Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Čištění splaškových odpadních vod na benzinových stanicích – instalace na OMV Dunice

Na čerpacích stanicích pohonných hmot se setkáváme s více typy odpadních vod. Jednou z nich jsou i splaškové vody z provozovny, kde se nachází sociální zařízení jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance.

Tyto odpadní vody jsou složením podobné běžným splaškovým vodám z domácností, liší se však poměrem základních makroprvků. Je ideální, pokud se tyto vody na benzínce nemíchají s vodami jinými (např. vody z myček aut nebo voda s příměsí ropných látek) a jsou odvedeny samostatně do veřejné splaškové kanalizace. Pokud se v daném místě veřejná kanalizace nenachází, budují se na čerpacích stanicích malé biologické čistírny odpadních vod.

Problémem, se kterým se biologické čistírny na čerpacích stanicích musí potýkat, je nevhodný poměr amoniakálního dusíku a organických látek (CHSK) pro biologické čištění. To je způsobeno tím, že je zde vyšší poměr tzv. žlutých vod vůči tzv. hnědým vodám (tj. lidově řečeno – lidé zde chodí více na malou potřebu). Důsledkem toho může být přetížený kal, který špatně vločkuje a sedimentuje. Abychom se tomuto problému vyhnuli, instalovali jsme na ČSPH při OMV Dunice membránovou čistírnu odpadních vod (MBR).

Na čerpací stanici byla původní ČOV, která však po výměně majitele ČSPH – a v souvislosti s tím se zvýšenou návštěvností čerpací stanice – nebyla kapacitně dostatečná. Původní ČOV byla demontována a na její místo byla postavena ČOV nová.

Původní ČOV
Původní ČOV
Výstavba nové nádrže
Výstavba nové nádrže

Projektovou dokumentací nové ČOV byly stanoveny návrhové nátokové parametry.

Hydraulické zatížení:
Q24 10,4 m3/d
Qd 15,8 m3/d
Qh,max 4,1 m3/h
Látkové zatížení:
CHSKCr 857 mg/l 9,0 kg/d
BSK5 429 mg/l 4,5 kg/d
NL 393 mg/l 4,1 kg/d
Ncelk 78,6 mg/l 0,8 kg/d
Pcelk 17,9 mg/l 0,2 kg/d
pH 6,7–8,5
Teplota min 8 °C

Vodoprávním úřadem stanovené odtokové parametry dle platného povolení k vypouštění odpadních vod jsou následující:

Povolené množství vypouštěných přečištěných odpadních vod:
Prům. množství vypouštěných vod 0,12 l/s
Max. množství vypouštěných vod 1,14 l/s
Měsíční množství vypouštěných vod 312 m3/měsíc
Roční množství vypouštěných vod 3,796 tis. m3/rok
Povolené znečištění vypouštěných přečištěných odpadních vod:
Ukazatel „p“ hodnota (mg/l) „m“ hodnota (mg/l)
CHSKCr 60 80
BSK5 15 25
NL 15 30
N-NH4 8 15
Pcelk 2 4

A právě díky membránové technologii se nám daří stanovené limity bez problému plnit.

Technologie ČOV MBR sestává z čerpací stanice odpadních vod, odkud je odpadní voda dvojicí čerpadel čerpána na rotační stírané bubnové síto, kde jsou z vody odděleny nerozpuštěné látky. Ty jsou stírány do odpadní nádoby a likvidovány separátně jako shrabky.

Rotační bubnové síto
Rotační bubnové síto
ČOV
ČOV

Voda přepadá ze síta přímo do aktivace. Aktivační systém zde funguje na principu SBR (sequence batch reactor), tedy všechny procesy probíhají v jedné nádrži – aktivace a sedimentace probíhá v časových intervalech v závislosti na zapnutí/vypnutí dmychadel stejně jako nitrifikace a denitrifikace. Takto čistírna odpadní vody může fungovat i samostatně (například při čištění membrán).

V režimu MBR je po sedimentaci voda přečerpána do membránového reaktoru, kde je přes membrány „protlačena“ do odtoku. Membrána zachytí veškeré nerozpuštěné látky – tím docílíme minimálních koncentrací celkového znečištění na odtoku, protože nerozpuštěné látky obsahují všechny další sledované parametry.

Membrány v membránovém boxu
Membrány v membránovém boxu

Membrány v membránovém boxu

Přebytečný kal je podle potřeby přečerpáván do kalové nádrže. Odtud se kal likviduje podle potřeby odvozem tlakosacím vozem na jinou, větší čistírnu s kalovou koncovkou.

Nyní je čistírna v ročním zkušebním provozu. Zpočátku jsme se potýkali s problémem pěnění kalu v nádrži, ale po výměně toalet, kdy původně bylo v pisoárech používáno obrovské množství chemie, tento problém vymizel a nyní čistírna nevykazuje žádné nedostatky a odtokové limity plní bez problému.


EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.