Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Některé vodovodní baterie nejsou správně označeny

Kontrolní projekt České obchodní inspekce byl zaměřen na povinné značení vodovodních baterií u distributorů těchto výrobků, a to na základě důvodných stížností některých spotřebitelů na jejich nízkou kvalitu. Výsledky plošné kontroly distributorů vodovodních baterií prokázaly, že stížnosti spotřebitelů na tyto výrobky jsou do značné míry oprávněné.

V průběhu kontrol inspektoři zjistili, že dovozci a distributoři neznají požadavky právních předpisů pro uvádění stanovených stavebních výrobků-vodovodních baterií na trh. „Ke spotřebitelům se tak mohou dostat výrobky, které nesplňují základní požadavky na stavby. Některé kohoutkové a pákové vodovodní baterie byly neoprávněně označeny CE, nebyly rovněž dostatečně značeny v souladu s technickými normami, přestože se k nim výrobce nebo dovozce přihlásil. Přímo na výrobcích například chybělo čitelné označení výrobce nebo dodavatele, a také označení teplé a studené vody. Nedostatky byly zjištěny téměř ve čtvrtině kontrol, což považuji za dostatečný důvod pro jejich pokračování, a to jak vodovodních baterií, tak i dalších stavebních výrobků,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Kontrolní akce probíhala ve dvou etapách: v období od 1. 4. do 30. 6. 2014 u distributorů a následně, od 16. 7. do 30. 9. 2014, u českých výrobců, případně dovozců vodovodních baterií. Cílem kontrol bylo ověřit, zda jsou při uvádění stanovených stavebních výrobků na trh splněny všechny povinnosti stanovené zákonem o technických požadavcích na výrobky (zák. č. 22/1997 Sb.), i příslušného nařízení vlády (NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky). Předmětem kontroly byly vodovodní kohoutkové baterie a pákové baterie. Kontrola byla souběžně zaměřena na plnění povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), tj. na vybavení baterií návodem k použití a údržbě, včetně připojení montážního návodu k výrobku, a to v českém jazyce. Většina kontrolovaných výrobků tyto informační povinnosti splňovala.

Na kontrolní akci se podílely všechny inspektoráty ČOI a druhou etapu zajišťovalo oddělení technické kontroly. Důvodem k zahájení celoplošné kontroly byla podání spotřebitelů na nekvalitní vodovodní baterie, jejichž oprávněnost byla prokázána následným šetřením. Např. v jednom případě bylo prokázáno u pákové směšovací vodovodní baterie s ruční sprchou, odebrané na základě podnětu spotřebitele, že baterie nebyla zabezpečena proti zpětnému nasátí vody (vybavení zpětnou armaturou chybělo). V dalším případě bylo zjištěno, že směšovací vodovodní baterie má opačný směr otáčení jednoho kohoutkového uzávěru. Ventil pro horkou vodu se uzavíral doleva namísto doprava, zatímco ventil pro studenou vodu fungoval správně (tj. doprava se uzavíral – doleva otvíral). V tomto případě hrozilo nebezpeční, že se uživatel opaří. Nedostatky byly zjištěny při 19 z 83 kontrol provedených u distributorů.

Uvedení vodovodních baterií na trh se v České republice řídí zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. Povinné značení shody není stanoveno, výrobek uvedený na trh podle nařízení vlády 163/2002 Sb. nesmí být označen označením CE. Výrobek může nést označení českou značkou shody CCZ (dle § 13 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb.). Označení CCZ je dobrovolné a vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Nedostatky v značení shody

Neoprávněné označení shody CE inspektoři zjistili u 5 typů vodovodních baterií. Jednalo se o výrobky dvou dovozců, u nichž následně probíhalo došetření.

Nedostatky dalšího povinného značení výrobků

Na kontrolované výrobky se vztahují určené normy k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a to ČSN EN 200 pro kohoutkové vodovodní baterie a ČSN EN 817 pro pákové vodovodní baterie. Dle těchto norem mají být výrobky označeny jménem nebo značkou výrobce nebo dodavatele na tělese nebo na rukojeti, a také akustickou skupinou a třídou průtoku na tělese.
Na výtokových armaturách mají být výrobky označeny slovem, písmenem nebo modrou barvou pro studenou vodu a slovem, písmenem nebo červenou barvou pro teplou vodu (případně jiným vhodným způsobem). Norma rovněž stanoví umístění ovládacích prvků při horizontálním nebo vertikálním uspořádání baterie.

Inspektoři kontrolovali, zda výrobce nebo dovozce, uvádějící výrobek na trh EU mimo ČR, postupoval podle výše uvedených norem v případech, kdy se přihlásil k jejich plnění, tj. uvedl na obalu výrobku nebo v průvodní dokumentaci odkaz na tyto normy.

U 10 typů vodovodních baterií, distribuovaných dvěma obchodními řetězci, bylo zjištěno pochybení značení podle určených norem. Přímo na bateriích chyběl trvalý a čitelný název výrobce nebo dodavatele a označení teplé a studené vody. U  dalších nedostatečně označených 8 typů výrobků nebyly v dokumentaci nalezeny odkazy na normy. V těchto případech inspektoři oddělení technické kontroly ČOI následně ověřovali, jak byly výrobky uvedeny na trh EU.

Uložená opatření a sankce

Opatření a sankce se týkaly zejména chybějícího povinného značení výrobků dle určených norem, zejména chybějících údajů o výrobci nebo dodavateli na výrobku, chybného značení teplé a studené vody na výrobku a také nedostatků v průvodní dokumentaci (chybějící návody k montáži, použití a údržbě v českém jazyce). Správní řízení jsou vedena v případech neoprávněného označení výrobku CE a rovněž v případě neposouzení shody stanoveného výrobku.

Závěr

Vodovodní baterie jsou výrobky, které nespadají do harmonizované sféry, avšak vztahují se na ně základní požadavky dané nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v návaznosti na stavební technické osvědčení. Tímto osvědčením autorizovaná osoba vymezuje technické vlastnosti výrobku ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit, včetně požadavků příslušných určených norem. Nesplňuje-li stavební výrobek tyto požadavky, nemůže plnit svoji úlohu ve stavbě a nelze jej k trvalému zabudování do stavby použít.

Výsledky plošné kontroly distributorů vodovodních baterií prokázaly, že stížnosti spotřebitelů na tyto výrobky jsou do značné míry oprávněné. Výrobky nebyly dostatečně značeny podle příslušných norem, přestože se výrobce nebo dovozce ke splnění jejich kritérií přihlásil. Z kontrol také vyplynulo, že distributoři ve většině případů nejsou seznámeni se zákonnými požadavky, které jsou stanoveny pro uvádění těchto stavebních výrobků na trh. Na trh a následně ke spotřebitelům se tak mohou dostat výrobky, které nesplňují základní požadavky na stavby. Některé vodovodní baterie nesly označení CE, přestože nespadají do harmonizované sféry.

 
 
Reklama