Doporučený postup budování ČOV

Datum: 5.11.2015  |  Autor: RNDr. Jiří Kopačka, Společnost Euroforum Group, a.s. nabízí optimalizaci čerpání ..., Ing. Karel Mikeš, Rec.ing, spol. s r.o., Rostislav Hellstein ml., Hellstein spol. s r.o.  |  Firemní článek

Postup na vybudování ČOV ve třech fázích – přípravné, projektové a realizační připravili společně odborníci na ČOV a na dotace a TZB-info jej poslalo i na doprovodný program výstavy VOD-KA v Praze.

Aby bylo možné vybudovat jakoukoli ČOV, je nutné ji zanést do tzv. Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací daného kraje (PRVKÚK). To je nutná podmínka, bez které nelze ČOV postavit. Pokud tedy plánovaná ČOV v tomto plánu zanesená je, je možné postupovat podle následujícího „návodu“. Ten budeme postupně doplňovat o užitečné zkušenosti, návody na řešení problémů a podobně tak, jak se budou postupně v praxi objevovat.

Pokud v tomto plánu zanesená není, umíme Vám s tím pomoci. Jen je nutné počítat s tím, že se jedná o proces, který přijde na cca 60 tis. Kč a není výjimkou, že trvá i rok (záleží na kraji).

Přípravná fáze

Vstupy:

 • výkresová dokumentace stávajícího stavu
 • podklady stávajících správců podzemních inženýrských sítí
 • již dříve vypracovaná studie (ulehčí návrh vhodného řešení)
 • počet napojených ekvivalentních obyvatelů

Činnosti:

 • výběr projektové kanceláře pro celkový návrh řešení
 • místní šetření/analýza v těchto oblastech:
  • počet napojených domů/obyvatel trvale bydlících
  • plán rozšíření města/obce
   • velikost obecního pozemku – stávající
   • případná potřeba rozšíření pozemku – jak řešit
   • příjezdová komunikace
   • vodní tok v blízkosti
   • připojení elektro v dosahu
   • vzdálenost od nejbližší zástavby – zastřešená či otevřená varianta ČOV
  • rekreační obyvatelé (chataři, návštěvníci)
  • jak je řešeno zasakování v objektech, které by měly být na ČOV napojeny
  • jaká je v místě občanská vybavenost a jak ovlivní budoucí ČOV
  • průmysl nebo jiné aktivity, které mohou mít vliv na ČOV (zemědělská/potravinářská výroba, jatka, pekárenská výroba atd.)
  • kanalizace v obci
   • gravitační jednotná – splaškové a dešťové vody společně
   • gravitační oddílná – splaškové a dešťové vody zvlášť
   • tlaková (nutnost vybudování čerpacích stanice)
  • svoz z bezodtokých jímek – hůře dostupné lokality z hlediska napojení na kanalizaci
  • místní šetření odborníka
   • geolog – podloží
   • geodet – velikost pozemku
   • technolog odpadních vod – nastíní vhodné řešení pro danou ČOV, zjistí podklady
   • zasíťování pozemků
  • státní správa
   • MěÚ obce s rozšířenou působností – stavební povolení
   • správce toku – informace ohledně povolení vypouštění do vodoteče
 • vytipování vhodné lokality (musí být v majetku města/obce, musí mít v dosahu recipient pro zaústění vod z ČOV – u menších ČOV je možné vsakovat do podzemních vod, musí se počítat s příjezdovou komunikací)
 • doporučujeme navštívit ČOV obdobné velikosti pro získání reálné představy

Výstupy:

 • formulace zadání (pro vsak limity podle Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních)
 • studie, která přesněji navrhne optimální řešení (zpravidla 1–3 návrhy)
 • zanesení záměru do PRVKÚK

Poznámky:

 1. Šanci na získání dotace mají pouze projekty, kde dojde ke zlepšení kvality vody a kde budou připojeni další „ekvivalentní obyvatelé“ (EO).
 2. EO není jen „bydlící občan“, který má v městě/obci trvalý pobyt, ale do počtu přispívají i firmy, muzea, pohostinská zařízení atd. Je proto potřeba zmapovat veškeré změny a dosáhnout co nejvyššího nárůstu počtu EO.
 3. Návrh musí být provozně úsporný a mít potřebný poměr investice na jednoho ekvivalentního obyvatele (požadavek pro získání dotace).

Projektová fáze

Vstupy:

 • vypracovaná studie – zadání pro výstavbu ČOV, kanalizačních stok
 • v případě potřeby hygienický posudek

Činnosti:

 • vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR podle vyhlášky č. 62/2013):
  • stavební úřad (rozhodnutí o umístění stavby, územní souhlas)
  • správce vodního toku – nastínění požadavků vodního toku, vypouštění
  • podklady: Technická zpráva + situace stavby
 • vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP podle vyhlášky č. 62/2013)
  • stavební úřad (stavební povolení)
  • žádosti sítě (vyjádření)
  pozn.: DUR + DSP bývají sloučené
 • prováděcí projekt (detailně rozpracovaný postup stavby)

Výstupy:

 • projektová dokumentace (podle vyhlášky č. 62/2013)
 • územní rozhodnutí
 • stavební povolení
 • rozhodnutí o vypouštění vod, platné limity

Realizační fáze

Vstupy:

 • projektová dokumentace (viz Projektová fáze)
 • povolení a rozhodnutí (viz Projektová fáze)

Činnosti:

 • výběr dodavatele – zadávací dokumentace k realizaci (podle vyhlášky č. 62/2013 a podle pravidel pro přidělení dotace) a součinnost při výběru vhodného dodavatele
 • výběr stavebního dozoru
 • realizace výstavby ČOV, kanalizačních stok, přípojek
 • autorský dozor
 • stavební dozor
 • projekt skutečného provedení stavby

Výstupy:

 • ČOV, kanalizační stoky, čerpačky
 • kolaudace
 • projekt skutečného provedení stavby
 • předání do zkušebního provozu a zkušební provoz
 • převzetí ČOV do rutinního provozu

Provozní fáze

V provozní fázi je nutné zajistit níže uvedené vstupy a činnosti. Seznam činností je nutné brát jako orientační a jsou uvedeny roční náklady pro 150 a 300 EO (zaokrouhleno na tisíce Kč).

ČOV 150 EO
položkapopisnáklady v Kč
elektrická energie1 ks dmychadlo o výkonu 1,5 kW:
 • přerušovaný provoz dle počtu připojených osob,
 • reálný příkon cca 0,8 kW,
 • doba chodu cca 12 hodin/den
26 000
obsluha1 zaměstnanec na 3 hodiny týdně (cca 120,– Kč/hod.)19 000
odvoz a likvidace kalupředpokládá se odvoz kalu cca 2× za rok4 000
odběr a analýza vzorků,
technologický dozor
předpokládají se 4 analýzy a servisy za rok5 000
fond údržby a opravvychází z dlouhodobého provozu obdobných ČOV6 000

Celkové provozní náklady ČOV 150 EO jsou tedy zhruba 60 000,– Kč/rok. Při předpokládané spotřebě vody cca 22,5 m3/den jsou tedy provozní náklady zhruba 7,30 Kč/m3.

ČOV 300 EO
položkapopisnáklady v Kč
elektrická energie1 ks ponorné míchadlo:
 • výkon 0,75 kW (trvalý provoz)
 • skutečný příkon cca 0,6 kW
1 ks dmychadlo:
 • výkon 2,2 kW (přerušovaný provoz dle počtu připojených osob – časové spínací hodiny v elektrorozvaděči)
 • skutečný příkon cca 1,4 kW
 • doba chodu cca 15 hodin/den
1 ks čerpadlo v kalové nádrži:
 • výkon 1,6 kW
 • výjimečný provoz
45 000
obsluha1 zaměstnanec na 5 hodin týdně (cca 120,– Kč/hod.)31 000
odvoz a likvidace kalupředpokládá se odvoz kalu cca 4× za rok10 000
odběr a analýza vzorků,
technologický dozor
předpokládají se 4 analýzy a servisy za rok14 000
fond údržby a opravvychází z dlouhodobého provozu obdobných ČOV12 000

Celkové provozní náklady ČOV 300 EO jsou tedy zhruba 114 000,– Kč/rok. Při předpokládané spotřebě vody cca 45 m3/den jsou tedy provozní náklady zhruba 6,90 Kč/m3. 

Datum: 5.11.2015
Autor: RNDr. Jiří Kopačka, Společnost Euroforum Group, a.s. nabízí optimalizaci čerpání ...   všechny články autoraIng. Karel Mikeš, Rec.ing, spol. s r.o.Rostislav Hellstein ml., Hellstein spol. s r.o.   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Voda, kanalizace

logo AUSTRIA EMAIL
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo MEA
logo ASIO
logo NICOLL ČR
logo GRUNDFOS
 
 

Aktuální články na ESTAV.czVodní elektrárnu staví již přes 45 let. Stavbu dokončí čínská firmaAirbnb omezí v Paříži pronájmy na 120 dní v roce pouze v bytech v centruCez zimu si dajte urobiť ponuku na zariadenia OZE a na jar máte energie takmer zadarmoMěsta s nejvíce znečištěným ovzduším na světě