracovníci, kteří budou tyto rozvody provádět, prošli odborným školením a to v tomto rozsahu:

 1. Kurzem ve svářečské škole, kde získají oprávnění D -L 6 pro pájení naměkko anebo vykonají zkoušku pro tvrdé pájení dle ČSN EN 13133 a ČSN EN 13134 - legislativně závazné.1)
 2. Montážním kurzem pořádaným HCPC (nebo výrobcem měděných komponentů), kde získají "Osvědčení" o tom, že pracovník absolvoval kurz montáže měděných potrubí - legislativně nezávazné, ale nutné.
 3. Kurzem pro lisované spoje, pokud budou tyto spoje použity - zde zatím není rozhodnuto o typu kurzů z hlediska legislativní závaznosti.
Jak bylo uvedeno, při montáži se používají spoje nerozebíratelné a rozebíratelné. Způsob jejich použití a provedení je buď doporučený, anebo legislativně závazný - viz literatura HCPC, např.: Aplikace měděných trubek při instalaci vytápění a zásobování vodou", anebo TD G 700 01 (Technické doporučení GAS s r.o.). Pro rozvody pitné vody je až do průměru trubky 28 mm stanoveno pájení pouze naměkko, pro průměry nad 28 mm je možno použít pájení naměkko i natvrdo.

1) K tvrdému pájení mědi dosud opravňovalo obsolvování kurzu D-L6 (základní kurz) anebo absolvování kurzu B-L6 (úřední zkouška). V obou kurzech se zároveň probíralo pájení naměkko.

Závěr
Při hodnocení vnitřních rozvodů vody, prováděných měděným potrubím vychází naprosto jednoznačně, že jde o moderní, úspěšnou technologii, která přináší investorovi konečné úspory a spokojenost svojí velmi dlouhou životností a provozní splehlivostí. Je ale zapotřebí, aby právě z hlediska předpokládané dlouhé životnosti byla montáž měděného potrubí provedena odborně vyškolenými pracovníky, kteří při montáži dodrží všechny důležité montážní zásady. Dlouhá životnost měděného rozvodu pro pitnou vodu předpokládá rovněž, že do vodovodu bude přivedena pitná voda o hodnotě pH 6,5 až 9,5 s obsahem CO2 ≤ 44 mg/l. Vodárny tento požadavek kryjí se snahou přiblížit se co nejvíce optimální kvalitě pitné vody. Jiná je ale situace u lokálních zdrojů pitné vody (studny). Zde je zapotřebí být důslední a bez zjištění hodnot pH a CO2 rozvod klasickými měděnými trubkami neprovádět. Pokud se pak prokáže, že voda má pro měděný povrch trubky nevhodnou hodnotu pH, je možno použít měděné potrubí s pocínovaným vnitřním povrchem. Takové potrubí je u nás již také nabízeno.

Legislativní úprava v současné době zaručuje, že měděné trubky, vyráběné podle ČSN EN 1057 jsou testovány a vykazují při správném provozu naprostou zdravotní nezávadnost. Měď lze hodnotit jako esenciální, čili životně důležitý prvek pro zachování řady funkcí organizmu rostlin, zvířat a lidí. Měď je potřebná pro růst dětského organizmu, pro zajištění imunitních mechanizmů, dále pro vyzrávání pojivové tkáně (pevnost kostí), dozrávání bílých a červených krvinek, transport železa, metabolismus glukózy a cholesterolu, činnost srdečního svalu a vývoj centrálního nervového systému. Na druhé straně, při příliš vysokém příjmu mědi by se mohly projevit nepříznivé účinky tohoto prvku, což ale platí o všech stopových prvcích, důležitých pro lidské zdraví. Proto je v ČR normou povolen obsah mědi v pitné vodě 1,0 mg/l, přičemž EN je 2,0 mg/l.

Po zahájení provozu nového vodovodu, provedeného měděnými trubkami lze očekávat, že se obsah mědi v pitné vodě přiblíží k horní hranici povolené normou. V průběhu provozu se pak ale začne snižovat (tak, jak se na vnitřní stěně trubky vytváří ochranná vrstvička zásaditého uhličitanu měďnatého), až se nakonec ustálí zhruba na hodnotě Cu = 0,1 mg/l (a spíše na hodnotě ještě nižší).

Měděné trubky pro pitnou vodu, vyráběné dle ČSN EN 1057 mají při malé tloušťce stěny vysokou pevnost a velmi kvalitní vnitřní povrch. Jsou také snadno zpracovatelné a tyto jejich vlastnosti umožňují provést vnitřní rozvod v budově nejenom provozně naprosto spolehlivě, ale také i esteticky. Je to další vítanou vlastností při řešení vnitřního interiéru budov.


Kontakt:
Ing. Mojmír Kelča, partner HCPC
Copper Courses
Jírovcova 16, 623 00 Brno

tel./fax: 547 382 984
mobil: 604 415 788
e-mail: mojmir.kelca@worldonline.cz
www.hcpcinfo.org

 
 
Reklama