Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNV Hospodaření se srážkovými vodami

Připravuje se TNV Hospodaření se srážkovými vodami, které bude doplňovat ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod.

TNV bude doplňovat ČSN 75 9010 Návrh, výstavba a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod, jejíž první návrh byl připraven a projednán v roce 2010. ČSN 75 9010 neřeší celkové hospodaření se srážkovými vodami, předmětem normy jsou pouze vsakovací zařízení.


Zpracovávané TNV bude v souladu s ČSN 75 9010 a v dotčených pasážích na ni bude odkazovat.

Název normy, tj. Hospodaření se srážkovými vodami v širším smyslu zahrnuje následující problematiku:
 • Prevenci povrchového odtoku – tj. využití vody k provozu budov, propustných povrchů a zelených střech (vegetačních střech)
 • Decentrální řešení srážkového odtoku vod na pozemku stavby
 • Centrální řešení srážkového odtoku mimo pozemek stavby

TNV Hospodaření se srážkovými vodami bude orientováno zejména na decentrální řešení srážkového odtoku na pozemku stavby. Centrální řešení srážkového odtoku mimo pozemek stavby je předmětem ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov a ČSN 75 6261 Deštové nádrže. Technické řešení provozního využití srážkové vody v budovách by mělo být předmětem navazující normy z oblasti TZB, konstrukční řešení zelených střech (resp. střešních zahrad) je obsaženo v ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení. Z toho důvodu se bude zpracovávaná TNV věnovat opatřením k prevenci srážkového odtoku pouze tak, aby je zasadila kontextu ostatních popisovaných technických řešení.

Norma tedy bude odpovídat na následující dílčí technické otázky:
 • Jak zvolit vhodný recipient, do kterého budou srážkové vody odváděny, tj. jaké ukazatele určují, který z možných recipientů či jejich kombinace je vhodný/dostupný:
 • Geologické podmínky (zejména hladina podzemní vody, koeficient vsaku, sesuvná území, možnost ohrožení jímacích zdrojů ad.)
 • Ekologické zátěže
 • Dostupnost povrchových vod (vzdálenost, volná hydraulická kapacita)
 • Dostupnost jednotné kanalizace (vzdálenost, volná hydraulická kapacita)
 • Možnost znečištění srážkového odtoku závadnými látkami
 • Jaké jsou základní typy objektů hospodaření se srážkovými vodami, jejich technické řešení a dělení dle funkce či kombinace funkcí: vsakovací / retenční / akumulační (ve spojení s využitím v provozu budov) / podpora evapotranspirace / čistící
 • Do jakých místních podmínek jsou základní objekty hospodaření se srážkovými vodami vhodné
 • Jaké jsou základní návrhové parametry
 • Jak se základní objekty hospodaření se srážkovými vodami dimenzují, a to modulárně, tj.: základní bilanční rovnice, obsahující všechny vstupy, stavy a výstupy / matematická formulace jednotlivých vstupů, stavů a výstupů / u jednotlivých objektů informace o tom, které bilanční členy je do návrhu nutno zahrnout
 • Jak provádět údržbu základních objektů hospodaření se srážkovými vodami

Pro doplnění doporučujeme zvukové záznamy přednášek k normě ČSN 75 9010

Zdroj: jednání TNK 95 Kanalizace dne 21. června 2011 na ÚNMZ Praha

 
 
Reklama