Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová norma pro PE potrubí pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě

Nová norma ČSN EN 12201 část 1, 2, 3 a 5 „Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)“ vyjde v prvním čtvrtletí 2012.

Tato nová systémová norma ve svých jednotlivých částech specifikuje požadavky pro polyethylenové tlakové potrubní systémy používané nejen pro rozvody vody, ale nově i pro kanalizace. Uvádí rozměry trubek a tvarovek a ventilů, jejich zkoušení, materiálové vlastnosti a vhodnost použití systému.

V současné době se připravuje vydání následujících čtyř částí ČSN EN 12201: Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)

  • Část 1: Všeobecně
  • Část 2: Trubky
  • Část 3: Tvarovky
  • Část 5: Vhodnost použití systému

Poznámka: Část 4: Ventily je v rámci evropské normalizace nyní ještě stále ve stádiu přípravy jako FprEN - etapa formálního hlasování. Její vydání jako EN a následné zavedení do ČSN EN se předpokládá v průběhu příštího roku.

Části 1, 2, 3 a 5 ČSN EN 12201 by měly být vydány nejpozději do března 2012. Vzhledem k tomu, že ČSN přejímají příslušné části nově revidované evropské normy EN 12201:2011, ve které byly sloučeny požadavky dvou norem (EN 12201:2003 a 13244:2004), budou také nově vydané ČSN EN 12201 nahrazovat příslušné části stávající ČSN EN 12201 pro rozvody vody z PE a také ČSN EN 13244 pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě z PE. Z toho důvodu byl ve všech částech rozšířen předmět normy.

Další změny v jednotlivých částech jsou následující:

Změny v části 1: Všeobecně
Byly aktualizovány a doplněny odkazy na citované normy, upraveny definice a zkratky. V tabulkách 1 a 2 byly aktualizovány metody zkoušení a byly nahrazeny odkazy na platné normy a byly upraveny některé podmínky pro zkoušení – např. u hydrostatické pevnosti a odolnosti pomalému šíření trhliny. Byl zdůrazněn požadavek na stanovení odolnosti pomalému růstu trhlin podle EN ISO 13479 a zahrnuto hodnocení disperze pigmentů a sazí podle ISO 18553. Nově zařazeno zkoušení soudržnosti elektrosvařovaného spoje podle ISO 13954.

Změny v části 2: Trubky


PE potrubí, foto Pipe life

Při revizi byla upravena tabulka 1 a 2 pro vnější průměr a tloušťky stěn tak, že rozměrové řady byly rozšířeny o jmenovitý rozměr DN/OD 1800, 2000, 2250 a 2500, v tabulce 2 byl vypuštěn SDR 17,6 a typ PE 63. Byly aktualizovány a doplněny odkazy na citované normy. Do předmětu normy byly vloženy další dva typy trubek:
• trubky z PE s koextrudovanými vrstvami na jedné nebo obou stranách a/nebo uvnitř trubky podle specifikace v příloze B, kde všechny vrstvy mají stejnou minimální požadovanou pevnost , MRS;
• trubky z PE s ochranným pláštěm z termoplastu, které mají na vnější straně trubky přiléhající odstranitelnou vrstvu z termoplastu („trubka s ochranným pláštěm“), podle přílohy C.
Při značení trubek musí být oproti staré verzi norem nově doplněn účel použití podle CEN/TR 15438, např. W, P nebo W/P.

Změny v části 3: Tvarovky
Tabulka 1 a 3 byla rozšířena o jmenovitý rozměř dn= 710 a dn= 800, byly aktualizovány odkazy na platné zkušební metody a v tabulce 5 byly upraveny podmínky pro zkoušení hydrostatické pevnosti. Byla nově doplněna tabulka 6 obsahující funkční požadavky krátkodobé odolnosti vnitřnímu přetlaku. Dále byla v revidované normě doplněna příloha B uvádějící požadavky na dílensky vyrobené tvarovky, příloha D uvádějící metodu zkoušení krátkodobým přetlakem a příloha E pro tahové zkoušky sestav tvarovka/trubka. Při značení tvarovek musí být oproti staré verzi normy uvedeno PN a účel použití podle CEN/TR 15438, např. W, P nebo W/P.

Změny v části 5:
V revidované normě byly vypuštěny definice a zařazeny do části 1. Text normy aktualizován na základě změn v citovaných normách a definicích. U požadavků na vhodnost použití doplněn text s přihlédnutím pro použití trubek s koextrudovanou vrstvou a trubkou s ochranným pláštěm. Byl vypuštěn typ PE 63.

 
 
Reklama