Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Legislativa - nové začlenění správy zemědělských toků

Datum: 5.12.2011 4:02  |  Organizace: ASIO NEW, spol. s r.o.  |  Firemní zpráva

Častým problémem, zejména u projektování domovních čistíren, je získání vyjádření správce toků.

ASIO NEW, spol. s r.o.
Kšírova 552/45
619 00 Brno

tel.:548 428 111
e-mail:
web:www.asio.cz

Častým problémem, zejména u projektování domovních čistíren, je získání vyjádření správce toků. V nedávné minulosti proběhla transformace v této oblasti, a tak není na škodu si o této transformaci a její historii něco říct.

V průběhu roku 2010 proběhl transformační proces Zemědělské vodohospodářské správy, bývalé Státní meliorační správy, která byla zřízena v roce 1970. Jedním z předmětů činností byla investorská a inženýrská, mimo jiné v oblasti správy drobných vodních toků. V roce 2001 došlo k přejmenování organizace na Zemědělskou vodohospodářskou správu a zároveň se z původně rozpočtové organizace stala organizační složka státu zřízená ministerstvem zemědělství za účelem správy drobných vodních toků, péče o hlavní meliorační zařízení, zajišťování odborné činnosti v oblasti vodohospodářských meliorací pozemků, protipovodňové ochrany, sledování stavu povrchových vod, ochrany a tvorby krajiny. V roce 2002 proběhla územní transformace organizace, která převedla výkonnou správu z původních administrativně-správních hranic do územního uspořádání správců významných vodních toků – státních podniků Povodí.


Transformační proces správy drobných zemědělských vodních toků byl v září 2010 potvrzen Příkazem ministra zemědělství č. 27 z 16. 9. 2010, který rozhodl o převodu činností organizační složky státu – Zemědělské vodohospodářské správy spolu s převodem majetku, práv a závazků do státních podniků Povodí Labe, Moravy, Odry, Ohře, Vltavy a státního podniku Lesy České republiky. Bylo rozhodnuto o převodu správy veškerých drobných vodních toků do tohoto data v působnosti Zemědělské vodohospodářské správy na tyto státní podniky. Současně s převodem správy přešlo na nové správce vodních toků právo hospodaření k vodním dílům, pozemkům pod těmito vodními díly nebo k pozemkům souvisejícím s koryty vodních toků, pokud byly tyto nemovitosti ve vlastnictví státu.Transformační záměr vzala vláda České republiky na své schůzi dne 3. 11. 2010 na vědomí a Ministerstvo zemědělství neprodleně informovalo formou metodického pokynu. Metodický pokyn je k dispozici na adrese www.eagri.cz.

Ministerstvo zemědělství, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v řízení z moci úřední zrušil svými rozhodnutími z listopadu a prosince 2010 s účinností ke dni 31. 12. 2010 správcem drobných vodních toků Zemědělskou vodohospodářskou správu a určil s účinností ke dni 1. 1. 2011 jednotlivé státní podniky Povodí Labe, Moravy, Odry, Ohře a státní podnik Lesy ČR výkonem správy těchto vodních toků.

§ 48 odst. 2 – Správu drobných vodních toků nebo jejich ucelených úseků jsou oprávněny vykonávat obce, jejichž územím drobné vodní toky protékají, nebo fyzické nebo právnické osoby, popřípadě organizační složky státu, jimž drobné vodní toky slouží nebo s jejichž činností souvisejí, určené Ministerstvem zemědělství.

§ 48 odst. 4 – Na drobných vodních tocích, ke kterým nebyl určen správce drobného vodního toku, vykonává jejich správu správce vodního toku, jehož je drobný vodní tok přítokem, a to až do doby, než bude správce určen podle odstavce 2. To platí i v případě, je-li na drobném vodním toku, ke kterému nebyl určen správce drobného vodního toku, ucelený úsek drobného vodního toku, ke kterému byl určen správce drobného vodního toku.

Nové určení správy drobných vodních toků vycházelo z centrální evidence vodních toků (CEVT) a územní působnosti jednotlivých státních podniků Povodí. Pro vymezení správy drobných vodních toků státního podniku Lesy ČR byla použita analýza lesnatosti s tím, že drobné vodní toky s délkou anebo podílem povodí nad 40 % v zalesněném území byly převedeny do správy tomuto státnímu podniku. Je třeba zmínit, že poprvé v historii výkazu správy vodních toků bylo uplatněno měřítko identifikace vodních toků 1 : 10 000. Toto měřítko zvyšuje „vykazovanou délku vodních toků na území ČR“ na úroveň cca 120 000 km, neboť i dosud neurčované přítoky drobných vodních toků jsou nyní zaváděny jako předmět správcovství státu, převáděný ze Zemědělské vodohospodářské správy na státní podniky Povodí a státní podnik Lesy ČR.

Údaje o změnách ve správcovství vodních toků provedených v souvislosti s transformací Zemědělské vodohospodářské správy jsou k dispozici na stránkách ISVS VODA na adrese www.voda.gov.cz pod záložkou evidence ISVS. Aplikace umožňuje vyhledávání vodních toků jak podle názvu, tak i podle územní působnosti (obec, město). Je tedy využitelná pro vodoprávní úřady, obecní zastupitelstva i širší laickou veřejnost.

Jednotlivé státní podniky Povodí a státní podnik Lesy ČR si do svých informačních systémů zavádějí další podrobné informace o nově spravovaných tocích a vodohospodářských dílech, které jsou k dispozici na internetových stránkách těchto organizací. Státní podnik Povodí Labe již od ledna 2011 nabízí veřejnosti na adrese www.pla.cz a internetové aplikaci GISyPo grafickou vrstvu drobných vodních toků, které byly určeny do správy Povodí Labe, státní podnik a státního podniku Lesy ČR v územní působnosti oblasti povodí Labe rozhodnutími miniesterstva zemědělství z listopadu a prosince 2010.

Velmi důležitou zprávou pro veřejnost je informace o přemístění technické dokumentace, kterou spravovala Zemědělská vodohospodářská správa. Tato dokumentace, která obsahuje kromě technických dokumentů jednotlivých vodohospodářských staveb i dokumentace odvodnění, je postupně převáděna pod gesci státních podniků Povodí a bude tak nadále přístupná oprávněným osobám i odborné veřejnosti.
Dokumentace technického provedení odvodňovacích systémů je přes svou neúplnost a zastaralost nesmírně cenná a bude ještě dlouho využívána především vlastníky či uživateli odvodněných pozemků.
Státní podnik Povodí Labe již v březnu 2011 dokončil správy, a to vždy do nejbližšího provozního střediska jednotlivých závodů Povodí Labe, státní podnik. Informace o konkrétním místě uložení dokumentace a kontakty na osoby zodpovědné za zpřístupnění je možné najít na adrese www.pla.cz.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

Rozdíl mezi povodňovou mapou a stanoveným záplavovým územím

22.5.2019 | redakce podle informací MŽP
Povodňové mapy slouží pojistitelům jako primární zdroj pro tarifikaci rizika povodně a záplavy na území České republiky. Vodoprávním úřadem stanovená záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně dané doby opakování zaplavena vodou.

Sucho z pohledu terénního hydrogeologa

20.5.2019 | Mgr. Petr Nakládal
Informace o suchu v České republice jsou ve většině případů nadhodnocené, neakceptuje se přirozený chod klimatu a často se zkreslují data o podzemních vodách. Za některé projevy sucha si mohou lidé sami. Nejčastěji to bývá špatná práce při hloubení a vystrojování vrtů na vodu a tepelná čerpadla a antropogenní zásahy v krajině.

Zásoby pitné vody máme zajištěny, na krizové sucho jsme připraveni

18.5.2019 | redakce podle tiskové zprávy MŽP
Klíčovým bodem jednání Národní koalice pro boj se suchem začátkem května bylo zajištění zásobování domácností pitnou vodou, pokud začne docházet voda v povrchových i podzemních zdrojích v jednotlivých obcích.

Komentář ke Změně Z1 ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

13.5.2019 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Ve Změně Z1 ČSN 75 5455 jsou důležité úpravy příloh B, C a G, resp. nový vztah pro stanovení výpočtového průtoku v přívodním potrubí vnitřního vodovodu, výpočet délkové tepelné ztráty a příklad výpočtu vnitřního vodovodu.
Safírový potok, Jizerka, ilustrační obrázek, foto redakce

Připomínka výstavby vodárny v Káraném je dnes více než aktuální

12.5.2019 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, Kryštof Drnek, historik PVK, a.s.
Jednou z vládou plánovaných a zmíněných staveb v rámci boje proti suchu je přivaděč Praha – Kladno. I proto se hodí ohlédnutí za třemi muži, kteří se podíleli začátkem 20. století na výstavbě vodárny v Káraném, která letos slaví 115. výročí od uvedení do provozu.

Témata 2019

technická podpora výrobců

Partneři - Voda, kanalizace