Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Čo pre projektantov prinesie STN/ČSN EN 806-4?

Účelem normy je specifikace požadavků a doporučení pro montáž vodovodů v budovách a jejich blízkosti. Týká se nových instalací i oprav. Popisuje např. připojení ohřívačů vody a nádrží, vedení potrubí a pravidla uvedení vodovodů do provozu, ČSN EN 806-4 vyvolá změnu dosud platných norem.

ÚVOD

V minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku rozvodov vody pomerne vyčerpávajúco. Spoločná európska legislatíva v oblasti vodovodov v budovách prináša EN 806: Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Vodovod v budove pre rozvod pitnej vody. Jednou z balíka základných noriem EN 806 je i jej časť 4: Inštalácia. Keďže táto je už v záverečnej fáze preberania, môžeme využiť poslednú možnosť zasiahnuť odbornými pripomienkami do jej finálnej podoby.

1. Obsah normy

Materiál je pomerne obsiahly, má celkovo 53 strán, z toho 26 tvoria prílohy. Účelom normy je špecifikácia požiadaviek a doporučení pre montáž vodovodov v budovách a v ich blízkosti. Týka sa nových inštalácií, ako aj realizácie zmien a opráv. Obecne sa konštatuje, že montáž sa má vykonať tak, aby bolo zaistené dlhodobé bezpečné a ekonomické použitie inštalácie v súlade s trvalou udržateľnosťou prostredia.

2. Práca na stavenisku

Táto časť normy sa venuje požiadavkám a doporučeniam pri manipulácii s materiálom, ohýbaní rúr a spájaní potrubí. Dôraz sa kladie sa súlad s normami výrobku, EAS a pokynmi výrobcu. Prehľadne v tabuľkách sú popísané metódy spájania klasických kovových potrubí, potrubí z plastov a viacvrstvových potrubí.

Prínosom tejto časti je popis špeciálnych typov pripojení:

 • Pripojenie zásobníkových a prietokových ohrievačov vody (nesmú byť pripojené priamo na plastový rozvod, keď bezpečnostné zariadenie neumožňuje krátkodobú teplotu vyššiu ako 95 °C a tlak vody vyšší ako max. návrhový tlak;
 • Pripojenie potrubia k nádržiam (otvory nerobiť pomocou plameňa, dať prednosť napojeniu zospodu pred napojením zboku, pozornosť venovať uloženiu nádrže a voľbe materiálu potrubia pre rôzne typy nádrží - napr. medené potrubie sa nedoporučuje pre pripojenie ku nádrži z pozinkovanej ocele, pri termoplastových cisternách vylúčiť ich prevrátenie);

2.1 Podzemné potrubie (v súlade s EN 805, pri kontaminovanej zemine je nutné použiť nepriepustné potrubie, pri vstupe do budovy ho chrániť pred zamrznutím, uložiť do chráničky, utesniť a zabezpečiť jeho prístupnosť).

2.2 Potrubie v budove

Podrobne sú popísané nasledovné doporučenia:

 • Umožnenie tepelnej rozťažnosti a prevencia pred hlukom (expanzné slučky, zmeny smeru, expanzné spoje);
 • Upevňovanie potrubí (vzdialenosti podpier, uchytenie medených, pozinkovaných a nehrzavejúcich oceľových potrubí - napr. nepoužívať medené svorky pre uchytenie oceľových potrubí, výpočet kompenzácie pre rôzne typy a doporučené vzdialenosti podpier potrubí je podrobne dokumentované v prílohách B a C);
 • Zakryté potrubia (iba kde je k nim možný prístup, plasty viesť v ochranných rúrkach/ kanáloch/izolované, chráničky v podlahách musia prečnievať od upravenej podlahy 30 mm, aby sa predišlo vstupu kvapaliny. Potrubia bez ochrany je potrebné dať do dostatočnej hĺbky a uvažovať s tepelnou rozťažnosťou. Potrubia visiace alebo voľne ohnuté upevniť na koncoch (príklad je na Obr. 1).


Obr. 1: Potrubia zavesené alebo voľne ohnuté: a) jednotlivé napojenia,
b) jednoduché distribučné rozvody, c) okružné distribučné potrubia

 • Potrubie prechádzajúce cez nosníky (cez nosníky sa nesmie sekať ani vŕtať, aby nebola ohrozená celistvosť konštrukcie, potrubie precházajúce cez takéto otvory nesmie byť pod vonkajším tlakom, musí byť voľné a pri prechode cez steny a podlahy uložené v chráničke);
 • Prechody požiarnymi stenami a podlahami (nesmú nepriaznivo ovplyvňovať ich celistvosť, musia zastavovať požiar a zabraňovať dymu podľa národných požiadaviek);
 • Odvodňovanie a prevencia zavzdušneniu (potrubia viesť tak, aby sa predišlo vytváraniu vzduchových vankúšov - na najnižšom mieste vypúšťacie ventily; tam, kde je možnosť zamrznutia, potrubie sa musí dať odvodniť a chrániť, napr. el. káblom);
 • Umiestnenie potrubí (pri vedení nad sebou potrubie s teplou vodou umiestniť nad potrubie so studenou vodou);
 • Ventily a výtoky (schválené a certifikované podľa EN 200, EN 816, EN 1111 a chránené proti spätnému prúdeniu a nasávaniu podľa EN 1717. Umiestnenie výtokov a potrubí tak, aby sa vylúčila stagnácia - prevencia vzniku legionelózy);
 • Identifikácia a zaznamenávanie umiestnenia potrubí (potrubia a armatúry okrem rodinných domov musia byť označené pre obsluhu, doporučujú sa štítky s označením príslušnej EN, označenia potrubí nad zemou - esteticky, odlíšiť potrubie pitnej vody, pri inštalácii robiť záznam na trvanlivý materiál upevnený na inštaláciu; každý ventil pod zemou vybaviť identifikačným štítkom, prípadne schémou).

3. Rozdielne materiály

Použitie odlišných materiálov v súlade s technickými pravidlami. Napr. je možné kombinovať medené potrubia s nehrdzavejúcou oceľou. Kombinácia potrubí a spojov z rozdielnych materiálov môže zapríčiniť koróziu, je potrebné dodržiavať tzv. pravidlo smeru toku.

4. Uvedenie do prevádzky

Tejto problematike je v predkladanej norme venovaná veľmi veľká pozornosť.

4.1 Plnenie a skúšanie hydrostatickým tlakom

Skúša sa pod tlakom pitnou vodou, kde dovoľujú národné predpisy, aj vzduchom alebo inertným plynom. Prístroje majú mať presnosť 0,02 MPa a inštalujú sa na najnižšom mieste systému. Tlakomer má mať rozsah 0 - 1,6 MPa.

4.2 Oceľové potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele a medi

Pri skúške tesnosti, ukončené potrubné rozvody sa majú odvzdušniť a pomaly naplniť vodou pod tlakom 1,1-násobku max. návrhového tlaku (MDP). Pri značných rozdieloch (> 10 K) medzi teplotou okolia a teplotou vody ponechať 30 minút na vyrovnanie teploty. Tlak udržať min. 10 minút, nesmie byť zaznamenaný pokles tlaku alebo vizuálny únik.

4.3 Plastové potrubia

Plastové potrubia sa pod tlakom určitý čas rozťahujú, čo ovplyvňuje výsledok skúšky - pri rozdiele teplôt viac ako 25° C sa používa koeficient (fT) podľa použitého materiálu.

Skúšobný pretlak sa ráta:

kde

TP - skúšobný tlak;
MDP - maximálny návrhový tlak;
fT - koeficient odľahčenia teploty pre elastický potrubný materiál.

Nasledujú podrobne rozpísané jednotlivé skúšobné metódy pre rôzne plastové materiály.

4.4 Preplachovanie potrubia

Nasleduje okamžite po montáži a skúške, osobitne pre potrubie teplej a studenej vody pomocou pitnej vody. Mechanické častice vo vode môžu poškodiť inštaláciu, ako prevencia sa doporučuje mechanický filter v súlade s EN 13443-1 (na častice ≥ 150 μm). Kde sa systém nebude hneď používať, má sa v pravidelných intervaloch preplachovať (do 7 dní).

Nutné je uvoľniť výtoky (perlátory, sprchové hlavice). Všetky obslužné ventily úplne otvoriť. Min rýchlosť 2 m/s, zhora nadol, od najvzdialenejšieho stúpacieho potrubia. Voda v systéme sa má vymeniť aspoň 20x.

Alternatívou je použitie zmesi voda/vzduch. Min rýchlosť 0,5 m/s, určité množstvo výtokov sa musí otvoriť na interval 5 s, zavrieť na 2s, potrebný je kompresor (obr. 2).


Obr. 2: Zariadenie pre preplachovanie potrubia zmesou vody
a vzduchu: 1- stlačený vzduch, 2- zmes vzduch/voda, 3- voda

4.5 Dezinfekcia potrubí a nádrží

Pre rodinné domy a malé zmeny v inštaláciách postačuje prepláchnutie. Inde po prepláchnutí nasleduje dezinfekcia vykonávaná zodpovednou osobou. Je potrebné úplné oddelenie od prípojky vody. Ak pri dezinfekcii bola použitá voda, je ju možné odviesť do kanalizácie iba po predchádzajúcom súhlase. Výber dezinfektantu závisí na miestnych alebo národných predpisoch a zvyklostiach. Všetky neutralizačné a dezinfekčné činidlá musia byť v súlade s národnými predpisom a normami EÚ. Systém sa plní roztokom dezinfektantu na kontaktný čas určený výrobcom. Následne musí byť systém prepláchnutý vodou.

5. Prílohy

5.1 Príloha A (normatívna) - Špecifikácia materiálov potrubných systémov, postupov spájania a montáže potrubí pre rôzne typy materiálov

Nasleduje podrobný popis nasledovných používaných materiálov potrubí a ich spojov, odolnosti voči korózii, povrchovej úprave:

 • Tvárna liatina
 • Nehrdzavejúca oceľ
 • Pozinkovaná oceľ
 • Medené potrubie
 • Plastové potrubie

Obecne sa konštatuje, že všetky metódy sa musia realizovať v súlade s pokynmi výrobcu alebo miestnymi predpismi.

5.2 Príloha B (informatívna) - výpočet a kompenzácia tepelnej rozťažnosti potrubí

V prílohe je obecný popis rozťažnosti a umiestňovania bodov ukotvenia. Montáž a výpočet tzv. pružných ramien, slučiek, podpier a vodiacich držiakov s obrázkami a tabuľkami.

Napr. pri umiestnení kotiev pre PE-X, PB, PP a PP max dovolená vzdialenosť medzi ukotvením má byť menej alebo rovná 6 m.


Obr. 3: Umiestnenie kotevných miest vo vetvách

5.3 Príloha C (informatívna) - doporučené maximálne vzdialenosti pevných bodov pre kovové potrubia

Uvedená je tabuľka s maximálnymi vzdialenosti horizontálnych, resp. vertikálnych potrubí rôznych kovových potrubí podľa ich dimenzie.

6. Záver

Po preštudovaní návrhu normy EN 806-4 je možné konštatovať, že je to vhodný podklad pre spoluprácu montážnych firiem s projektantom ZTI. Vyplýva to z detailne uvádzaných spôsobov montáže pri realizácii vodovodov vnútri a v okolí budov. Projektantovi samotnému však väčšina z uvádzaných charakteristík jednotlivých materiálov a technológií spojov vodovodu je jasných.

Za prínosné okrem článku 2 o spôsoboch pripojenia sa dajú považovať state a podrobné prílohy o riešení dilatácií a uložení, ktoré sa majú dôsledne riešiť už vo fáze návrhu.

Literatúra

1 prEN 806-4 Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption. Part IV. Installation. Brusel, január 2009.
2 STN 73 6660 Vnútorné vodovody

 
 
Reklama