Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Opravy vodovodních přípojek v předloze novely zákona

Aktuálně probíhá debata o navržené novele zákona o vodovodech a kanalizacích, zejména o placení oprav vodovodních přípojek vlastníky nemovistosti. Je třeba ale zdůraznit, že začátek problému je již v zákoně z r. 2001 a především, že novela ještě není schválena.

Celá problematika financování oprav přípojek je spojena s vlastnictvím vodovodních a kanalizačních připojek, které definoval zákon o Vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

Již v článku Nový zákon o vodovodech a kanalizacích na TZB-info v r. 2002 je uvedeno v definicích ze zákona: "Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak."

Zároveň se ovšem v současném znění zákona hovoří

  • o nových přípojkách:
    Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

  • a také samostatně o opravách a údržbě:
    Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

V březnu 2013 Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení novelu zákona o vodovodech a kanalizacích.

V novele je uveden požadavek, aby náklady na případnou opravu a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek hradili právě vlastníci těchto přípojek. A to i pod veřejným prostranstvím, což znamená i pod chodníky nebo silnicemi. Doposud se přitom o tuto údržbu staral provozovatel veřejné sítě.
I opatření k zajištění menších ztrát ve vodovodech v navržené novele se dotýká vodovodních přípojek a jejich vlastníků. Zkoušky vodotěsnosti přípojek by rovněž hradil vlastník přípojky.

Podle zástupkyně veřejného ochránce práv Jitky Seitlové je novela pro vlastníky nemovitostí výrazně nevýhodná. Ti totiž podle navrženého znění nemůžou ovlivnit efektivnost a hospodárnost nákladů vynaložených provozovatelem vodovodu na provedené práce, přičemž neměli ani možnost ovlivnit současný stav a situaci díla, za které by měli nyní nést odpovědnost.

Skutečností je, že v některých případech se částky na opravu mohou vyšplhat řádově až na několik desítek tisíc korun a zároveň administrativa se zajištěním opravy přípojky pod veřejným prostranstvím je např. pro majitele rodinného domku v řadě případů neúnosná.
Reakce ze strany Úřadu ombudsmana je překvapivá proto, že to byl právě tento úřad, na jehož popud situace vznikla. Na přímou žádost Úřadu ombudsmana, který požadoval úpravu ustanovení, kdy za opravu a údržbu přípojky neplatí jeho vlastník, ale všichni odběratelé v ceně pro vodné a stočné, zejména s ohledem rozlišení opravy a úplné obnovy přípojky, došlo k jeho současného ustanovení.

Jan Žáček, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství: Novela zákona o vodovodech a kanalizacích vychází ze zkušeností z praxe. Většina poruch vodovodních i kanalizačních přípojek je způsobena překročenou životností těchto zařízení. V současnosti platí za výměnu přípojky její vlastník, zatímco za pouhou opravu provozovatel kanalizační nebo vodovodní sítě. Vlastníci pak často žádali o opravu přípojky, která už byla za hranicí životnosti, a bylo tak jasné, že bude nutné ji v krátké době opravovat znovu. Toto nesystémové řešení zvyšuje náklady všem uživatelům, protože provozovatelé rozpočítávají výdaje na opravy do cen vodného a stočného. Právě proto Ministerstvo zemědělství žádosti Úřadu ombudsmana o změnu vyhovělo a do novely zákona, který předložilo ke schválení Parlamentu ČR, tuto změnu zahrnulo.

Novela zatím není schválena.

Tento návrh zákona sice prošel prvním čtením ve Sněmovně, nyní ale jde do jednotlivých výborů, například příští týden se jím bude zabývat sněmovní zemědělský výbor. Jednání by se měly zúčastnit například Svaz měst a obcí ČR, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací a ministerstvo zemědělství.

AKTUÁLNĚ:

Na tiskové konferenci ČSSD 5.4.2013 v 11.00 hod Michal Hašek prohlásil, že rozhodně budou proti této snaze, a to již při nejbližším jednání v zemědělském výbor PS ČR. Údržba přípojek, stejně jako údržba ostatní sítě, je nyní součástí vodného a nelze předpokládat, že by se vodné po tomto kroku snížilo. Stejně důležitá je skutečnost, že majitelé nemovitostí nemají vliv na technologie a materiály použité při výstavbě přípojek a na zanedbanou údržbu přípojek, které jsou v zemi mnohdy desítky let, řekl dále Hašek.
V diskusi však novináři upozornili na skutečnost, že návrh se projednával ve sněmovně 3-5 min. a nikdo z poslanců neměl výhrady.
J. Tejc, předseda poslaneckého klubu ČSSD, k tomu řekl, že se jednalo o vládní návrh novely vycházející z evropské legislativy a v 80% případů jdou takéto návrhy bez připomínek do 2.čtení a do jednání poslaneckých výborů. Problém vidí v tom, že předkladatel MZe na problém neupozornilo. A změna financování údržby a oprav vodovodních přípojek, která je zcela zásadní změnou s dopadem na občany, se tak ztratila v ostatních technických ustanoveních. B.Sobotka, předseda ČSSD, k tomu doplnil, že drtivá většina poslanců nevěděla, že v novele je takto zásadní ustanovení.
Řešením je podle ČSSD stažení návrhu novely jako celku nebo vypuštění problematického ustanovení.

5.4.2013 se rovněž konala tisková konference ministra zemědělství Petra Bendla (ODS), který řekl, že Ministerstvo zemědělství (MZe) připouští, že návrh zákona, podle kterého mají lidé nově hradit opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek i pod veřejným prostranstvím, může změnit.
"Jsem absolutně v šoku z toho, že si úřad ombudsmana stěžuje na podobu tohoto návrhu zákona," uvedl Bendl s tím, že to, co úřad dnes kritizuje, sám požadoval. "Náš návrh s tím původně nepočítal, ale úřad ombudsmana nám zaslal svojí zásadní připomínku," řekl ministr.
"Jsme připraveni v Poslanecké sněmovně přijít s kompromisním návrhem, nebo akceptovat kompromisní návrh, není to žádné dogma, jen upozorňuji, že ten problém není černobílý," řekl dnes Bendl.

K novele zákona MZe uvádí na webu (27. 2. 2013 - materiály na jednání vlády) : Cílem návrhu je především odstranit nedostatky zákona o vodovodech a kanalizacích zjištěných při aplikaci tohoto zákona v praxi. Mino jiné se v textu uvádí: "Mezi změnami, které návrh obsahuje, je například požadavek na zpřístupnění pozemků, jejichž prostřednictvím je jedině možná oprava nebo údržba vodovodu či kanalizace na jiném pozemku. Současný zákon totiž umožňuje vstup pouze na pozemek, kde se havárie stala."
 
 
Reklama