Význam dvousložkové ceny vody pro financování obnovy vodohospodářské infrastruktury

Datum: 31.3.2017  |  Autor: Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR  |  Organizace: SOVAK ČR  |  Firemní článek

V poslední době některá média informovala o „zásadní změně ve vyúčtování plateb za vodu“ spočívající v zavedení paušálních plateb s výrazným cenovým dopadem pro odběratele s nízkou spotřebou vody. SOVAK ČR musí konstatovat, že takzvaná dvousložková forma plateb za vodné a stočné je již dnes běžnou praxí a v žádném případě se tak nejedná o zavedení zcela nového způsobu výpočtu plateb za vodné a stočné. Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v § 8 odst. 13 mimo jiné říká: „(…) vodné je úplatou za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na úplatu pevné složky vodného vzniká podle podmínek stanovených ve smlouvě uzavřené podle odstavce 6, v níž je sjednána dvousložková forma vodného. Takové sjednání je možné ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce vydané v samostatné působnosti obce nebo rozhodnutím nejvyššího orgánu právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací (…)“. Identické ustanovení je definováno i v odst. 14 týkající se plateb za stočné. Taktéž § 20 odst. 4 stanovuje: „Vodné a stočné se hradí v jednosložkové formě, pokud obec nestanoví obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě, včetně druhu stanovení pevné složky. O úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě včetně druhu stanovení pevné složky může také rozhodnout nejvyšší orgán právnické osoby, která je vlastníkem vodovodů a kanalizací a ve které výkon hlasovacích práv nejméně ve dvoutřetinové většině drží obce.“ Je tedy zřejmé, že o případné dvousložkové formě plateb za vodné a stočné vždy rozhodují města a obce, nikoliv provozovatelé vodovodů a kanalizací. Samotný způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě stanovuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v ČR zařazeny na seznam s regulovanými cenami. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí, které zvolilo, vzhledem k diferencovaným místním podmínkám, formu věcného usměrňování cen. Cenový věstník ministerstva financí, kterým se určují oprávněné náklady a výše přiměřeného zisku pak stanovuje, že jeli rozhodnuto o uplatnění dvousložkové formy vodného a stočného, „může být vyčleněno nejvýše 15 % z celkových ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku pro dané období pro výpočet pevné složky.

Dvousložkovou formu vodného a stočného v současné době využívají jen někteří vlastníci vodovodů a kanalizací. Při podrobné analýze nákladů spojených s výrobou a distribucí pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod je však nutné konstatovat, že až 80 % nákladů není přímo odvislých od množství vyrobené pitné či vyčištěné odpadní vody. Mezi největší nákladové položky zahrnuté v platbách za vodné a stočné dnes jednoznačně patří náklady spojené s opravou, údržbou a obnovou vodohospodářské infrastruktury, také náklady spojené s připojením vodovodu, jeho osazením technologiemi, měřením a údržbou do srovnatelných objektů jsou stejné, je-li spotřeba vody v jednom z nich například desetkrát nižší než v druhém. Rovněž řada provozních nákladů (materiál, chemikálie, energie) odvisí od množství spotřebované vody jen nepřímo.

Tento nepoměr mezi náklady a příjmy vodárenských společností vytváří velký tlak nejen na možnost tvorby prostředků určených na financování obnovy vodohospodářské infrastruktury, ale i na zachování solidární ceny, jak je tomu již dnes na většině území v ČR. Solidární cena znamená jednotnou cenu v daném území, stejnou cenu vodného a stočného ve městě a na venkově. Dosud města a velké aglomerace prakticky dotují venkov a menší aglomerace, které mají vzhledem k výrazně nižším objemům fakturovaného vodného a stočného výrazně vyšší jednotkové náklady na provoz a údržbu vodárenské infrastruktury. Má-li například vodárenská společnost obsluhující 180 tisíc obyvatel a 33 tisíc přípojek (klientů, nebo smluv), z toho je jedna třetina žijících na venkově, pak tato třetina klientů se sice podílí na tržbách čtyřmi procenty, ovšem čerpá náklady ve výši 22 %.

Dvousložková forma plateb za vodné a stočné představuje spravedlivější účtování veškerých nákladů spojených s výrobou a distribucí pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. Řada odběratelů s vyšší či jen průměrnou spotřebou vody může v případě aplikace dvousložkové formy vodného a stočného ušetřit, neboť dnes v platbách za vodné a stočné bez paušálních částky prakticky platí i náklady spojené s dodávkou vody i pro ostatní odběratele s velmi nízkou spotřebou, jejichž výše plateb za vodné a stočné v žádném případě nemůže pokrýt skutečné náklady spojené s jejich odběrem. Paradoxně nižší spotřeba vody je dnes spojena s vyššími náklady už jen z důvodu nutnosti zajištění častější proplachů sítí pro garanci zdravotní nezávadnosti dodávané pitné vody.

Dvousložková forma plateb za vodné pak hraje velkou roli v případě provozu a financování obnovy velkých přiváděcích řadů pitné vody v ČR. Tyto skupinové vodovody o celkové délce přesahující 1 200 Km v hodnotě více jak 15 mld. Kč zásobují pitnou vodou přes 3 mil. obyvatel ČR. V řadě případů však pro tyto zásobovaná města a obce slouží pouze jako záložní zdroje pitné vody, neboť se v průběhu roku z nejrůznějších důvodů spoléhají především na své místní zdroje. Velké sucho v roce 2015 však zcela jasně poukázalo i na nezastupitelnou a nenahraditelnou úlohu těchto velkých skupinových vodovodů, které představují pro napojená města a obce nejbezpečnější a nejstabilnější zdroj pitné vody. Pokud však tyto skupinové vodovody jsou využívány jeden či dva měsíce v roce a paušální platba je limitována maximálně na 15 % z celkových nákladů, není v žádném případě možné vygenerovat na platbách za vodné dostatečné množství prostředků na pokrytí skutečných nákladů souvisejících s jejich provozem, opravou a obnovou.

V řadě zemí je výrazný podíl paušálních plateb za vodné a stočné již dnes běžnou praxí, například Itálie či Španělsko. SOVAK ČR je přesvědčen, že pro zajištění a následné udržení samofinancovatelnosti vodního hospodářství je vhodné začít diskutovat o výhodách dvousložkové formy plateb za vodné a stočné na straně jedné a otevřít otázku zvýšení stávající hranice paušálních plateb ze současných 15 % z celkových nákladů na straně druhé. Nejedná se tedy o revoluci v platbách za vodné a stočné, ale pouze o využití a posílení již dnes zavedené dvousložkové formy plateb za vodné a stočné. V České republice jsou paušální platby již dnes běžnou praxí i v jiných síťových odvětvích, například energetice či plynárenství. Hlavním smyslem vyššího uplatnění dvousložkové formy plateb za vodné a stočné pak není od odběratelů vybrat více prostředků, ale především lépe a spravedlivěji rozprostřít skutečné náklady mezi jednotlivé odběratele, zajistit vyšší ekonomickou stabilitu pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, a zabezpečit i generování prostředků pro obnovu i v těch lokalitách, kde se to dnes vzhledem k stávající formě účtování plateb za vodné a stočné nedaří naplňovat v potřebné míře.

SOVAK ČR je spolkem sdružujícím právnické a fyzické osoby, činné v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má SOVAK ČR 115 řádných členů a 127 členů přidružených. Řádní členové SOVAK ČR v České republice zásobují kvalitní pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a přes 98 % těchto odpadních vod čistí.

 

Datum: 31.3.2017
Autor: Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR
Organizace: SOVAK ČRSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (1 příspěvek, poslední 04.04.2017 08:17)


Projekty 2017

Partneři - Voda, kanalizace

logo ASIO
logo GRUNDFOS
logo AUSTRIA EMAIL
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo WAVIN EKOPLASTIK
 
 

Aktuální články na ESTAV.czV Praze na Pankráci začala stavba budovy Mayhouse za 443 mil. KčSkladba ploché střechy jednoplášťové a dvouplášťovéDomov plný dobré energie s Yello EnergyBuďte letos o Vánocích originální. Zabalte dárek do vlastní dřevěné krabičky